Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat moet u weten als u wilt bijspringen in de zorg?

Om de toestroom aan coronapatiënten op te vangen, lonken ziekenhuizen en woon-zorgcentra naar gepensioneerden, tijdelijk werklozen en vrijwilligers. Als u wilt bijspringen, bekijk dan de bepalingen van het statuut waarin u gaat werken.
Vrijwilligers, gepensioneerden en tijdelijk werklozen kunnen het vaste personeel van rusthuizen bijstaan tijdens de tweede golf van het coronavirus. ©katrijn van giel

Niet het aantal ziekenhuisbedden, maar wel het aantal beschikbare handen aan die bedden is het grootste probleem om de toestroom van coronapatiënten te kunnen opvangen tijdens de tweede besmettingsgolf. Ook in de woon-zorgcentra is extra volk nodig om het vaste personeel, dat regelmatig uitvalt door een besmetting, te ondersteunen.

Daarbij wordt eraan gedacht verpleegkundigen die onlangs met pensioen gingen terug te halen. Voor logistieke functies wordt ook gekeken naar tijdelijk werklozen en vrijwilligers.

U bent gepensioneerd

U mag als gepensioneerde onbeperkt bijverdienen zodra u 65 bent of als u een loopbaan van 45 jaar achter de rug hebt. ‘In alle andere gevallen moet u uw inkomsten beperken’, zegt Ellen Froeyman, senior adviseur bij de hr-dienstverlener SD Worx. ‘Als u te veel bijverdient, zal de pensioendienst uw pensioen in verhouding tot het percentage van de overschrijding verminderen of zelfs volledig schorsen.’

Door de coronacrisis paste de pensioendienst de regeling voor wie te veel boven op zijn pensioen verdient aan. Gepensioneerde verpleegkundigen, dokters, en gezondheidsdeskundigen mochten tot 31 augustus onbeperkt bijverdienen boven op hun pensioen. De regering heeft die maatregel deze week voor een nog niet nader gespecifieerde termijn verlengd.

U bent tijdelijk werkloos

De sociale partners van de socialprofitsectoren hebben een kaderakkoord gesloten dat de vrijwillige en tijdelijke inschakeling van tijdelijk werklozen uit andere sectoren mogelijk maakt. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijk werklozen uit de horeca of de eventsector. Wie tijdelijk werkloos is, wordt ingezet op basis van een reguliere arbeidsovereenkomst. Dat kan een vervangingsovereenkomst of een overeenkomst van bepaalde duur zijn. Het tijdelijke contract wordt beëindigd zodra de werknemer weer aan de slag kan bij zijn oorspronkelijke werkgever. Het loon is gebaseerd op de barema’s en de loon- en arbeidsvoorwaarden eigen aan het paritair (sub)comité van de zorg- en welzijnsorganisaties. Eventuele relevante ervaring bij de oorspronkelijke werkgever wordt mee in rekening genomen om de anciënniteit in de loonschaal te bepalen.

Zodra hij opnieuw aan de slag kan bij zijn oorspronkelijke werkgever wordt de overeenkomst van de tijdelijk werkloze in de zorg stopgezet.

De intersectorale sociale partners hebben afgesproken dat het kaderakkoord alleen geldt voor situaties waarin organisaties in de social profit te kampen hebben met personeelstekorten door de gezondheidscrisis. Het kan niet worden toegepast voor tewerkstelling buiten deze uitzonderlijke situatie.

Via het platform www.helpindezorg.be kunnen kandidaten zich melden.

U werkt deeltijds in de zorg

Volgens de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) mag een werkgever een werknemer met tijdskrediet of thematisch verlof oproepen om het personeelstekort door de toestroom van coronapatiënten op te vangen. ‘Maar dat kan alleen als u werkt voor een werkgever uit de privésector en als u 1/5-tijdskrediet met motief of landingsbaan neemt’, zegt Froeyman.

Voor de andere vormen van onderbreking in het kader van tijdskrediet (in de privésector), thematische verloven (in alle sectoren) en gewone loopbaanonderbreking (in de publieke sector) mag uw werkgever uw recht niet eenzijdig intrekken.

Hij mag u wel vragen opnieuw in uw oorspronkelijke arbeidsregeling te komen werken. ‘Als u dat aanvaardt, betekent het dat u uw onderbreking beëindigt’, beklemtoont Froeyman. ‘U moet dat vervroegde einde schriftelijk melden aan het RVA-kantoor van uw woonplaats, met de mededeling dat het wordt gerechtvaardigd door de coronacrisis. Als u na de periode van werkhervatting opnieuw een onderbreking wenst, moet u een nieuwe aanvraag indienen.’

In normale omstandigheden kunt u niet zomaar uw onderbreking inkorten. In het geval van voltijds of halftijds tijdskrediet bedraagt de minimumduur per aanvraag drie maanden. In het geval van 1/5-tijdskrediet is dat zes maanden. Maar daar heeft de RVA volgens Froeyman door de coronacrisis een mouw aan gepast. ‘

Als de minimumduur van de onderbreking niet bereikt is, gaat de RVA ervan uit dat dat door uitzonderlijk omstandigheden is. U hoeft dan de uitkeringen van de begindatum van uw onderbreking tot de vervroegde einddatum niet terug te betalen.’

U bent Vrijwilliger

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid heeft het platform www.helpdehelpers.be opgezet om vrijwilligers en zorgvoorzieningen samen te brengen. In een aantal gevallen kunnen vrijwilligers toch een vorm van vergoeding krijgen in het kader van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Zo kan de vrijwilliger een forfaitaire kostenvergoeding krijgen zonder dat er bewijsstukken tegenover staan. De bedragen zijn wel begrensd tot 34,71 euro per dag en 1.388,40 euro per jaar (bedragen voor 2020).

Daarbovenop kan ook een vergoeding voor vervoerskosten worden betaald voor maximaal 2.000 kilometer per jaar. Overschrijdt u de maxima van de forfaitaire kostenvergoeding, dan worden alle inkomsten uit het vrijwilligerswerk belastbaar en moet u het volledige bedrag in uw belastingaangifte opnemen.

In principe is vrijwilligerswerk zonder vergoeding alleen mogelijk als de voorziening een rechtspersoon of een feitelijke vzw is. Woon-zorgcentra met winstoogmerk kunnen normaal geen beroep doen op vrijwilligers, maar toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) stond een tijdelijke afwijking op die regel toe tot 30 september.

Onlangs werd beslist die regeling tot het einde van dit jaar door te trekken. Het KB dat de verlenging regelt, is nog niet gepubliceerd, maar het kabinet van huidig minister Frank Vandenbroucke (sp.a) verzekert dat de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober ingaat.

Commerciële rusthuizen kunnen alleen een beroep doen op vrijwilligers als ze geen gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid voor hun personeel. De vrijwilligers zijn er om het vaste personeel te ondersteunen, niet om het te vervangen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud