netto

Ga na of studiejaren afkopen interessant is

De jaren als student kunt u tot 2020 tegen een voordeeltarief 'afkopen' zodat ze meetellen voor uw latere wettelijke pensioen.

Sinds 1 december 2017 kunt u een bijdrage storten waardoor uw studiejaren zullen meetellen bij de berekening van uw wettelijk rustpensioen. In de volksmond heet dit intussen het ‘afkopen’ van studiejaren.

Die optie is echter niet voor iedereen even interessant. 4 vragen en antwoorden.

1. Welke jaren kunt u afkopen?

U kunt de volledige studieperiode die tot een einddiploma heeft geleid in aanmerking laten komen voor regularisatie. Gemiste en herbegonnen jaren komen niet in aanmerking.

Ook de periode waarin een doctoraatsverhandeling werd voorbereid, kan worden geregulariseerd. Maar in dat geval kunnen maximaal twee jaren worden afgekocht, ook al is de minimumduur voor het behalen van een doctoraat langer.

Ten slotte kunnen ook stageperiodes die leiden tot een bepaalde beroepskwalificatie in rekening worden gebracht.

2. Hoeveel kost het?

Voor wie binnen tien jaar na het behalen van zijn diploma zijn studiejaren afkoopt, werd een  forfaitair bedrag van 1.500 euro per studiejaar vastgelegd. In de praktijk zal dat bedrag elk jaar wat stijgen, aangezien het geïndexeerd wordt.

Als u langer dan tien jaar wacht om uw studiejaren af te kopen, zult u meer moeten betalen. Hoe later u de beslissing neemt, hoe meer u zal moeten betalen. De berekening wordt gemaakt aan de hand van een intrestvoet en een coëfficiënt volgens sterftetafels, verduidelijkt de Pensioendienst.

Overgangsregeling

Tot 30 november 2020 geldt er een overgangsregeling. Tijdens die periode krijgt ook wie al langer dan tien jaar is afgestudeerd de mogelijkheid om studiejaren te regulariseren voor 1.500 euro per studiejaar. Ambtenaren moeten zelfs maar 1.250 euro neertellen per studiejaar dat ze afkopen.

In de praktijk zal het nettobedrag dat u betaalt lager liggen. U kunt de bedragen immers via uw belastingaangifte aftrekken van uw beroepsinkomsten. Tegen een marginale aanslagvoet van 50 procent betaalt u dan effectief maar 750 euro. Voor een ambtenaar bedraagt het nettobedrag slechts 637,50 euro.

3. Hoeveel brengt het op?

  • Voor werknemers en zelfstandigen

Per geregulariseerd studiejaar krijgt u als alleenstaande bruto 266,67 euro boven op uw wettelijk pensioen. Trekt u een gezinspensioen, dan beloopt het brutobedrag 333,33 euro. Deze bedragen staan volledig los van hoeveel u tijdens uw loopbaan verdiende. Een gezinspensioen wordt alleen toegekend aan een gehuwde werknemer of een zelfstandige wiens echtgenoot geen of een beperkt inkomen heeft. Alle anderen krijgen een alleenstaandenpensioen.

  • Voor ambtenaren

Voor ambtenaren is er geen vast bedrag. Hoe hoger het loon waarop de pensioenberekening gebeurt, hoe hoger ook het bedrag van de regularisatie. Voor een ambtenaar die tijdens de laatste tien jaar van zijn carrière gemiddeld 48.000 euro verdiende, betekent dat bijvoorbeeld een jaarlijkse pensioenverhoging van 800 euro bruto.

4. Is het interessant?

Of het afkopen van studiejaren interessant is of niet, hangt af van de hoogte van het wettelijk pensioen. De bedragen die u voor de afgekochte studiejaren krijgt, zijn brutobedragen en worden aan uw wettelijk pensioen toegevoegd. In een aantal gevallen bestaat het gevaar dat het extra geld wordt ‘wegbelast’ omdat u in een hogere belastingschijf terechtkomt.

Als u wilt weten of een regularisatie al dan niet een voordeel inhoudt, kunt u in ieder geval een aanvraag indienen bij de Pensioendienst. Die is niet bindend: als de simulatie die u van de Pensioendienst krijgt u niet bevalt, kunt u de regularisatie nog altijd laten vallen.

Om u een idee te geven van de impact van het afkopen van studiejaren op uw wettelijk pensioen kunt u gebruikmaken van onze simulator op www.netto.be/afkopenstudiejaren.

De terugverdientijd is voor iedereen verschillend. Met wat geluk blijft uw terugverdientijd onder drie jaar. Maar het kan net zo goed dat uw terugverdientijd zeer lang is en de kosten nooit zullen opwegen tegen de baten. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect