Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Extra verplichtingen voor bedrijven en vzw’s die begunstigden registreerden

Het volstaat sinds deze week niet langer dat bedrijven en vzw’s hun begunstigden registreren in het UBO-register. Voortaan moeten extra documenten toegevoegd worden die aantonen dat de informatie in het register correct en actueel is.
© Lieven Van Assche

Vennootschappen, vzw’s, trusts, stichtingen en maatschappen zijn sinds vorig jaar verplicht om in een UBO-register aan te geven wie de touwtjes in handen heeft. De registratie van die uiteindelijk begunstigden (UBO’s) is een Europese verplichting en is vooral nuttig in de strijd tegen terrorisme en witwassen.

Boven op die verplichte registratie komt er met de publicatie van een Koninklijk Besluit van 30 september een extra regel. ‘Vanaf 11 oktober 2020 zijn alle informatieplichtigen verplicht om via het onlineplatform elk document toe te voegen dat aantoont dat de informatie over de UBO’s in het register adequaat, nauwkeurig en actueel is’, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën.

Een exhaustieve lijst van documenten wordt niet gegeven. ‘Het is aan de informatieplichtige om te bepalen welk document bewijst dat de ingegeven informatie nauwkeurig en actueel is’, zegt Adyns.

Volgens Stefan De Plus, counsel bij Van Steenbrugge Advocaten, kunnen de documenten aandeelhoudersregisters zijn, overzichten van aandeelhoudersstructuren, aandeelhoudersovereenkomsten, (uittreksels uit) schenkingsakten... ‘Telkens als in het register aanpassingen worden aangebracht, moeten documenten toegevoegd worden die de wijziging bevestigen’, zegt De Plus.

Het is aan de informatieplichtige om te bepalen welk document bewijst dat de ingegeven informatie in het UBO-register adequaat, nauwkeurig en actueel is.

FRANCIS ADYNS
FOD FINANCIËN

Bedrijven of entiteiten die voor 11 oktober 2020 al in het register opgenomen waren, hebben tot 30 april 2021 de tijd om de documenten op te laden. Informatieplichtigen die de registratie vanaf 11 oktober 2020 in orde brengen, laden die documenten op bij de registratie. 518.434 Belgische ondernemingen hebben hun UBO’s geregistreerd, wat volgens Financiën neerkomt op 88 procent, ondanks de deadline van 31 december 2019. Daarnaast registreerden 61.466 vzw’s, 1.116 stichtingen en 10.473 buitenlandse ondernemingen.

Openbaar

De toegang tot het UBO-register staat in de eerste plaats open voor antiwitwasautoriteiten. Daarnaast krijgen de fiscus, notarissen, advocaten, vastgoedmakelaars en accountants toegang. Ook particulieren hebben toegang, al is die beperkt tot de basisinformatie, zoals de namen. Die beperkte toegang blijft. ‘De documenten die voortaan moeten worden toegevoegd, zijn in elk geval enkel toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten’, zegt De Plus.

Wie niet zichtbaar wil zijn voor particulieren in het register kan daarvoor een aanvraag indienen. Het verzoek wordt alleen ingewilligd als ondernemers kunnen aantonen dat ze door de publieke zichtbaarheid worden blootgesteld aan onevenredige risico’s (risico van (identiteits)fraude, ontvoering, chantage, afpersing, geweld...), of als ze in het verleden al het slachtoffer waren van zulke risico’s. Hypothetische risico’s volstaan niet.

De regels van het UBO-register

Vennootschappen, stichtingen, vzw’s, trusts en maatschappen moeten hun uiteindelijk begunstigden (UBO’s) in het UBO-register opnemen. Dat kan online via het MyMinfin-portaal.

Voor vennootschappen zijn de UBO’s de aandeelhouders die meer dan 25 procent van de vennootschap in handen hebben. Bij afwezigheid van een grote aandeelhouder zijn het de bestuurders. Bij vzw’s en stichtingen gaat het over de leden van de raad van bestuur en de mensen die de vereniging vertegenwoordigen.

Het register bevat naam, geboortedatum, nationaliteit en rijksregister- of ondernemingsnummer van de UBO’s.

‘Tot nu zijn 1.460 verzoeken ingediend, waarvan 976 voor minderjarigen of handelingsonbekwamen. Die laatste zijn aanvaard. Voorlopig werden 140 verzoeken geweigerd. De meest voorkomende reden is dat de risico’s onvoldoende werden aangetoond’, zegt Adyns.

Nieuw in het Koninklijk Besluit van 30 september is ook dat wie een negatief antwoord kreeg op het bovenstaande verzoek de mogelijkheid heeft om binnen twee maanden na de ontvangst van de negatieve beslissing het verzoek opnieuw ter beoordeling voor te leggen aan de administratie.

Er zijn nog enkele andere wijzigingen en verduidelijkingen opgenomen. ‘De (gewogen) percentages van aandelen of stemrechten in elke tussenliggende entiteit moeten worden gemeld in geval van onrechtstreekse controle door een UBO. Voordien was dat enkel het gewogen percentage van aandelen of stemrechten in de Belgische vennootschap. Voorts moeten trusts en gelijkaardige constructies die werden opgericht buiten België hun uiteindelijke begunstigden registreren in het Belgisch register als ze een link hebben met België. Daarvoor is een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen noodzakelijk’, zegt De Plus.

Ten slotte biedt het register voortaan toegang tot de historiek. Zo kan worden nagegaan welke wijzigingen zijn doorgevoerd. Ondernemers zijn verplicht het register voortdurend up-to-date te houden.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.