Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Waarom u lang moet wachten op het kapitaal van een levensverzekering

Het kan maanden duren vooraleer u het kapitaal van een overlijdensverzekering krijgt uitbetaald. De regering werkt aan een wetsontwerp om dat te verhelpen.
©Photo News

Het is een probleem dat volgens de Ombudsvrouw van de Verzekeringen, Josette Van Elderen, blijft opduiken. U sluit een levensverzekering af in de hoop dat uw nabestaanden zich financieel geen zorgen moeten maken wanneer u overlijdt. Maar als dat gebeurt, moet uw partner soms maanden op de uitbetaling van dat overlijdenskapitaal wachten.

Dat kan tot schrijnende situaties leiden, vooral bij schuldsaldoverzekeringen. Bij zo’n polis wordt het overlijdenskapitaal aangewend om een lopend woonkrediet (deels) af te lossen. De nabestaanden moeten het verzekerde kapitaal dan niet meer terugbetalen aan de bank. ‘Maar we blijven klachten ontvangen over verzekeraars die te lang talmen om het kapitaal uit te keren zodat de nabestaanden de maandelijkse aflossingen toch moeten voortzetten. Omdat door het overlijden van de partner een inkomen is weggevallen, kan dat bijzonder zwaar wegen’, zegt Van Elderen.

Verzekeraars zijn momenteel wettelijk niet verplicht om het kapitaal van een levensverzekering binnen een bepaalde termijn uit te keren.

Over het exacte aantal klachten in 2017 kan de ombudsdienst nog niets prijsgeven. Maar volgens Van Elderen is er geen sprake van een verbetering tegenover de voorgaande jaren. In 2016 had een kwart van alle klachten over levensverzekeringen betrekking op de laattijdige uitkering van het kapitaal.

De uitbetaling kan ook bij de afkoop van een levensverzekering flink wat tijd in beslag nemen. In dat geval is er geen sprake van een overlijden. Maar ook dat kan knap lastig zijn, bijvoorbeeld als u het kapitaal dringend nodig hebt om er een verbouwing mee te financieren.

Schadevergoeding

©Jacques Moeraert

Nu zijn de verzekeringsondernemingen wettelijk niet verplicht om het kapitaal van een levensverzekering binnen een bepaalde tijdspanne uit te keren. De Ombudsdienst dringt al sinds 2015 aan op een reglementair kader zodat ze verplicht worden om binnen een redelijke termijn uit te betalen. ‘Als een verzekeraar de termijn niet eerbiedigt, moet ook een schadevergoeding volgen. Al was het maar als stok achter de deur’, vindt Van Elderen.

De federale minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) belooft al sinds 2016 om dat te doen. Maar een wettelijke verplichting blijft uit. Het kabinet werkt wel aan een wetsontwerp dat - volgens de beleidsverklaring van de minister - nog dit jaar wordt gefinaliseerd. Ondertussen wil zijn kabinet geen details kwijt.

Hoe dan ook, het ziet ernaar uit dat wettelijke uitkeringstermijnen zullen volgen, samen met een schadevergoeding ten laste van de verzekeraars die de termijnen niet respecteren.

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft zich daar blijkbaar al bij neergelegd. ‘De verzekerden mogen niet uit het oog verliezen dat het maar om een beperkt aantal dossiers gaat in verhouding tot de 700.000 uitkeringen die de verzekeraars jaarlijks in België doen’, zegt woordvoerder Wauthier Robyns.

Van Elderen ziet verschillende oorzaken voor het aanslepen van sommige verzekeringsdossiers. ‘Soms ontbreekt een goede opvolging door de verzekeringsonderneming. Maar soms is het lange wachten ook te wijten aan de begunstigden.(lees inzet)

Wanneer de termijn waarin de verzekeraars het geld moeten uitkeren begint te lopen als u een levensverzekering afkoopt, bijvoorbeeld omdat u voor een hoge uitgave staat, is koffiedik kijken. Ook bij de afkoop van een levensverzekering moet u mogelijk formaliteiten vervullen vooraleer de verzekeringsonderneming het kapitaal kan uitkeren. Als bijvoorbeeld de begunstigde van uw levensverzekering de begunstiging heeft aanvaard, zult u diens schriftelijke toestemming nodig hebben vooraleer u tot de afkoop kunt overgaan.

Geen centraal bestand

dit moet u in orde brengen om sneller uitbetaald te worden

Soms is het lange wachten op de uitkering van het kapitaal van een overlijdensverzekering te wijten aan de begunstigden. Want vooraleer een verzekeraar het geld kan geven, moet de begunstigde hem de volgende documenten ter beschikking stellen.

  • Een medisch getuigschrift van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld. Soms vragen de verzekeraars ook extra informatie op om na te gaan of de overledene geen valse verklaringen heeft afgelegd bij het onderschrijven van de verzekering.
  • Een uittreksel uit de overlijdensakte. Dat is een document dat u kunt afhalen op de burgerlijke stand van uw gemeente waar het overlijden is aangegeven.
  • Een attest van erfopvolging. Dat attest bewijst onomstotelijk wie precies de erfgenamen zijn. Het wordt opgemaakt door de notaris en vervolgens geregistreerd. De opmaak van dat attest door de notaris kan gemakkelijk drie tot vier weken in beslag nemen. Want ook de notarissen moeten zaken verifiëren, onder meer of de overledene of diens erfgenamen geen belastingschulden hebben openstaan.

In de wet wordt allicht vastgelegd dat de termijnen waarbinnen de verzekeraars het geld moeten uitkeren pas beginnen te lopen zodra ze over al die documenten beschikken.

De nabestaanden krijgen soms ook met een ander probleem af te rekenen dat het lange wachten kan verklaren. Ze tasten al eens in het duister over de vraag bij welke verzekeringsondernemingen de overledene een levensverzekering had lopen. Er is geen centraal bestand dat dat aangeeft. Het is afwachten of en hoe dat euvel verholpen wordt.

Een gedeeltelijke oplossing is mogelijk via Sigedis - de vzw die het pensioenportaal Mypension.be beheert. Sinds eind 2016 kan iedereen met zijn elektronische identiteitskaart op die pensioenwebsite nagaan of hij een overlijdensdekking heeft als hij voor het bereiken van de pensioenleeftijd overlijdt. Het gaat om overlijdensverzekeringen gekoppeld aan de opbouw van een aanvullend pensioen.

Maar de toegang tot Mypension.be vereist, naast een elektronische identiteitskaart, ook een persoonlijke pincode. De erfgenamen van een werknemer of zelfstandige die voor de pensioenleeftijd overlijdt, hebben er geen toegang toe.

Ze kunnen bij Sigedis wel navragen of de overledene overlijdensdekkingen had. ‘We moeten wel zeker zijn dat het verzoek uitgaat van de erfgenamen, zoals de partner of de kinderen’, zegt Steven Janssen, de directeur van Sigedis. ‘Daarom vragen ook wij dat de erfgenamen ons vooraf een attest van erfopvolging bezorgen.’

Die oplossing biedt niet altijd soelaas. Mypension.be biedt alleen een overzicht van de verzekeringscontracten die zijn afgesloten voor de opbouw van een aanvullend pensioen (de tweede pijler). Sloot de overledene daarnaast zelf nog levensverzekeringen af, dan vindt niemand daar een spoor van terug.

Slapende contracten

De verzekeraars moeten wel een procedure respecteren als ze geconfronteerd worden met onbeheerde of slapende contracten. Gaat het om een levensverzekering met een einddatum, dan controleert de verzekeraar binnen zes maanden na de einddatum of de verzekerde nog leeft. Zo niet, dan moet de verzekeraar de begunstigden opsporen.

Gaat het om een contract zonder einddatum, dan controleert de verzekeraar of de verzekerde nog in leven is voordat hij of zij 90 jaar is geworden. Ook dan moet de verzekeraar de begunstigden opsporen als de verzekerde overleden is. Met die procedure is de kans eerder klein dat u als begunstigde van een levensverzekering het kapitaal sneller zult ontvangen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud