Versterk uw sociale bescherming met uw aanvullend pensioen

©BELGAIMAGE

Zelfstandigen kiezen steeds vaker voor een sociaal vrij aanvullend pensioen. Daarmee slaan ze drie vliegen in een klap: ze benutten jaarlijks een groter fiscaal voordeel, ze genieten bescherming tegen arbeidsongeschiktheid tijdens hun loopbaan én ze ontvangen een groter kapitaal bij pensionering.

Een zelfstandige kan sinds 2004 vrij kiezen waar hij een contract voor een vrij aanvullend pensioen (VAPZ) afsluit: bij zijn sociaal verzekeringsfonds, bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds. Negen op de tien doen dat bij een van de 22 verzekeraars die zo’n product aanbieden of via een van de drie pensioenfondsen op de markt. Alle VAPZ-producten aangeboden door verzekeraars zijn tak21-producten, behalve één.

De helft van de zelfstandigen in hoofdberoep stort jaarlijks een premie in een VAPZ, becijferde de financieeltoezichthouder FSMA. De meerderheid doet dat in een klassieke formule waarmee enkel een aanvullend pensioenkapitaal wordt opgebouwd. Maar de voorbije tien jaar is het aandeel van de sociale VAPZ-contracten ruim verdrievoudigd. Inclusief de Riziv-contracten van geconventioneerde medische beroepen bevat een op de drie VAPZ-contracten momenteel een sociaal luik.

‘Een sociaal VAPZ is interessanter dan een klassiek’, stelt Jannick Beyens, specialist aanvullende pensioenen bij Unizo/Zenito. ‘De sociale bescherming is een voor de hand liggende meerwaarde. Maar daar blijft het niet bij. Met een sociaal VAPZ kunnen 15 procent meer premies fiscaal afgetrokken worden. En er wordt 5 procent meer geïnvesteerd in de pensioenopbouw.’

1. Beschermd tegen tegenslag tijdens uw actieve loopbaan

Uiteraard is er de sociale bescherming, die een klassiek VAPZ niet biedt. ‘Bij een sociaal VAPZ wordt 10 procent van de betaalde premie gespendeerd aan solidariteitsprestaties. Die verschillen van aanbieder tot aanbieder’, zegt Beyens. ‘Het is trouwens de aanbieder die kiest in welke dekkingen hij voorziet. Die keuze geldt collectief.’ Met andere woorden: de zelfstandige kan niet zelf bepalen welk deel van de premie naar welke bescherming gaat. Daartegenover staat wel het voordeel dat wie aansluit geen medische vragenlijst hoeft in te vullen of een medisch attest moet kunnen voorleggen.

Het gaat onder andere om volgende voordelen:

Verdere pensioenfinanciering bij arbeidsongeschiktheid
Wordt een zelfstandige met een klassiek VAPZ arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte of een ongeval, dan valt zijn pensioenopbouw via het VAPZ stil. ‘Wie arbeidsongeschikt is, is vrijgesteld van sociale bijdragen. Maar dat heeft ook tot gevolg dat u geen bijdragen voor het VAPZ meer kunt betalen. Zelfs niet als u dat zou willen’, legt Beyens uit. Met een sociaal VAPZ komt de pensioenopbouw niet in het gedrang. De verzekeraar zal de premie in de plaats van de zelfstandige doorbetalen tot aan de pensioenleeftijd.

Een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid
Een zelfstandige die ziek wordt of niet kan werken door een ongeval, valt zonder inkomen. Een sociaal VAPZ vangt dat inkomensverlies voor een deel op door een maandelijkse uitkering uit te betalen. Let wel op: die maandelijkse uitkering volstaat niet om het volledige inkomensverlies te dekken. ‘De premie die in het sociaal VAPZ gespendeerd wordt aan de dekking arbeidsongeschiktheid is beperkt, waardoor de uitkering evenmin riant is’, verklaart Beyens. ‘Bovendien stort niet elke zelfstandige de jaarlijks maximaal toegelaten premie. Ook wie een sociaal VAPZ heeft, sluit dus het best ook nog een verzekering gewaarborgd inkomen af om het inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid volwaardig op te vangen.’

Forfaitaire kostenvergoeding bij ernstige ziekte
Sommige verzekeraars bieden een forfaitaire vergoeding om de kosten van een ernstige ziekte te dekken. Het gaat dan om ziekten die de minister van Sociale Zaken erkent, zoals kanker, leukemie, multiple sclerose, tuberculose, ziekte van Parkinson, ziekte van Hodgkin,… Als u bijvoorbeeld de maximale premie voor het sociaal VAPZ betaalt, dan krijgt u bij ernstige ziekte een eenmalige vergoeding van 6.337 euro, belastingvrij.

Verzekeraar betaalt premie na zwangerschap
‘Bepaalde verzekeraars geven vrouwelijke zelfstandigen een mooi geboortecadeau door na de bevalling gedurende bijvoorbeeld twee kwartalen de premie op zich te nemen’, weet Beyens.

2. Groter fiscaal voordeel

De premie die gestort kan worden in een VAPZ is wettelijk begrensd. Voor een sociaal VAPZ ligt die grens hoger dan voor een klassiek VAPZ. De bijdrage in een klassiek VAPZ is geplafonneerd op 8,17 procent van het beroepsinkomen waarop sociale bijdragen worden betaald, met een absoluut maximum van 3.060,07 euro (bedrag voor 2016). Voor een sociaal VAPZ ligt dat plafond op 9,4 procent van het beroepsinkomen, begrensd op 3.520,77 euro. ‘Dat betekent dat 15 procent meer premies fiscaal kunnen worden afgetrokken’, merkt Beyens op.

3. Grotere pensioenopbouw

‘Wettelijk moet de gestorte premie van een sociaal VAPZ gebruikt worden voor het sociale luik. Wetende dat er in een sociaal VAPZ 15 procent meer premies gestort kunnen worden, betekent dat dat er nog steeds 5 procent meer aan de pensioenopbouw kan worden besteed’, besluit Beyens.

De meerwaarde van een sociaal VAPZ: voorbeeld

2 scenario's die de voordelen van het aanvullend pensioen voor zelfstandigen illustreren

Joris Vande Velde is een 40-jarige zelfstandige fotograaf met een netto belastbaar inkomen van 37.500 euro per jaar. Hij wil op 65 jaar met pensioen. Hij kiest voor een VAPZ-contract dat een jaarlijks gewaarborgd rendement van 1,75 procent biedt en een jaarlijkse winstdeelname van 1 procent. We Joris stort elk jaar de maximumpremie. Die bedraagt in 2016 3.060,07 euro voor het klassieke VAPZ en 3.520,77 euro voor het sociaal VAPZ. We veronderstellen dat die maximumpremie jaarlijks met 2 procent geïndexeerd wordt. Bij overlijden voor 65 jaar wordt de opgebouwde reserve uitgekeerd.

We vergelijken het klassieke en het sociale VAPZ voor twee scenario’s.

©Mediafin

Gunstig scenario: Joris blijft gezond

In dat geval kan Joris aan de slag blijven tot hij op zijn 65ste met pensioen gaat. Waardoor hij tot dan kan storten in zijn VAPZ, ongeacht of het een klassiek dan wel een sociaal VAPZ is.

Ongunstig scenario: Joris krijgt kanker op 50 jaar

Vanaf dan kan hij geen stortingen meer doen in het klassieke VAPZ omdat hij geen sociale bijdragen meer betaalt. Zijn aanvullende pensioenopbouw valt stil. De al gestorte premies blijven wel verder oprenten.

Koos hij voor het sociaal VAPZ, dan zal de verzekeraar de premies in zijn plaats voort betalen. Daardoor komt zijn aanvullende pensioenopbouw niet in het gedrang. Daarnaast krijgt hij vanaf dan maandelijks een uitkering arbeidsongeschiktheid uit zijn sociaal VAPZ. Typisch bedraagt die uitkering 10 procent van de pensioenbijdrage van 3.168,69 euro. De pensioenbijdrage is de totale premie van 3.520,77 euro verminderd met de 10 procent solidariteitsbijdrage. De maandelijkse uitkering bedraagt dan 317 euro. Joris krijgt die rente 15 jaar lang uitgekeerd, goed voor een totaal van 57.037 euro. Bovendien krijgt hij een eenmalige belastingvrije uitkering wegens ernstige ziekte, die gelijk is aan twee keer de jaarlijkse pensioenbijdrage.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect