Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wegwijs in tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven

Wie extra tijd aan zijn kinderen wil besteden, voor een zieke wil zorgen of een opleiding wil volgen, heeft verschillende mogelijkheden om daarvoor verlof te nemen.
©Filip Ysenbaert

Werknemers uit de privésector en ambtenaren hebben heel wat mogelijkheden om hun loopbaan voor een bepaalde periode volledig of gedeeltelijk te onderbreken. In de privésector vraagt u daarvoor tijdskrediet aan en in de federale publieke sector neemt u daarvoor loopbaanonderbreking. Voor Vlaamse ambtenaren bestaat dan weer het systeem van het Vlaams zorgkrediet. We leggen elk van de systemen kort uit.

Werknemers in de privésector

Tijdskrediet

Met tijdskrediet kunt u als werknemer uit de privésector uw loopbaan voltijds of deeltijds onderbreken om voor iemand te zorgen of een opleiding te volgen. Tijdens uw loopbaanonderbreking krijgt u een vervangingsinkomen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Daarbovenop hebt u mogelijk nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

Om recht te hebben op tijdskrediet moet u minstens 24 maanden anciënniteit hebben bij uw werkgever. Bent u nog geen twee jaar aan de slag in de onderneming waar u het tijdskrediet aanvraagt, dan kunt u toch tijdskrediet opnemen als u uw volledige ouderschapsverlof (zie verder) voor alle rechthebbende kinderen al hebt uitgeput en het tijdskrediet zonder onderbreking op het ouderschapsverlof laat aansluiten.

Tijdskrediet is geen absoluut recht. Uw werkgever kan het weigeren als u in een bedrijf met minder dan tien werknemers werkt.

Tijdskrediet is geen absoluut recht. Telt de onderneming waar u werkt tien werknemers of minder, dan hebt u de toestemming van uw werkgever nodig. Telt de onderneming waar u werkt meer dan tien werknemers, dan is het tijdskrediet wel een recht. Maar uw werkgever kan in bepaalde gevallen de begindatum van uw tijdskrediet uitstellen.

Tijdskrediet moet altijd gemotiveerd zijn. Er zijn zes geldige motieven:

  • zorgen voor uw kind(eren)jonger dan 8 jaar
  • palliatieve zorg verlenen
  • zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid
  • zorgen voor uw gehandicapte kind jonger dan 21 jaar
  • bijstand of zorg verlenen aan uw zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van uw gezin
  • een erkende opleiding volgen

Daarnaast is er nog een bijzondere vorm van tijdskrediet. Als u 60 jaar of ouder bent, kunt u tot uw pensioen tijdskrediet opnemen in het eindeloopbaanstelsel of de ‘landingsbaan’.

Tijdskrediet kan volgens verschillende vormen van onderbreking worden opgenomen. U kunt uw loopbaan voltijds onderbreken, halftijds werken of 4/5 werken.

Tijdens uw tijdskrediet krijgt u een vervangingsinkomen van de RVA en hebt u mogelijk recht op een extra aanmoedigingspremie (zie verder) van de Vlaamse overheid.

De duur van het tijdskrediet hangt af van het motief waarvoor u het aanvraagt. Voor de zorgmotieven is de maximumduur 51 maanden, voor het volgen van een erkende opleiding bedraagt de maximumduur 36 maanden. Tijdens uw hele loopbaan mag u maximaal 51 maanden tijdskrediet opnemen. U kunt die 51 maanden spreiden over de verschillende motieven.

Ambtenaren

Loopbaanonderbreking

Ambtenaren kunnen met loopbaanonderbreking tijdelijk minder werken. Er zijn periodes van loopbaanonderbreking die meetellen voor het pensioen. Dat hangt onder meer af van de aanvangsdatum van de onderbreking (voor of na 1 januari 2012) en van de restprestatie (deeltijdse of volledige onderbreking).

Voor de Vlaamse ambtenaren is de loopbaanonderbreking sinds 2 september 2016 vervangen door een nieuw systeem van zorgkrediet. De RVA betaalt alleen nog een compensatie voor ouderschap, verzorging of opleiding.

Vlaams zorgkrediet

Als u in de Vlaamse openbare sector werkt, dan kunt u verlof opnemen om voor uw kinderen of een zieke te zorgen of een opleiding te volgen.

Hoelang u Vlaams zorgkrediet mag opnemen, hangt af van het arbeidsregime dat u kiest tijdens uw zorgkrediet. Stopt u helemaal met werken, dan kunt u 18 maanden thuisblijven. Blijft u halftijds werken, dan bedraagt de maximumperiode 36 maanden. Gaat u 4/5 werken, dan beschikt u over 90 maanden. U kunt ook afwisselend gebruikmaken van de verschillende manieren om minder te werken.

Vlaamse aanmoedigings-premie

Als u in de privésector of in de socialprofitsector werkt en u neemt tijdskrediet of thematisch verlof op, dan kunt u van de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie krijgen boven op de onderbrekingsuitkering van de RVA. Dat geldt wel alleen als u in Vlaanderen werkt en niet als u als Vlaming in Brussel of Wallonië werkt.

De premie is er zowel voor wie volledig het werk onderbreekt als voor wie halftijds of een vijfde minder gaat werken. Hij is er ook voor wie 1/10 ouderschapsverlof opneemt.

Als u Vlaams zorgkrediet opneemt om een erkende opleiding te volgen, moet u er rekening mee houden dat u alleen Vlaams zorgkrediet kunt krijgen terwijl de opleiding effectief loopt.

