Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

U betaalt solidariteitsbijdrage op pensioen geen twee keer

De solidariteitsbijdrage is een belasting die niet alleen veel frustraties, maar ook veel vragen blijft oproepen. Veel gepensioneerden denken dat ze die taks twee keer betalen. 'Ten onrechte', zegt de Nederlandstalige Ombudsman voor de Pensioenen, Tony Van Der Steen. Hoe zit de vork precies in de steel?
Advertentie
©CREDIT: Lieven Van Assche

De Ombudsdienst Pensioenen behandelde vorig jaar 1.103 gegronde klachten, zo blijkt uit het jaarverslag. Dat leidde in negen op de tien gevallen tot een oplossing waarin iedereen zich kon vinden.

De meeste klachten betroffen de berekening van de datum waarop iemand ten vroegste met pensioen kan gaan, de erg lange behandelingstermijn (vooral ambtenaren moeten soms tot zes maanden wachten op een pensioenraming) en over de inkomensgarantie voor ouderen, een bijstandsuitkering voor gepensioneerden met een beperkt inkomen.

Eén klacht komt steevast terug. ‘Ook in 2016 ontvingen we weer diverse klachten over de inhouding van een solidariteitsbijdrage op het pensioen’, zegt Ombudsman Tony Van Der Steen. De solidariteitsbijdrage is een crisisbelasting die in 1993 werd ingevoerd om de sociale zekerheid extra zuurstof te geven. De taks wordt berekend op de som van het wettelijk en het aanvullend pensioen en bedraagt 0 tot hoogstens 2 procent.

Vermindering

Hoewel er al twintig jaar over de taks wordt gemopperd, werd ze nooit opgeheven. ‘Sommige klagers kunnen zich niet vinden in het principe van de inhouding van de solidariteitsbijdrage’, zegt Van Der Steen. Maar de huidige federale regering wil daar toch een beetje verandering in brengen. ‘Vanaf 2019 zal de solidariteitsbijdrage gradueel met 25 procent verminderen’, zegt de federale minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR).

Dat wil niet zeggen dat de taks vanaf 2019 meteen met 25 procent zal zakken. Het is best mogelijk dat de crisisbelasting in 2019 met 5 procent wordt teruggeschroefd en het jaar nadien met 10 procent, enzovoort. Alles hangt af van de budgettaire ruimte die er dan is. Hoe hoog de taks vanaf 2019 nog zal zijn, is een louter politieke beslissing. De Ombudsdienst Pensioenen heeft op dat vlak niets in de pap te brokkelen.

Veel klagers hebben ook de indruk dat de taks twee keer wordt ingehouden. Ten onrechte. De taks wordt maar één keer betaald, maar de inning verloopt in drie fasen en dat leidt tot verwarring.

De inhouding op het aanvullend pensioen is niet meer dan een voorafbetaling. Nadien volgt de eindafrekening.

‘Als de gepensioneerde een aanvullend pensioen (groepsverzekering, bedrijfspensioenfonds, vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), individuele pensioentoezegging) krijgt onder de vorm van een kapitaal, dan gebeurt de eerste inhouding van de solidariteitsbijdrage al meteen bij de uitbetaling van het kapitaal. Die inhouding is afhankelijk van de grootte van het aanvullend pensioen’, zegt Van Der Steen. Die eerste inhouding is niet meer dan een voorafbetaling. Nadien volgt een eindafrekening.

Voor die eindafrekening houdt de overheid rekening met alle brutopensioeninkomsten die de gerechtigde ontvangt, dus ook met het wettelijk pensioen. ‘Het kapitaal van het extralegale pensioen wordt dan omgezet in een fictieve maandelijkse rente en bij het wettelijk pensioen opgeteld’, vervolgt de Ombudsman. ‘Op basis van dat totale bedrag wordt het tarief van de solidariteitsbijdrage vastgesteld.’

Bijbetalen

‘Blijkt op basis van die berekening dat er te weinig solidariteitsbijdrage werd ingehouden bij de uitbetaling van het aanvullend pensioenkapitaal, dan moet de gepensioneerde bijbetalen. In het omgekeerde geval wordt het te veel betaalde teruggestort.’

Als nog een solidariteitsbijdrage van toepassing is, dan wordt die voor de rest van het leven ingehouden op het wettelijk pensioen.

De meeste senioren betalen een taks van 2 procent. Dat tarief is verschuldigd zodra de som van het wettelijk pensioen en de fictieve rente meer is dan 2.554,25 euro voor iemand met een pensioen als alleenstaande of meer is dan 2.919,13 euro voor een gepensioneerde met een gezinspensioen (zie tabel).

‘Andere gepensioneerden merken op dat de omzetting van het aanvullend pensioen in een fictieve maandelijkse rente gebeurt op basis van coëfficiënten die niet meer beantwoorden aan de realiteit’, stelt Van Der Steen. ‘Dat is terecht. De coëfficiënten dateren van 1997. We zijn ondertussen twintig jaar verder. De gebruikte rentevoet van 4,74 procent is niet meer in overeenstemming met de huidige intrestvoeten.’

Eerder al meldde de minister van Pensioenen in antwoord op een parlementaire vraag dat die coëfficiënten zouden worden herzien. ‘Op dit moment wordt een analyse gemaakt om na te gaan wat mogelijk is, gelet op de budgettaire impact.’

©Mediafin

Werken na pensioen

Het gebeurt niet zo vaak, maar toch zijn sommige senioren al na één jaar thuiszitten ‘op hun pensioen uitgekeken’. De Ombudsdienst Pensioenen stelde vast dat niet iedereen die nog werkt na zijn pensionering verder pensioenrechten opbouwt.

‘Iemand die een pensioen ontvangt nadat hij 43 jaar zelfstandige is geweest en tijdens zijn pensionering nog twee jaar als werknemer aan de slag gaat, zal gedurende die twee jaar nog pensioenrechten opbouwen en een pensioen als werknemer krijgen voor die twee jaar. Maar een gepensioneerde die een gemengd pensioen ontvangt omdat hij in zijn 43-jarige loopbaan naast zelfstandige ook een jaar werknemer geweest is, zal geen pensioenrechten opbouwen als hij tijdens zijn pensioen nog twee jaar als werknemer actief is’, illustreert de Ombudsman.

Het voorbeeld toont aan dat het nadelig kan zijn als u uw zaak als zelfstandige verkoopt en u vervolgens nog een poos blijft werken als werknemer voor de koper van uw bedrijf. De Ombudsdienst Pensioenen roept Bacquelaine dan ook op om die discriminaties weg te werken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud