Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Een boost voor uw pensioen via uw werkgever

De groepsverzekering is een wijdverspreid extralegaal voordeel.
©Filip Ysenbaert

De groepsverzekering is een extralegaal voordeel dat vaak aan werknemers wordt toegekend. Het voordeel wordt sterk gewaardeerd, omdat het een aanvullend pensioen biedt. En dat is nuttig, omdat het wettelijk pensioen wellicht niet zal volstaan om na de pensionering dezelfde levensstandaard te behouden als toen u nog werkte.

Het verzekeringscontract voorziet in een uitkering van een kapitaal of van een rente als u met pensioen gaat of na overlijden. Het is uw werkgever (ofwel de sector, zoals in de horeca) die u dat contract aanbiedt.

Moet u zelf bijdragen voor uw groepsverzekering?

De financiering van uw groepsverzekering kan gebeuren met bijdragen van de werknemers of van de werkgever. Het reglement van het aanvullend pensioen bepaalt wie de bijdragen betaalt en hoeveel.

Wat is het rendement van een groepsverzekering?

Het gewaarborgd rendement op de werknemersbijdragen bedroeg jarenlang 4,75 procent en daalde in 1999 naar 3,75 procent. Het gewaarborgd rendement op de werkgeversbijdragen bedroeg 3,25 procent.

1,75
procent
Sinds 2016 wordt het minimale rendement gegarandeerd, namelijk 1,75 procent.

Sinds 2016 wordt het niveau van het gewaarborgd rendement jaarlijks vastgelegd. Het is nu afhankelijk van het rendement op Belgische staatsobligaties op 10 jaar. Het gewaarborgd rendement moet liggen tussen 1,75 procent en 3,75 procent. Sinds 2016 werd steeds het minimale rendement gegarandeerd, namelijk 1,75 procent.

Wanneer krijgt u uw aanvullend pensioen?

U kunt onmogelijk uw aanvullend pensioen krijgen voor u met pensioen gaat. U kunt de betaling ervan ook niet uitstellen.

Een uitzondering daarop is als u overlijdt. Als dat gebeurt, wordt het bedrag dat u sinds het begin van uw loopbaan heeft opgebouwd bij uw overlijden betaald aan de aangeduide begunstigden.

Er is nog een tweede uitzondering. U kunt de opgebouwde reserves ook gebruiken om de aankoop of de renovatie van een onroerend goed te financieren.

Hoe weet u op hoeveel u recht heeft?

Iedereen kan op de website mypension.be het bedrag van zijn aanvullend en wettelijk pensioen raadplegen. Alle gegevens over uw aanvullend pensioen zijn daarin opgenomen. En als u tijdens uw beroepsloopbaan van werkgever verandert, gaat het kapitaal dat u heeft opgebouwd niet verloren. In dat geval beschikt u over verschillende mogelijkheden om uw groepsverzekering te behouden.

Kunt u de groepsverzekering weigeren?

Werknemers die op het ogenblik dat de werkgever beslist om een groepsverzekering aan te bieden al in dienst zijn, kunnen niet verplicht worden zich aan te sluiten. Tenzij de verzekering wordt ingevoerd op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). In dat geval kunnen ze niet weigeren.

Hoe wordt de groepsverzekering belast?

Op de bijdragen die uw werkgever stort, moet u geen belastingen betalen. Maar als u uw pensioenkapitaal ontvangt, is dat wel onderhevig aan belastingen en bijdragen. Op uw aanvullend pensioen worden verschillende voorheffingen ingehouden:

  • De RIZIV-bijdrage (3,55 procent) op het totale brutobedrag.
  • De solidariteitsbijdrage, (0 tot 2 procent) afhankelijk van uw kapitaal.
  • De bedrijfsvoorheffing op het brutokapitaal (dat varieert in functie van de leeftijd waarop u met pensioen gaat, voor of na uw 65ste).
  • De gemeentetaks of de gemeentelijke opcentiemen. Die laatste hangen af van de gemeente waar u woont.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud