Private beleggingsfondsen ontsnappen niet langer aan tanden van Kaaimantaks

De Kaaimantaks kreeg er deze week drie uitbreidingen bij. Daardoor vallen Belgen met een buitenlands geïndividualiseerd beleggingsfonds definitief onder de doorkijktaks.

De Kaaimantaks, die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in 2014 in het leven riep, is een doorkijktaks om inkomsten te belasten uit juridische constructies van vermogende Belgen in het buitenland. Oorspronkelijk werden de inkomsten op 510 miljoen euro geraamd, maar al snel bleek dat een forse overschatting. In 2016 lagen de inkomsten op 48 miljoen euro, in 2017 was dat amper 5 miljoen euro.

Om achterpoortjes te dichten en het toepassingsgebied uit te breiden werden de wetteksten al een aantal keer aangepast. Deze week werd een nieuwe aanpassing gepubliceerd in het Staatsblad. De nieuwe uitbreiding gaat retroactief in vanaf 1 januari 2018. Volgens fiscaal advocaten is de impact niet te onderschatten.

Een eerste belangrijke wijziging is dat geïndividualiseerde private beleggingsfondsen definitief in het toepassingsgebied van de Kaaimantaks komen. Het gaat dan om zogenaamde Specialised Investment Funds (SIF) of Sicavs Dédiées die rijke Belgen in het buitenland laten oprichten. De belangrijkste troef van dit vehikel is dat het aan minder regelgeving is onderworpen dan klassieke bancaire fondsen omdat het volledig op maat van de klant wordt gemaakt.

Die SIF's zijn wel al onderhevig aan de Reynderstaks, maar de Kaaimantaks gaat nog een stap verder. 'Ten eerste is de Reynderstaks alleen van toepassing op SIF's van het kapitalisatietype die meer dan 10 procent in schuldvorderingen beleggen, terwijl de Kaaimantaks op alle geïndividualiseerde SIF's slaat. Ten tweede is de Kaaimantaks een transparantiebelasting, wat betekent dat de belegger in België onmiddellijk belast wordt op de dividenden en de intresten die werden verkregen door het SIF (tegen een tarief van 30 procent), en niet enkel bij verkoop van zijn aandelen in het SIF. De timing van belasting verschuift dus en de belastingdruk neemt toe', zegt Denis-Emmanuel Philippe, advocaat van het kantoor Bloom.

Grote impact

Volgens de advocaat worden nogal wat Belgen getroffen door deze maatregel. 'Heel wat vermogende Belgen hebben een SIF in het buitenland. Sommigen hebben nu beslist hun private beleggingsfondsen te vereffenen.'

Een tweede uitbreiding houdt verband met laag belaste vennootschappen of stichtingen. In de wet stond een lijst van entiteiten uit de Europese Economische Ruimte waarvan onweerlegbaar wordt vermoed dat ze een juridische constructie zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Société de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) in Luxemburg of de Stiftung of Anstalt in Liechtenstein.

Die specifieke opsomming wordt vervangen door een algemene regel. Voortaan vallen buitenlandse structuren die in hun land van herkomst worden onderworpen aan een aanslag van minder dan 1 procent van het belastbaar inkomen - volgens de Belgische regels - onder de taks. 'Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de Hollandse Stichting of de Luxemburgse SOPARFI ('Société de Participations Financières') in sommige gevallen in het toepassingsgebied vallen', zegt Philippe.

Een derde wijziging betreft de zogenaamde hybride structuren. Dat zijn structuren die in het buitenland fiscaal transparant zijn, maar dat niet zijn in België. Volgens Philippe kan deze uitbreiding burgerlijke maatschappen in Luxemburg of Frankrijk in het toepassingsgebied brengen. 'Belgische natuurlijke personen die bijvoorbeeld een aandelenportefeuille aanhouden via een Luxemburgse burgerlijke vennootschap (société civile) kunnen onder de Kaaimantaks vallen', zegt hij.

Frans vastgoed

De uitbreiding geldt niet voor de Franse Société Civile Immobilière, een constructie waarbij buitenlanders hun Frans vastgoed in een vennootschap onderbrengen. 'De tekst van het nieuwe Koninklijk Besluit stipuleert dat deze structuur buiten de Kaaimantaks blijft. Vreemd genoeg is dat slecht nieuws voor de Belgen die een Société Civile Immobilière aanhouden en die momenteel met een dubbele belastingheffing worden geconfronteerd', zegt Philippe.

Duidelijk is dat de nieuwe uitbreiding van de Kaaimantaks opnieuw voer voor fiscalisten wordt. 'De opeenstapeling en enorme complexiteit van die amendementen dragen bij tot de zo goed als onleesbaarheid van de Kaaimantaks', zegt de advocaat.

Intussen zal de uitbreiding er opnieuw toe leiden dat meer Belgen hun constructie in het buitenland opnemen in hun belastingaangifte. In het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) gaven 1.655 Belgen hun buitenlandse constructie aan. In het aanslagjaar 2014 waren dat er nog maar 1.355.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect