Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

7 zaken die u absoluut moet weten over een studentenjob

Studenten die maximaal willen profiteren van een bijna onbelaste studentenjob moeten zich aan de regels houden. Een overzicht.
©Filip Ysenbaert

Studenten kunnen altijd een extra zakcentje gebruiken voor de financiering van hun sociaal leven, studies of reisplannen. Een studentenjob is dan mooi meegenomen. Maar wat moeten studenten daarover weten?

1. Voor studenten vanaf 16 jaar

U kan als student werken vanaf de leeftijd van 16 jaar (of al vanaf 15 jaar als u de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs hebt voltooid). Er is in principe geen maximumleeftijd.

Advertentie

De wet omschrijft niet wat een student precies is. Elke jongere die op regelmatige basis is ingeschreven aan een onderwijsinstelling wordt dus als een student beschouwd. Student moet wel het hoofdstatuut zijn. Werknemers die studeren, komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een studentenjob.

Studenten komen bovendien niet langer in aanmerking voor een studentenjob als ze:

  • bij een werkgever een contract van 12 maanden of meer hebben. Na die periode van 12 maanden kunnen studenten geen studentenjob meer aanvaarden bij die werkgever (en vanaf dan worden de gewone sociale bijdragen betaald). Bij een andere werkgever is het wel nog mogelijk om een studentenjob te accepteren.
  • avondschool of een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan volgen.

Er zijn ook specifieke regels voor studenten die deeltijds onderwijs volgen. Ze moeten een studentenovereenkomst sluiten met een andere werkgever dan die waarbij ze hun praktische opleiding volgen. Ze mogen ook alleen een studentenjob uitoefenen buiten de uren van hun praktische of theoretische opleiding. En ze mogen geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangen.

2. Studentenarbeid mag ook tijdens het schooljaar

Een studentenovereenkomst kan worden afgesloten zowel tijdens de schoolvakanties als tijdens het schooljaar.

Een studentenovereenkomst mag alleen voor een bepaalde duur worden afgesloten. Er geldt geen maximumduur voor het sluiten van een studentencontract, maar na 12 maanden ononderbroken tewerkstelling bij dezelfde werkgever wordt het studentencontract omgezet in een gewone arbeidsovereenkomst.

3. Meer werken dan 475 uur per jaar mag niet

Jobstudenten mogen 475 uur per jaar werken, wat overeenkomt met ongeveer 62,5 volledige werkdagen van 7,6 uur. Het overschrijden van die grens kan een impact hebben op de belastingen of de kinderbijslag.

Er gelden wel verschillen tussen de gewesten. In Brussel of Wallonië mogen jobstudenten bijkomend niet meer dan 240 uur werken per kwartaal, anders verliezen ze hun kinderbijslag. Die regels gelden overigens niet in de zomermaanden juli, augustus en september. In Vlaanderen is er geen begrenzing van het aantal uren dat een student op kwartaalbasis mag werken.

4. Een student betaalt 2,71% belastingen… onder voorwaarden

Een studentenjob is fiscaal zeer interessant: de jobstudent betaalt alleen een solidariteitsbijdrage van 2,71 procent op het brutoloon. Een student met een brutomaandloon van 1.500 euro betaalt daarop dus slechts 40,65 euro belastingen.

Er zijn voorwaarden gekoppeld aan dat fiscale gunstregime. Zo mag een jobstudent niet meer dan 475 uur per jaar aan de slag zijn. Werkt de student meer, dan moet hij de normale RSZ-bijdrage betalen (doorgaans 13,07 procent van het brutoloon) en wordt er bedrijfsvoorheffing afgehouden van het loon. Die bedrijfsvoorheffing kunnen studenten wel volledig recupereren als hun inkomsten onder een bepaald bedrag blijven. De bedrijfsvoorheffing is immers een voorschot op de inkomstenbelasting.

Studenten betalen geen belastingen, zolang hun inkomsten onder het maximumbedrag blijven van bruto 12.842,85 euro (voor inkomstenjaar 2020). Studenten met een lager belastbaar inkomen moeten geen belastingen betalen en kunnen de ingehouden bedrijfsvoorheffing helemaal terugkrijgen. Studenten met een hoger inkomen betalen belastingen op het gedeelte boven dat bedrag. Dat bedrag wordt verrekend met de afgehouden bedrijfsvoorheffing.

5. Studentenjob kan kinderbijslag kosten

Ouders met studerende kinderen blijven voor hen tot de leeftijd van 25 jaar kinderbijslag ontvangen. Een studentenjob heeft geen impact op het recht op kinderbijslag, zolang aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. Het speelt daarbij geen rol hoeveel de student verdient, wel hoeveel uren die heeft gepresteerd.

De regels zijn voor elk gewest verschillend.

In Vlaanderen mag een student maximaal 475 uur per jaar werken via een studentencontract om verminderde sociale bijdragen te genieten en het recht op het groeipakket (de vroegere kinderbijslag) te behouden. Een student die via een gewoon contract werkt (dus geen studentenjob) en de reguliere sociale bijdragen betaalt, mag tot 80 uur per maand werken. Overschrijdt de student die grens, dan vervalt het recht op het groeipakket voor die maand.

In Brussel en Wallonië behouden studenten het recht op kinderbijslag ongeacht het aantal gewerkte uren tijdens de zomermaanden juli, augustus of september. Tijdens de andere kwartalen mag er niet meer dan 240 uur worden gepresteerd. Anders vervalt het recht op kinderbijslag voor elke maand van het kwartaal waarin die grens werd overschreden.

6. In coronatijden mag u méér werken

Door de coronacrisis hadden veel studenten meer tijd voor een studentenjob. Daardoor dreigden sommige studenten een deel van de kinderbijslag te verliezen. Om dat te vermijden, werkten de gewesten voor 2020 een uitzonderingsregeling uit.

In Vlaanderen tellen uitzonderlijk de uren die studenten werkten in de zorg en het onderwijs in het vierde kwartaal van 2020 of het eerste kwartaal van 2021 niet mee voor de berekening van het totale aantal gepresteerde uren.

In Wallonië mogen studenten sinds 1 januari 2020 meer werken als student dan onder normale omstandigheden is toegelaten, zonder het recht op kinderbijslag te verliezen.

In Brussel gelden de reguliere beperkingen niet tijdens het eerste en het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021.

7. Ook afgestudeerden kunnen (nog even) een studentenjob hebben

Bent u afgestudeerd? Dan komt u in principe niet langer in aanmerking voor een studentenjob. Al is er wel een uitzondering: wie afgestudeerd is in juni of later tijdens de zomermaanden kan wel nog een studentenjob aanvaarden tijdens de zomervakantie. Voor de RSZ mag u dan nog tot 30 september een studentenjob doen tegen verminderde sociale bijdragen.

Let wel: als u daarna bij dezelfde werkgever aan de slag gaat als gewone werknemer moet de aard van uw studentenjob wel duidelijk verschillen van die van uw gewone baan. De studentenjob mag geen proefperiode zijn voor de gewone job.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.