Om de maximumduur van uw Vlaams zorgkrediet te bepalen, wordt geen rekening gehouden met de periodes van loopbaanonderbreking die u mogelijk eerder in het oude RVA-systeem hebt opgenomen. Dus zelfs al hebt u in het verleden al loopbaanonderbreking opgenomen in het oude stelsel, voor het Vlaams zorgkrediet wordt uw teller weer op nul gezet.

U hoeft het Vlaams zorgkrediet niet in een keer op te nemen. U kunt uw tegoed spreiden over verschillende periodes. U moet wel voor elke nieuwe termijn die u wilt opnemen een nieuwe aanvraag indienen.

Privésector en ambtenaren

Thematische verloven

Naast de voorgaande mogelijkheden om in bepaalde periodes minder te werken, bestaan er ook verlofstelsels die gebonden zijn aan een specifieke reden. Die ‘thematische’ verlofstelsels zijn ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorg en verlof voor medische bijstand. Zowel werknemers uit de privésector als ambtenaren kunnen gebruikmaken van het thematisch verlof.

Die verloven staan los van het recht op tijdskrediet, Vlaams zorgkrediet of loopbaanonderbreking. Bovendien zijn de toelatingsvoorwaarden soepeler, hebben ze een kortere maximumduur en geven ze recht op een hogere uitkering.

Tijdens uw thematisch verlof krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen. Boven op die onderbrekingsuitkering hebt u mogelijk nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid, op voorwaarde dat u in de privésector of de socialprofitsector werkt. (zie verder)

Ouderschapsverlof

Als u meer tijd wilt om bij uw kind(eren) te zijn, kunt u ouderschapsverlof nemen. Beide ouders kunnen ouderschapsverlof nemen. Als de ene ouder zijn recht op ouderschapsverlof niet (helemaal) opneemt, kan hij dat recht niet overdragen aan de andere ouder.

Het ouderschapsverlof moet beginnen voordat uw kind 12 jaar wordt. Als uw kind een fysieke of mentale handicap van minstens 66 procent heeft, is die leeftijdsgrens 21 jaar.

Als u in de privésector werkt, moet u in de loop van de 15 maanden die aan de aanvraag voorafgaan, gedurende 12 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgend) door een arbeidsovereenkomst met uw werkgever verbonden geweest zijn.

Uw werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren. Hij kan het wel met maximaal zes maanden uitstellen, op voorwaarde dat hij daarvoor gegronde redenen kan geven. Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag.

Als u voltijds werkt, kunt u ook 1/10-ouderschapsverlof opnemen. Daardoor kunt u een dag om de twee weken of een halve dag per week opnemen.

Tijdens uw ouderschapsverlof kunt u ofwel helemaal niet werken gedurende vier maanden, naar keuze op te splitsen per maand, halftijds werken gedurende acht maanden, naar keuze op te splitsen in periodes van minimaal twee maanden, of 4/5 werken gedurende 20 maanden, naar keuze op te splitsen in periodes van vijf maanden. U mag die verschillende mogelijkheden ook afwisselen.

Als u voltijds werkt, kunt u ook 1/10-ouderschapsverlof opnemen. Daardoor kunt u een dag om de twee weken of een halve dag per week opnemen. U hebt daarvoor wel het akkoord van de werkgever nodig.

Als u voltijds of halftijds werkt, kunt u uw ouderschapsverlof voortaan ook voor kortere periodes aanvragen. De minimale duur van voltijds ouderschapsverlof gaat van een maand tot een week. Halftijds ouderschapsverlof kan voortaan per maand opgenomen worden in plaats van per minimaal twee maanden.

Palliatief verlof

Als u palliatieve zorg wilt verstrekken aan een ongeneeslijk zieke, terminale patiënt, kunt u palliatief verlof nemen.

De patiënt aan wie u palliatieve zorg verstrekt, hoeft geen gezins- of familielid te zijn.

Palliatief verlof is een recht. Het kan u niet geweigerd worden en u hoeft er geen toestemming voor te krijgen van uw werkgever.

U kunt in de periode van het palliatief verlof helemaal niet werken, halftijds werken of 4/5 werken. Het palliatief verlof duurt een maand. U kunt die periode twee keer met een maand verlengen als u opnieuw een attest voorlegt.

Verlof voor medische bijstand

Als u voor een zwaar ziek gezinslid of familielid wilt zorgen, kunt u verlof voor medische bijstand nemen.

U kunt verlof voor medische bijstand opnemen voor de mensen met wie u samenwoont (gezinsleden) en bloedverwanten: kinderen, ouders, broers en zussen, grootouders, kleinkinderen. Ook voor schoonouders, stiefouders, stiefkinderen en de echtgenoten van uw kinderen kunt u palliatief verlof aanvragen.

Tijdens uw verlof voor medische bijstand kunt u helemaal niet werken, halftijds werken of 4/5 werken.

Voor werknemers in de privésector is verlof voor medische bijstand een recht: de werkgever kan u het verlof niet weigeren. In de openbare sector is dat niet altijd het geval.

Tijdens uw verlof voor medische bijstand kunt u helemaal niet werken, halftijds werken of 4/5 werken. U kunt uw verlof voor medische bijstand opnemen in periodes van een tot drie maanden.

Als u helemaal niet werkt, kunt u maximaal 12 maanden verlof krijgen. Als u halftijds of 4/5 werkt, kunt u in totaal maximaal 24 maanden verlof krijgen.

Als u alleenstaand bent en moet zorgen voor een kind (jonger dan 16) dat in het ziekenhuis opgenomen is, wordt die maximumperiode verdubbeld en kunt u het verlof ook per week opnemen.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud