Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe wordt uw loon berekend?

Bij veel werk­ne­mers be­landt de maan­de­lijk­se loon­fi­che on­ge­le­zen in de kast. Jam­mer, want zo'n loon­fi­che is dé lei­draad om te weten hoe­veel u van uw bru­to­loon over­houdt.

Elke loon­be­re­ke­ning be­gint met het bru­to­loon. Dat omvat meer dan al­leen het af­ge­spro­ken sa­la­ris dat te­gen­over de ge­pres­teer­de werk­tijd staat. Ook het loon voor over­uren, het ge­waar­borgd loon voor ziek­te, het loon voor feest­da­gen, va­kan­tie­da­gen en klein ver­let maken deel uit van het bru­to­loon.

Ver­goe­din­gen zoals com­mis­sie­lo­nen en pre­mies zoals die voor ein­de­jaar of voor nacht- en ploe­gen­ar­beid wor­den even­eens toe­ge­voegd aan het bru­to­loon.

Het­zelf­de geldt voor voor­de­len die niet in geld wor­den uit­be­taald maar wel in een geld­be­drag kun­nen wor­den uit­ge­drukt. 'Denk aan som­mi­ge voor­de­len in na­tu­ra', zegt Geert Ver­meir van de hr-dienst­ver­le­ner SD Worx. 'Op het privége­bruik van een lap­top of gsm wordt een for­fai­tair be­drag ge­kleefd dat wordt toe­ge­voegd aan het bru­to­loon.'

De loon­kos­ten voor de werk­ge­ver zijn hoger dan het bru­to­loon. Zo be­taalt een werk­ge­ver boven op het bru­to­loon nog een pa­t­ro­na­le bij­dra­ge van 35 à 40 pro­cent. Wie een bru­to­loon heeft van 3.​000 euro, kost aan de werk­ge­ver dus on­ge­veer 4.​200 euro. Al zijn er wel las­ten­ver­la­gin­gen mo­ge­lijk, af­han­ke­lijk van het sta­tuut van de werk­ne­mer, het loon­ni­veau en even­tu­eel de doel­groep waar­toe hij be­hoort, zoals jon­ge­ren, ou­de­ren of werk- lozen.

RSZ-bij­dra­ge

Het bru­to­loon vormt de basis waar­op zowel de pa­t­ro­na­le als de per­soon­lij­ke so­ci­a­le­ze­ker­heids­bij­dra­ge (RSZ) wordt be­re­kend. Die bij­dra­ge ge­bruikt de over­heid om werk­loos­heids-, pen­si­oen­uit­ke­rin­gen en ziek­te­ver­ze­ke­rin­gen te fi­nan­cie­ren. De werk­ge­ver houdt de per­soon­lij­ke bij­dra­ge met­een af van het bru­to­loon.

In de privésec­tor be­dra­gen de werk­ne­mers­bij­dra­gen voor be­dien­den 13,07 pro­cent van het bru­to­loon.

Voor ar­bei­ders geldt het­zelf­de per­cen­ta­ge, maar wel op een bru­to­loon van 108 pro­cent. Op een bru­to­loon van 2.​000 euro be­draagt de bij­dra­ge voor een ar­bei­der dus niet 261,4 euro, maar wel 282,3 euro. 'Werk­ge­vers be­ta­len voor hun ar­bei­ders in de prak­tijk een ho­ge­re RSZ-bij­dra­ge. Dat komt omdat het va­kan­tie­geld voor ar­bei­ders wordt uit­ge­keerd door de Rijks­dienst voor Jaar­lijk­se Va­kan­tie of de sec­to­ra­le va­kan­tie­kas. Bij be­dien­den daar­en­te­gen be­taalt de werk­ge­ver recht­streeks het va­kan­tie­geld', zegt Ver­meir. Ook ar­ties­ten en kun­ste­naars be­ta­len een RSZ-bij­dra­ge op basis van een bru­to­loon van 108 pro­cent.

Wie een bru­to­maand­loon heeft van min­der dan 2.​385,41 euro, krijgt een werk­bo­nus. Dat is een kor­ting op de per­soon­lij­ke so­ci­a­le­ze­ker­heids­bij­dra­ge. Het bru­to­loon blijft on­ge­wij­zigd, maar de werk­ne­mer houdt er netto wel meer van over. De bonus be­draagt maxi­maal 175 euro voor be­dien­den en 189 euro voor ar­bei­ders met een bru­to­maand­wed­de tot 1.​501,82 euro. De bonus ver­min­dert naar­ma­te het bru­to­loon stijgt.

Be­last­baar loon

Het bru­to­loon ver­min­derd met de RSZ-bij­dra­ge en even­tu­eel ge­cor­ri­geerd met de werk­bo­nus vormt het be­last­baar loon. Dat kan nog wor­den aan­ge­vuld met ver­goe­din­gen waar­op geen ge­wo­ne RSZ-bij­dra­gen maar wel be­drijfs­voor­hef­fing is ver­schul­digd. Denk aan de waar­de van het voor­deel voor het privége­bruik van een be­drijfs­wa­gen, het dub­bel en aan­vul­lend va­kan­tie­geld, een ex­tra­le­ga­le kin­der­bij­slag of een uit­ke­ring bij ar­beids­on­ge­schikt­heid.

Be­drijfs­voor­hef­fing

Op basis van het be­last­baar loon wordt de be­drijfs­voor­hef­fing be­re­kend. Het gaat ei­gen­lijk om een voor­schot op de per­so­nen­be­las­ting die de werk­ne­mer ver­schul­digd is. De uit­ein­de­lij­ke af­re­ke­ning ge­beurt later, via de be­las­ting­aan­gif­te.

De be­drijfs­voor­hef­fing wordt niet be­re­kend aan de hand van een vast per­cen­ta­ge, maar is af­han­ke­lijk van ver­schil­len­de fac­to­ren. Daar­door be­ta­len twee werk­ne­mers met een iden­tiek loon niet nood­za­ke­lijk de­zelf­de voor­hef­fing.

Zo is er een be­las­ting­ver­min­de­ring voor wie kin­de­ren ten laste heeft. Een werk­ne­mer met één kind ten laste krijgt een ver­min­de­ring van 34 euro per maand. Voor twee kin­de­ren be­draagt de be­las­ting­ver­min­de­ring 91 euro en voor drie kin­de­ren 243 euro. Bent u ge­trouwd of woont u wet­te­lijk samen, dan moet u kie­zen welke part­ner de kin­de­ren ten laste neemt. Daar­naast zijn er be­las­ting­ver­min­de­rin­gen naar­ge­lang de ge­zins­si­tu­a­tie. Een al­leen­staan­de krijgt bij­voor­beeld een ver­min­de­ring van 24 euro per maand, op voor­waar­de dat hij geen (brug)ge­pen­si­o­neer­de is.

Er is een ver­min­de­ring van 34 euro voor een on­ge­huw­de ouder met mi­ni­maal één kind ten laste. Ook een min­der­va­li­de werk­ne­mer heeft recht op een af­trek van 34 euro. Wie ou­ders, groot­ou­ders, broers of zus­sen van min­stens 65 jaar oud ten laste heeft, krijgt een ver­min­de­ring van 68 euro.

Daar­naast is er een ver­min­de­ring van 211,5 euro voor een echt­ge­noot, echt­ge­no­te of een wet­te­lijk sa­men­wo­nen­de part­ner met een be­roeps­in­ko­men dat al­leen be­staat uit een pen­si­oen of uit ren­ten van niet meer dan 423 euro per maand.

Wie recht heeft op de werk­bo­nus krijgt een ver­min­de­ring van 8,95 pro­cent van de bonus. Ten slot­te geldt een ver­min­de­ring voor per­soon­lij­ke bij­dra­gen van de werk­ne­mer aan een groeps­ver­ze­ke­ring of pen­si­oen­fonds. Die be­draagt 30 pro­cent van het ge­stor­te be­drag.

Net­to­loon

Het be­last­baar loon na af­trek van de be­drijfs­voor­hef­fing le­vert het net­to­loon op. Dat is niet nood­za­ke­lijk het be­drag dat u op uw bank­re­ke­ning krijgt.

Het be­drag kan nog stij­gen als de werk­ge­ver kos­ten ver­goedt die de werk­ne­mer heeft ge­maakt voor zijn be­roeps­ac­ti­vi­tei­ten. Denk aan de res­tau­ran­t­re­ke­ning voor een lunch met klan­ten. Ook een fiets­ver­goe­ding is niet on­der­wor­pen aan RSZ of be­drijfs­voor­hef­fing en wordt nog bij het net­to­loon ge­teld.

Om­ge­keerd moet de werk­ge­ver nog en­ke­le af­hou­din­gen in re­ke­ning bren­gen. Zo be­taalt elke werk­ne­mer een 'bij­zon­de­re bij­dra­ge voor so­ci­a­le ze­ker­heid' in func­tie van het jaar­lijks be­last­ba­re ge­zins­in­ko­men. Ook maal­tijd­che­ques die vrij­ge­steld zijn van RSZ maar waar­voor de werk­ne­mer zelf nog een bij­dra­ge moet be­ta­len van 1,09 euro per ont­van­gen che­que, wor­den in min­de­ring ge­bracht.

Ook wie zelf een bij­dra­ge be­taalt voor een groeps­ver­ze­ke­ring of be­drijfs­wa­gen, ziet zijn net­to­loon ge­cor­ri­geerd. Die cor­rec­ties le­ve­ren uit­ein­de­lijk het be­drag op dat een werk­ne­mer op zijn bank­re­ke­ning krijgt.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud