Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Geld lenen tussen vrienden? Do's en don'ts

Geld lenen aan vrienden of familie is altijd riskant. Wilt u problemen vermijden, zet dan een leenovereenkomst op papier.
©iStock

(netto) - Een leencontract tussen vrienden lijkt misschien kleingeestig. Maar schulden tussen particulieren leiden heel vaak tot een rechtszaak. Heel wat schuldeisers zullen het beamen: wie geld leent aan een vriend, riskeert een vriend te verliezen.

Onder welke vorm?

Wilt u onaangename verrassingen vermijden, stel dan een schriftelijke leenovereenkomst op. U kunt die laten registreren bij het registratiebureau van de woonplaats van de lener of de ontlener. De De overeenkomst moet steeds de volgende gegevens bevatten: registratie is niet verplicht, maar biedt wel het voordeel dat er een officiële datum op de overeenkomt wordt geplakt. Dat kan belangrijk zijn als de ontlener de lening later betwist.

  • de identiteit en het volledige adres van de lener en de ontlener. Opgelet: is de ontlener gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van goederen, dan moet ook de naam van de echt - geno(o)t(e) vermeld worden;
  • de totale ontleende som in cijfers en letters. Vermeld ook hoe de geleende som gestort zal worden. Geef daarbij de voorkeur aan een bankoverschrijving. Dan hebt u een bijkomend bewijs in handen in geval van problemen;
  • de eventuele rentevoet en de betalingsmodaliteiten;
  • de duur van de lening en de terugbetalingsschijven;
  • de plaats en datum van de overeenkomst;
  • het aantal exemplaren waarin de overeenkomst werd opgemaakt. De overeenkomst moet worden opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn;
  • de handtekening van beide partijen, voorafgegaan door de vermelding "gelezen en goedgekeurd".

TIP: Zonder die gegevens is de overeenkomst niets waard bij betwisting. Maak het uzelf niet moeilijk en gebruik het modeldocument dat u hier vindt.

Met of zonder intrest

U kunt natuurlijk lenen met intrest. “Maar in dat geval is er een fiscale verplichting om die intresten aan te geven in de roerende voorheffing”, waarschuwt Francis Adyns, woordvoerder van de Federale Overheidsdienst Financiën. Die verplichting rust op de ontlener. “Bij het betalen van die intresten, moet hij telkens roerende voorheffing inhouden", zegt Jean-Pierre Magremanne, advocaat fiscalist bij Xirius. "De roerende voorheffing is bevrijdend. Dat betekent dat de lener geen aangifte meer moet doen.” Maar let op. “Als de ontlener om een bepaalde reden nalaat om de roerende voorheffing in te houden, is de lener wel verplicht om de intresten aan te geven in zijn jaarlijkse belastingaangifte”, besluit de advocaat.

Met of zonder schuldbekentenis

Naast de leenovereenkomst, kunt u de ontlener ook vragen om een schuldbekentenis te ondertekenen. De ontlener moet daarin verklaren dat hij een bepaalde som geld van u ontvangen heeft en zich ertoe verbindt die terug te betalen. Alleen de ontlener moet het document ondertekenen. Het document mag niet volledig getypt zijn. Anders is het ongeldig. Volgens artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek moet “een onderhands biljet of een onderhandse belofte waarbij een enkele partij zich tegenover de andere verbindt om haar een geldsom of een waardeerbare zaak te betalen, geheel geschreven zijn met de hand van de ondertekenaar; of althans moet deze, naast zijn handtekening, met de hand een ‘goed voor’ of een ‘goedgekeurd voor’ geschreven hebben, waarbij de som of de hoeveelheid van de zaak voluit in letters is uitgedrukt”. De ontlener moet zijn schuldbekentenis dus afsluiten met "Goed voor … euro", of "Goedgekeurd voor … euro".

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud