Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Soepeler bouwregels spelen in op hedendaagse woonvormen

Een grote villa omvormen tot een meergezinswoning, een zorgwoning inrichten, een afwijkende dakbedekking,... vaak botsen plannen hiervoor op rigide voorschriften. De Vlaamse regering past de regelgeving rond ruimtelijke ordening aan om meer mogelijk te maken;
Grote villa's blijven vaak lang te koop staan omdat er tegenwoordig minder vraag naar is. Opsplitsen mag nu vaak niet omdat het botst met ruimtelijke voorschriften. De Vlaamse regering wil dat daar soepeler mee wordt omgesprongen. ©Piet den Blanken / Hollandse ...

De Vlaamse regering heeft vrijdag enkele decreten over de ruimtelijke ordening definitief gewijzigd, op voorstel van de bevoegde minister Joke Schauvliege (CD&V): ‘Met deze bepalingen speel ik in op nieuwe noden in de samenleving inzake wonen en open ruimte (tiny houses, zorgwonen, …) die vandaag nog te vaak botsten op strakke voorschriften. Ik beoog flexibiliteit, met voldoende rechtszekerheid voor alle betrokkenen.’

De Vlaamse regering had deze wijzigingen in november 2016 reeds principieel goedgekeurd en de Raad van State had in februari 2017 advies uitgebracht. Nu deze wijzigingen definitief zijn goedgekeurd door de regering, vertrekt het ontwerp van decreet naar het Vlaams Parlement.

Enkele opvallende aanpassingen voor particuliere huiseigenaars:

- Er komen soepelere procedures om verkavelingen te wijzigen. Nu moeten eigenaars zelf de handtekeningen verzamelen in de hele verkaveling, waarbij vaak meer dan 100 woningen moeten worden afgelopen, bijvoorbeeld om een bijkomende bouwlaag mogelijk te maken. Voortaan volstaat een consultatie van de aanpalende eigenaars.

- Met de bestaande inrichtingsvoorschriften (BPA’s of RUP’s) wordt soepeler omgesprongen, zodat oudere voorschriften over dakvorm en dakbedekking of over bouwdieptes of bouwhoogtes gemakkelijker kunnen wijzigen. Het doel is onder meer eengezinswoningen te kunnen omvormen tot meergezinswoningen. Een klassiek voorbeeld zijn grote villa’s die men wil opsplitsen tot meergezinswoning, maar waar men totnogtoe op planologische bezwaren stootte.

- Ook voor zorgwonen versoepelen de regels. Een zorgwoning is een ondergeschikte wooneenheid in een bestaande woning inrichten, met het doel om zorg te verstrekken aan één of twee zorgbehoevenden. Voortaan moet slechts een van beide bewoners zorgbehoevend of bejaard zijn (voordien: beiden): een zoon of dochter kan dus beide ouders laten inwonen, ook al is één van beide nog fit en relatief jong. Zorgwonen wordt nu ook uitdrukkelijk toegelaten in zonevreemde woningen en in verkavelingen bestemd voor eengezinswoningen.

- De Vlaamse regering kan voortaan, na inspraak van de burgers, de meest problematische gebieden die regelmatig onder water staan als watergevoelig open ruimtegebied aanduiden. Daar geldt dan een onmiddellijk bouwverbod, en het planschadesysteem is er van toepassing voor eigenaars. Landbouw, natuur en laagdynamische recreatie blijven mogelijk.

- Sommige reservatiestroken staan op de gewestplannen jaren ingetekend zonder reëel perspectief dat de geplande infrastructuur (kanaal, weg, spoor) er effectief komt. Eigenaars van gebouwen in reservatiestroken moeten bij verbouwingen of uitbreidingen afstand doen van de volledige meerwaarde. De Vlaamse regering kan voortaan reservatiestroken schrappen zonder daarvoor een langdurige en complexe RUP-procedure op te starten. In de resterende reservatiestroken zullen eigenaars niet altijd afstand moeten doen van de volledige meerwaarde, afhankelijk van de aard van de werken. Bij een onteigening zal een eigenaar bijvoorbeeld wel vergoed worden voor kosten die hij gemaakt heeft om zijn woning in goede staat te houden, maar niet voor een uitbreiding ervan (bv. de aanleg van een zwembad).

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud