Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Ontslag nemen als ambtenaar

Het te volgen traject verschilt naargelang uw statuut: statutaire of contractuele ambtenaar, of mandaathouder.
©Filip Ysenbaert

Net als in de privésector moet u opzegtermijnen naleven.

1. Contractueel ambtenaar

Als u een einde wilt stellen aan uw contract van onbepaalde duur, moet u uw werkgever op de hoogte brengen door middel van een aangetekend schrijven of via een gerechtsdeurwaarder. De opzegperiode begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg werd betekend.

In principe is de duur van uw opzegperiode afhankelijk van drie criteria: uw statuut, uw wedde en uw anciënniteit. Als u bijvoorbeeld maximaal 5 jaar anciënniteit heeft en minder dan 28.093 euro bruto per jaar verdient, moet u anderhalve maand vooropzeg geven. Uw opzegperiode bedraagt drie maanden als u uw functie al meer dan 5 jaar uitoefent.

Het is ook mogelijk om een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of een arbeidsovereenkomst ‘voor een duidelijk omschreven werk’ te verbreken. Hoewel zulke contracten meestal doorlopen tot de einddatum.

Recht op een werkloosheids-vergoeding?

Net zoals in de privésector heeft personeel van het openbaar ambt dat op vrijwillige basis ontslag neemt geen recht op een werkloosheidsuitkering van de RVA.

In dat geval en op voorwaarde dat er geen zware fout werd gepleegd, moet u de andere partij een vergoeding betalen gelijk aan de wedde die verschuldigd zou zijn tot het eind van het contract. In principe mag dat bedrag niet hoger zijn dan het dubbele van het loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn die gehanteerd had moeten worden als de werknemer een contract van onbepaalde duur had.

2. Statutair ambtenaar

Als u vrijwillig ontslag neemt, bent u verplicht om het einde van uw arbeidsrelatie per aangetekend schrijven aan uw hiërarchische overste mee te delen. De opzeg die u als federaal ambtenaar nog moet presteren, bedraagt minimaal 30 dagen. De opzeg begint vanaf de verzending van uw kennisgeving per aangetekend schrijven.

Weet ook dat de voorwaarden verbonden aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst van ambtenaren vaak verschillen naargelang de instantie. In het Waals Gewest bijvoorbeeld moet het statutair personeel minimaal 8 dagen opzeg geven.

3. Mandaathouder: uw mandaat beëindigen

Doorgaans duurt het mandaat dat u uitoefent in het kader van een management- of kaderfunctie in het openbaar ambt 6 jaar.  U kunt uw mandaat wel stopzetten. Als u beslist uw functies neer te leggen, moet u twee voorwaarden naleven:

  • het akkoord verkrijgen van de personen die uw aanvullend selectiegesprek gevoerd hebben;
  • een opzegtermijn van 6 maanden naleven.

Uw opzegtermijn kan wel bij gemeenschappelijk akkoord ingekort worden.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.