Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Zeven zaken die een thuiswerker moet weten

Dertig procent van de werknemers kan vandaag al thuiswerken. U morgen ook? Dan moet u zeker deze zeven zaken weten.
©Photo News

Thuiswerk wordt steeds populairder. Uit een bevraging van het HR-dienstenbedrijf SD Worx bij 2.500 werknemers blijkt dat zowat een derde van hen al aan thuiswerken doet. Voor werknemers is dit een zegen omdat ze de almaar groeiende files kunnen vermijden en voor bedrijven is het een manier om hun werkruimte efficiënter te gebruiken. Met de volgende zeven vragen en antwoorden weet u wat thuiswerken voor u betekent.

1. Wat is thuiswerk?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen structureel thuiswerk en occasioneel thuiswerk. De reglementering van het structurele thuiswerk is vastgelegd in CAO 85 en 85bis. Structureel wil zeggen dat er met een vaste regelmaat van thuis uit wordt gewerkt en dat daarover formele afspraken zijn gemaakt.

Voor occasioneel thuiswerk wordt het reglementair kader verschaft door de wet ‘Werkbaar en Wendbaar werk’ van 5 maart 2017. Occasioneel thuis werken kan bijvoorbeeld als de wegen zijn dicht gesneeuwd of als u op de loodgieter moet wachten.

2. Moet mijn contract worden aangepast voor structureel thuiswerk?

©Photo News

‘Alvorens een werknemer start met thuiswerken, zal er inderdaad een schriftelijke overeenkomst moeten gesloten worden,’ zegt Cathy Geerts, directeur HR van SD Worx. ‘Voor een werknemer die al in dienst is, komt er dan een addendum bij het bestaande contract.’

In de overeenkomst moeten een aantal zaken concreet worden vermeld:

  • de frequentie van het telewerk en eventueel de dagen waarop telewerk wordt verricht en de dagen en/of uren van aanwezigheid in de onderneming
  • de ogenblikken waarop of de periodes tijdens welke de telewerker bereikbaar moet zijn en via welke middelen
  • de ogenblikken waarop de telewerker een beroep kan doen op technische ondersteuning
  • de regeling aangaande een kostenvergoeding
  • de plaats die de thuiswerker heeft gekozen om zijn werk te verrichten.

3. Ben ik aan dezelfde werkuren gebonden als op kantoor?

‘Voor thuiswerkers staat het resultaat centraal,’ zegt Jan Laurijssen, managing consultant bij SD Worx. ‘Arbeidsduurreglementering is niet van toepassing op thuiswerkers. Dus als werkgever kan je geen uren controleren.’

‘Voor thuiswerkers staat het resultaat centraal.’
Jan Laurijssen
Managing consultant bij SD Worx

Maar er kunnen wel afspraken worden gemaakt over de bereikbaarheid van de werknemer, niet alleen voor klanten maar ook voor collega’s. De afspraken hieromtrent kunnen bijvoorbeeld in de bedrijfspolicy worden opgenomen.

4. Moet ik als thuiswerker een aparte werkplek voorzien in mijn woning?

Thuiswerkers zijn afhankelijk van een goede netwerkverbinding en daar kunnen in ieder geval afspraken over worden gemaakt. Los daarvan is het niet zo belangrijk of u als thuiswerker in een apart bureau of aan de keukentafel zit.

Theoretische gesproken zou de werkplek van de thuiswerker kunnen gecontroleerd worden door de preventie-adviseur. Maar dat kan dan eigenlijk alleen op verzoek en met toestemming van de thuiswerker. De werkplek thuis is immers een private ruimte en daar geldt de privacy van de werknemer.

5. Heb ik zondermeer recht op thuiswerk?

©Photo News

Thuiswerken is noch voor de werkgever, noch voor de werknemer iets wat afgedwongen kan worden. CAO nr.85 zegt in dat verband: ‘Het telewerk vindt plaats op vrijwillige basis zowel voor de betrokken werknemer als voor de betrokken werkgever.’

Wie wel en wie niet thuis kan werken berust op afspraken binnen het bedrijf. In een aantal gevallen worden die afspraken gemaakt op het niveau van de teams. Het kan dus best zijn dat een deel van het bedrijf wel aan thuiswerk doet en een ander deel niet.

6. Krijg ik een vergoeding voor mijn werkplek thuis?

De werkgever kan ervoor kiezen zijn thuiswerkers uit te rusten met een PC, een internetverbinding en een mobiele telefoon. Het alternatief is dat er een tussenkomst in de kosten is van 20 euro per maand voor het gebruik van een eigen PC en 20 euro voor de internetverbinding.

Daarnaast kan de werkgever ook nog een vergoeding geven voor de kosten van de werkplek thuis. Denk hierbij aan verlichting, verwarming en onderhoud. Die vergoeding kan 10 procent bedragen van het loon dat betrekking heeft op de thuis geleverde prestaties. Alternatief kan ook worden geopteerd voor een forfaitaire bureauvergoeding. De RSZ aanvaardt momenteel een forfaitair bedrag van 124,45 euro per maand

7. Ben ik als thuiswerker gedekt door de arbeidsongevallenverzekering?

Als u op kantoor over een kabel struikelt en uw voorhoofd moet gehecht worden, dan wordt aangenomen dat dit ongeval tijdens het werk gebeurde en zal dit in principe aanvaard worden als arbeidsongeval.

Maar bij thuiswerk is dat moeilijker aan te tonen, mede omdat er geen getuigen aanwezig zijn. Voor structureel thuiswerk werd daarom een aanpassing van de wet op arbeidsongevallen doorgevoerd. Daardoor wordt nu automatisch verondersteld dat het ongeval zich tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voordeed als dat gebeurde op de dag, plaats en binnen de werkuren die in de individuele arbeidsovereenkomst vermeld staan.

‘De arbeidsongevallenverzekering is voor iedere werknemer van toepassing, ongeacht waar en wanneer u aan het werk bent.'
Wim Maenhaut
Product manager accident bij Vanbreda Risk & Benefits

Maar zoals gezegd: dit geldt alleen voor structureel thuiswerk. Als het om occasioneel thuiswerk gaat of als u af en toe na een klantenbezoek in uw buurt het dossier verder afwerkt thuis, dan wordt het een ander verhaal. ‘De arbeidsongevallenverzekering is voor iedere werknemer van toepassing, ongeacht waar en wanneer u aan het werk bent.’ zegt Wim Maenhaut, product manager accident bij Vanbreda Risk & Benefits. ‘Bij ieder arbeidsongeval moet bewezen worden dat het voorviel tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Voor structureel thuiswerk werd de bewijslast verlicht, maar voor occasioneel thuiswerk blijft die bestaan,’ zegt Wim Maenhaut.

Als u toch te allen tijde verzekerd wil zijn voor een arbeidsongeval tijdens thuiswerk, dan kan dat met een uitbreiding in de polis arbeidsongevallen. Concreet gaat het dan over het toevoegen van een beperkte waarborg privéleven. ‘De uitbreiding zorgt ervoor dat de bewijslast voor het slachtoffer of de rechthebbenden wordt versoepeld,’ verduidelijkt Wim Maenhaut.

De arbeidsongevallenverzekering dekt ook elke tegenslag die u op weg naar uw werk tegen komt. Ook de omweg langs de school van uw kinderen is gedekt. Maar bij thuiswerk is er geen ‘arbeidsweg’. Bijgevolg kan ook de weg naar de school of de crèche geen uitbreiding van de weg naar het werk zijn en bent u dus voor die afstand niet verzekerd. ‘De interpretatie van de arbeidsongevallenwet verschilt tussen verzekeraars en wij hopen op een verduidelijking door de wetgever’ aldus Wim Maenhaut.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud