Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Hoe kan ik voorkomen dat mijn kind de erfenis erdoorheen jast?

Het gebeurt in de beste families. Sommigen raken aan de drugs of de alcohol. Anderen plegen een zware misdaad of worden lid van een schimmige sekte. Gelukkig kunt u vermijden dat uw schenking of erfenis mee de dieperik in gaat.
©Filip Ysenbaert

Niemand wil dat zijn bezittingen terechtkomen bij een alcohol-, drugs- of gokverslaafde. Een schenker kan de levenswandel van de begunstigde nog volgen, maar een erfenis komt pas na het overlijden. Gelukkig kunt u zelfs dan nog een stok achter de deur houden.

Wat zijn de mogelijkheden als u schenkt?

Gegeven is gegeven, is het adagium bij schenkingen. Alle schenkingen – behalve deze aan uw huwelijkspartner – zijn onherroepelijk. ‘De wet bepaalt dat een schenking niet kan worden teruggedraaid, behalve wegens het niet vervullen van de voorwaarden of ondankbaarheid tegenover de schenker. De wet somt vervolgens op wat er allemaal onder “ondankbaarheid” valt’, zegt Nathalie Labeeuw van het advocatenkantoor Cazimir.

Het moet gaan om een aanslag op het leven van de schenker, een begiftigde die zich schuldig maakt aan misdrijven of grove beledigingen tegenover de schenker of een weigering om een schenker in financiële nood levensonderhoud te verschaffen. Een rechtbank zal oordelen of de feiten voldoende ernstig zijn. ‘Een vertroebelde relatie of het verbreken van het contact is geen reden om een schenking ongedaan te maken’, zegt Labeeuw.

Wie toch enige zekerheid wil inbouwen, kan ontbindende voorwaarden aan de schenking koppelen. ‘Als de schenker een garantie wil dat de begiftigde niet op het slechte pad raakt en daardoor de schenking verbrast, kan daartoe een clausule in de schenkingsakte worden opgenomen. Zo’n clausule is vrij gebruikelijk’, zegt Labeeuw. ‘Daarbij wordt bepaald dat de schenking ongedaan kan worden gemaakt als de begiftigde drugs-, alcohol- of gokverslaafd raakt, in een sekte treedt of een strafrechtelijk misdrijf pleegt, met uitzondering van een verkeersdelict.’

En wat als de begiftigde toch op het slechte pad raakt? ‘In dat geval wordt de schenking ontbonden en moet het geschonkene worden teruggegeven. Als dat geschonkene niet meer in die vorm bestaat – bijvoorbeeld een appartement is intussen verkocht – moet de waarde worden teruggegeven’, zegt Labeeuw.

Let op: een vertroebelde relatie of het verbreken van het contact is geen reden om een schenking ongedaan te maken.

Een ontbinding van een schenking gebeurt nooit automatisch. De schenker moet de ontbinding expliciet vragen. ‘Hij heeft daar niet ongebreideld de tijd voor, maar moet de ontbinding vragen binnen de in de schenking vastgelegde termijn – bijvoorbeeld vier maanden – nadat hij kennis kreeg van de feiten’, zegt Labeeuw.

Wat zijn de mogelijkheden bij een testament?

Een schenker kan na een schenking de verdere levenswandel van de begiftigde opvolgen. Dat kan niet met een testament, waar de erfgenaam het vermogen per definitie slechts na het overlijden in handen krijgt. ‘Je kunt wel een spreekwoordelijke stok achter de deur houden met een boeteclausule’, zegt Labeeuw. ‘Je werkt in je testament bijvoorbeeld een verdeling uit, en bepaalt dat als een kind daar niet mee akkoord gaat, dan zijn of haar erfdeel wordt beperkt tot het wettelijk voorbehouden deel, in het vakjargon het reservataire deel.’

Zelfs als u een clausule met ontbindende voorwaarden opneemt, gebeurt de ontbinding van een schenking nooit automatisch. De schenker moet de ontbinding altijd uitdrukkelijk vragen.

Volgens de wettelijke regels maken alle kinderen samen aanspraak op minstens de helft van de nalatenschap van een ouder. Een beperking tot het minimumdeel betekent tot een kwart bij twee kinderen en een zesde bij drie kinderen.

‘Zo’n boeteclausule kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij een vermogen dat nog voor welbepaalde tijd vastzit en waarover je dus niet onmiddellijk kunt beschikken, zoals de deelbewijzen van een maatschap. Ofwel neemt de erfgenaam daar vrede mee en wacht hij tot hij erover kan beschikken, ofwel gaat hij voor het onmiddellijke gewin, maar krijgt hij minder’, legt Labeeuw uit.

Doe het zelf

Vindt u dat een ‘ontbindende voorwaarde’ ook interessant is in uw situatie? Hieronder vindt u de juridisch sluitende formulering. Handig: u hoeft ze alleen maar te ‘knippen en plakken’ in een testament of schenkingsakte. En u bent 100 procent beschermd.

 • Ontbindende voorwaarde voor erfenis
  ‘Indien in hoofde van een van mijn erfgenamen een drugs- of alcoholverslaving wordt vastgesteld door een arts, of indien deze erfgenaam repetitief handelingen stelt tegen de openbare orde of de goede zeden, of indien de bezwaarde lid wordt van of toetreedt tot een organisatie die volgens het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO), opgericht ingevolge de wet van twee juni negentienhonderdachtennegentig, of volgens een gelijkaardige officiële instantie, een of meer sektarische kenmerken vertoont, gaat het eigendomsrecht van die erfgenaam op diens erfgoederen teniet en komen deze erfgoederen of wat er nog van rest of ervoor in de plaats is gekomen toe aan mijn andere erfgenamen.’

  Ontbindende voorwaarde voor een schenking, opgedeeld in een automatische en optionele werking van deze techniek:

  Strikte ontbindnde voorwaarde
  ‘Indien in hoofde van een van de begiftigden
  - een drugs- of alcoholverslaving wordt vastgesteld door een arts,
  - of indien deze begiftigde repetitief handelingen stelt tegen de openbare orde of de goede zeden,
  - of indien deze begiftigde lid wordt van of toetreedt tot een organisatie die volgens het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO), opgericht ingevolge de wet van twee juni negentienhonderdachtennegentig, of volgens een gelijkaardige officiële instantie, een of meer sektarische kenmerken vertoont, gaat het eigendomsrecht van die begiftigde op de aan hem/haar geschonken goederen teniet en keren deze goederen of wat er nog van rest of ervoor in de plaats is gekomen terug naar het vermogen van de schenker.’

  Flexibele ontbindende voorwaarde
  ‘Indien in hoofde van een van de begiftigden
  - een drugs- of alcoholverslaving wordt vastgesteld door een arts,
  - of indien deze begiftigde repetitief handelingen stelt tegen de openbare orde of de goede zeden,
  - of indien deze begiftigde lid wordt van of toetreedt tot een organisatie die volgens het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO), opgericht ingevolge de wet van twee juni negentienhonderdachtennegentig, of volgens een gelijkaardige officiële instantie, een of meer sektarische kenmerken vertoont, kan de schenker ervoor opteren om de schenking aan deze begiftigde te ontbinden, waardoor het eigendomsrecht van die begiftigde op de hem/haar geschonken goederen of wat ervoor in de plaats is gekomen tenietgaat en deze goederen terugkeren naar het vermogen van de schenker. De schenker heeft hiertoe een strikt persoonlijk optierecht, dat hij/zij kan uitoefenen door een schriftelijke verklaring binnen een periode van dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag waarop hij/zij van de situatie kennisneemt.’

Met medewerking van Argo Law.

Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud