Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Zo weet u op voorhand hoeveel pensioen u zult krijgen

Wachten tot uw 65ste hoeft niet. Lang voor de melding in de bus valt dat u recht hebt op een rustpensioen, kunt u het al laten ramen. Of u kunt nagaan wanneer u volgens de nieuwe regels met vervroegd pensioen kunt. Dat beetje proactiviteit voorkomt teleurstellingen.
©Hilz, Peter/Hollandse Hoogte

1. Uw pensioen laten ramen

Elk toekomstig pensioen heeft twee grote onbekenden die we maar al te graag en liefst zo snel mogelijk willen invullen: de datum waarop u met pensioen kunt en het bedrag dat daarna maandelijks op uw rekening zal komen. Om een betrouwbaar antwoord te kennen op beide vragen moet u echter geduld oefenen: zodra u 55 bent, stuurt de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) u automatisch een officiële raming waarin staat wanneer u met pensioen kunt en welk bedrag u zult krijgen. ‘Dat gebeurt op basis van de loopbaan zoals die tot dan is samengesteld’, zegt Pieter Stal - laert, communicatiedeskundige bij de RVP. De berekening gaat ervan uit dat de werknemer aan de slag blijft in hetzelfde regime waarin hij op dat moment actief is. ‘Werkt hij halftijds, dan simuleren we de volgende tien jaar op basis van een halftijds regime’, aldus Stallaert. ‘De periode tussen 55 en 65 jaar beschouwen we als een gelijkgestelde periode.’

  • Voorbeeld: Peter wordt in oktober 55 jaar. Hij heeft er intussen een carrière van 32 jaar op zitten. Sinds twee jaar is hij halftijds aan het werk. Als Peter zijn pensioenraming krijgt toegestuurd, is hij 55 jaar. Maar zijn pensioen wordt berekend op 65 jaar, dus na een loopbaan van 42 jaar. De administratie gaat er bij de raming van uit dat Peter tot zijn 65ste halftijds aan de slag blijft. Peters maandelijks gezinspensioen wordt geraamd op 1.301,10 euro en komt overeen met de som van de aandelen uit de eerste 30 jaar als voltijdse werknemer en de daaropvolgende 12 jaar als halftijdse kracht. Het gemiddeld (en geherwaardeerd) loon van Peter tijdens de eerste dertig jaar bedroeg 24.485,55 euro, wat per jaar recht geeft op een pensioenaandeel van 408,09 euro (24.485,55 euro x 75 procent, gedeeld door 45 loopbaanjaren). In het halftijdse regime zakte zijn loon naar 16.852,45 euro, zodat hij recht heeft op een pensioenaandeel van 280,86 euro. Zijn pensioen komt dus overeen met de som van de aandelen uit de eerste 30 jaar en de daaropvolgende 12 jaar als halftijdse kracht (12.242,77 euro + 3.370,40 euro = 15.613,16 euro). Peter is echter van plan weer voltijds te gaan werken als de verbouwingen aan zijn tweede verblijf klaar zijn. ‘Als hij de raming niet realistisch vindt, kan hij een aangepaste versie vragen. Daarbij kan men bijvoorbeeld opnieuw van een voltijdse tewerkstelling uitgaan’, zegt Pieter Stallaert. De automatische raming wordt ook jaarlijks aangepast volgens de recentste gegevens van de loopbaan waarover de RVP beschikt. Die updates krijgt u niet in de bus, maar ze zijn wel te raadplegen via MyPension, de database waar iedere werknemer via een beschermde toegang en aan de hand van zijn elektronische ID-kaart zijn eigen pensioendossier kan inkijken.
Nieuwe zoekmachine

Wie wil weten hoe het staat met de opbouw van zijn pensioenrechten (de fameuze pensioenaandelen die aan het eind van de rit worden samengeteld) kan dat opzoeken via MyPension. Alle informatie over uw loon en de bijbehorende pensioenbijdragen die u hebt gestort, komen daar bijeen in een dossier. ‘Je ziet meteen het aantal gewerkte jaren en welk loon je hebt verdiend’, aldus Pieter Stallaert, communicatiedeskundige bij de Rijksdienst voor Pensioenen. ‘Zo kan je onmiddellijk een schatting maken van wat je tot dan hebt opgebouwd.’ De informatie op MyPension is volgens Stallaert zeer betrouwbaar. ‘Wat geboekt is en afgesloten, klopt ook. Wel kan het gebeuren dat het dossier een jaartje achterloopt omdat de RSZ nog niet alle gegevens heeft door - gestuurd.’ Vanaf 2015 moet My Pension uitgroeien tot een zoekmachine waarmee elke werknemer te allen tijde zijn eigen pensioendossier uit verschillende hoeken kan belichten. ‘Het zal bijvoorbeeld mogelijk zijn om een gemengde loopbaan - als zelfstandige, werknemer en ambtenaar - weer te geven’, zegt Pieter Stallaert. ‘Of om zelf simulaties te maken, zodat je kan zien wat de impact is van een tijdskrediet dat je bijvoorbeeld wenst op te nemen. Je zal daarvoor niet langer moeten wachten tot je 55ste.’

2. Uw vervroegd pensioen laten ramen

Uw werkgever tijdig (een jaar vooraf) op de hoogte brengen van uw wens om met vervroegd pensioen te gaan.

Peter is niet alleen geschrokken van het geraamde bedrag, hij vraagt zich ook af of hij echt tot zijn 65ste moet wachten om met pensioen te gaan. ‘Ook op die vraag kan hij een antwoord krijgen via ons contactcenter’, zegt Pieter Stallaert. De pensioenhervorming van twee jaar geleden heeft de regels voor het vervroegd pensioen grondig hertekend. De minimumleeftijd voor een vervroegd pensioen ligt in 2014 op 61 jaar, gekoppeld aan een loopbaanvoorwaarde van 39 jaar. Op uw zestigste met pensioen gaan kan alleen nog bij een loopbaan van 40 jaar of langer. Vanaf 2016 ligt de minimumleeftijd op 62 jaar en een loopbaan van 40 jaar. Peter heeft ook tijdens zijn halftijdse jaren genoeg voltijdse equivalenten verzameld (VTE’s > 104) om alle gewerkte kalenderjaren te laten meetellen in zijn loopbaan. Hoe dan ook zal hij tot zijn 63ste aan de slag moeten blijven voor hij met vervroegd pensioen kan. Uitzonderingen zijn er alleen voor mensen met loopbanen van 42 jaar of 41 jaar - zij mogen met pensioen met respectievelijk 60 en 61 jaar. De automatische raming van het pensioenbedrag ligt bij wet vast op 55 jaar. ‘Als een 54- jarige ons die vraag stelt, zullen wij proberen op zijn vraag te antwoorden. Omdat het meestal niet erg moeilijk is om de elf volgende jaren te simuleren’, zegt Pieter Stallaert. ‘Maar veel vroeger uw pensioen laten ramen heeft weinig zin. Een blinde vlek van 20 jaar invullen zorgt ervoor dat het eindresultaat onbetrouwbaar wordt.’

3. Uw pensioen aanvragen

Het lijkt een plechtig moment: eindelijk weet u wanneer u met pensioen kunt, eindelijk kunt u dat pensioen ook aanvragen. Wie tot zijn 65ste heeft gewacht en in België woont, kan zich die moeite echter besparen. Voor het rustpensioen op de wettelijke pensioenleeftijd is er helemaal geen aanvraag nodig. Een jaar vóór uw verjaardag zal de RVP automatisch een onderzoek beginnen naar de pensioenrechten die u hebt opgebouwd. Kort daarna krijgt u een schriftelijke bevestiging dat het pensioendossier automatisch is aangemaakt en dat het wordt berekend op 65 jaar. Zodra alle gegevens verzameld zijn, stuurt de RVP een berekening van uw toekomstige pen - sioenbedrag. Het pensioen vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op uw 65ste verjaardag.

  • Voorbeeld: Peter zit al een paar jaar te popelen om zijn aanvraag in te dienen. Nu hij weet dat hij ten vroegste op zijn 63ste met pensioen kan, weet hij ook hoelang het aftellen nog duurt. Hij mag de aanvraag ten vroegste een jaar voor zijn 63ste verjaardag indienen. En uiterlijk een maand voor de gewenste aanvangsdatum. ‘Bij een eenvoudige loopbaan is het mogelijk om de aanvraag binnen de maand af te handelen. Maar we raden toch aan met een termijn van twee à drie maanden te rekenen’, zegt Pieter Stallaert. Op de aanvraag moet u altijd een gewenste aanvangsdatum invullen. De RVP zal nagaan of die strookt met de vereiste voorwaarden en zal u van die beslissing op de hoogte brengen. Is die positief, dan zal het pensioen ingaan op de gewenste aanvangsdatum, maar nooit eerder dan in de maand die volgt op de aanvraag.

4. Beslissen om níét met pensioen te gaan

Als u de bevestiging krijgt dat uw rustpesioen is toegekend, bent u niet verplicht dat ook op te nemen. Samen met de berekening van uw pensioenrechten en de gemotiveerde beslissing stuurt de RVP ook een formulier (het zogenaamde ‘model 74’) dat u de keuze laat: u kunt uw beroepsactiviteit voortzetten, de sociale uitkering blijven genieten waarop u recht hebt of toch voor het rustpensioen kiezen. Uw leeftijd speelt daarbij geen rol. Ook op uw 65ste kunt u uw pensioen weigeren, bijvoorbeeld omdat u langer aan de slag wilt blijven. Wie daarvoor kiest, is later wel verplicht zelf zijn pensioen aan te vragen. De aanvraagverplichting geldt trouwens ook voor wie onder een bijzonder stelsel valt (zeevarenden, mijnwerkers, vliegend personeel van de burgerluchtvaart) of voor wie zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft.

  • Voorbeeld: Peter heeft de voorbije 32 jaar niet alleen als zelfstandige gewerkt, maar ook als werknemer. Hij twijfelt nu waar hij precies zijn aanvraag moet indienen. ‘Vroeger betekende zo’n gemengde loopbaan dat de aanvraag bij de verschillende diensten moest worden ingediend. Vandaag bestaat de zogenaamde polyvalentie van aanvraag’, zegt Pieter Stallaert. ‘Een aanvraag in één stelsel leidt er automatisch toe dat ze ook in de andere stelsels wordt onderzocht. Komt ze bij ons binnen, dan wordt ze ook doorgestuurd naar het RSVZ van de zelfstandigen en de PDOS van de ambtenaren.’
Wanneer uw pensioen aanvragen?
  • Ten vroegste 1 jaar en uiterlijk 1 maand voor de gewenste aanvangsdatum.
  • Wie 65 jaar is, hoeft geen aanvraag in te dienen.
Waar uw pensioen aanvragen?
  • www.pensioenaanvraag.be
  • Het gemeentehuis van uw woonplaats.
  • De Zuidertoren, een gewestelijk kantoor van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), een Pensioenpunt, tijdens een zitdag van de RVP.
Welke documenten moet u meebrengen?
  • Identiteitskaart of SIS-kaart (met rijksregisternummer).

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud