Ziek, maar verzekerd van een inkomen

Met een rugzak vol dromen rent u door het leven. Maar dan komt u abrupt tot stilstand door een ongeval of langdurige ziekte. Een rampscenario, want zonder inkomen moet u uw dromen opbergen. Biedt een verzekering gewaarborgd inkomen soelaas?

De verzekering 'gewaarborgd inkomen' wordt geassocieerd met zelfstandigen, maar ook werknemers en ambtenaren kunnen ze afsluiten. Voor werknemers gebeurt dat meestal in het kader van een groepsverzekering.

'Met de wettelijke uitkering kan niemand zijn levensstijl handhaven bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor zelfstandigen is dat meestal nog problematischer. Door het beperktere sociale vangnet is de kloof tussen hun inkomen en de wettelijke uitkeringen nog groter', zegt Bart Walraet, woordvoerder van Baloise Insurance.

De eerste maand heeft de zelfstandige geen recht op een uitkering. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) betaalt vanaf de tweede maand een forfaitair brutobedrag uit. Dat bedraagt minimaal 896 euro (voor samenwonenden) en maximaal 1.460 euro (voor een zelfstandige met gezinslast). Te weinig om rond te komen. 'Bovendien blijven de vaste kosten van de onderneming vaak verder lopen als een zelfstandige arbeidsongeschikt is. Daarom kan hij behalve het inkomen ook de vaste kosten, leninglasten en omzet van zijn onderneming verzekeren om de continuïteit van het bedrijf te garanderen', zegt KBC-woordvoerder Stef Leunens.

Ook voor werknemers en ambtenaren kan de verzekering interessant zijn. Tijdens de eerste maand van arbeidsongeschiktheid krijgen werknemers en contractuele ambtenaren het loon nog betaald. Daarna vallen ze terug op een tussenkomst van het RIZIV. In het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid bedraagt de tussenkomst 60 procent van het loon, met een plafond van 42.000 euro. Statutaire ambtenaren hebben jaarlijks een aantal ziekte- dagen waarbij hun loon wordt doorbetaald. Als die zijn opgebruikt, vallen ze terug op 60 procent van hun wedde, zonder loonplafond.

Uitkering

Met een verzekering gewaarborgd inkomen kan u afhankelijk van de gekozen waarborgen rekenen op een maandelijkse uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid door ziekte en ongevallen. Hoe hoger uw graad van arbeidsongeschiktheid, hoe hoger de rente die u ontvangt. Bij een arbeidsongeschiktheid van minder dan 25 procent is er geen vergoeding, bij een grotere arbeidsongeschiktheid wordt een evenredige uitkering betaald en bij een arbeidsongeschiktheid van 67 procent of meer wordt de volledige jaarrente uitbetaald. U hebt recht op een uitkering zolang de graad van arbeidsongeschiktheid voldoet aan de voorwaarden en het contract nog loopt. Verzekeraars leggen wel een beperking van 80 procent op. Dat betekent dat u bij volledige arbeidsongeschiktheid een rente krijgt tot ten hoogste 80 procent van uw inkomen, inclusief de uitkering van de sociale zekerheid en andere invaliditeitsverzekeringen. De uitkering begint ook pas te lopen na het verstrijken van de wachttijd of eigenrisicotermijn. Dat is eigenlijk een vorm van franchise, maar dan uitgedrukt in tijd. 'Die wachttijd, één maand of zes of twaalf maanden, kan de verzekeringnemer zelf kiezen. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe goedkoper de verzekering', zegt Leunens.

Bij zowat alle verzekeraars zijn er enkele typische uitsluitingen: ziektes of ongevallen als gevolg van alcohol- of drugverslaving, weddenschappen of een opzettelijk misdrijf. Daar valt weinig tegenin te brengen. En ook voor psychische aandoeningen zoals burn-out, depressie of eetstoornis gelden andere regels. AG Insurance hanteert een wachttijd van 18 maanden voor psychische aandoeningen en betaalt in dat geval gedurende maximaal twee jaar een premie uit (cumulatief over de hele looptijd van het contract). Bij KBC kan de wachttijd voor psychische aandoeningen oplopen tot twee jaar (bij individueel afgesloten verzekeringen). Baloise Insurance heeft geen extra wachttijd bij aandoeningen zoals burn-out, CVS of fibromyalgie, maar betaalt slechts voor één periode van ziekte een vergoeding uit en maximaal gedurende een jaar.

Premie

Naast het verzekerde bedrag (dat is gelinkt aan uw inkomen), uw leeftijd (hoe jonger, hoe goedkoper) en de eigenrisicotermijn bepalen ook uw beroep, de sporten die u beoefent en uw gezondheidstoestand de hoogte van de premie. Baloise Insurance maakt een simulatie. We nemen het voorbeeld van Maxim, een 30-jarige IT-specialist met een jaarloon van 38.400 euro. Hij kiest voor een wachttijd van één maand. Hij betaalt een jaarpremie van 647 euro, wat hem bij arbeidsongeschiktheid uitzicht biedt op een jaarlijkse uitkering van 30.000 euro.

Let wel: de rente-uitkering is belastbaar als vervangingsinkomen (bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid) of als pensioen (bij blijvende arbeidsongeschiktheid). 'Bij het afsluiten van het verzekeringscontract is het mogelijk om te kiezen voor een indexering van de uitkering. Doet u dat niet en spreekt u pas over twintig jaar uw verzekering aan, dan kan de koopkracht van het verzekerde bedrag op dat ogenblik te laag zijn door de inflatie', zegt Walraet.

Wie een contract afsluit, moet een medische vragenlijst invullen of een medisch onderzoek ondergaan, afhankelijk van de leeftijd en het verzekerde bedrag. Om te controleren of het gevraagde verzekerde bedrag billijk is, moet het loon bewezen worden.

Voor wie in het verleden al langdurig buiten strijd was door een zware ziekte of psychische aandoening blijkt het in de praktijk heel lastig om een (betaalbare) verzekering af te sluiten. De meeste verzekeraars houden zich op de vlakte over hun beleid daarover. Walraet: 'Voor bepaalde verzekerden kan op basis van hun medisch profiel een bijpremie gevraagd worden. Het is dan aan de kandidaat-verzekerde om af te wegen of de hoogte van de premie past binnen het eigen financiële plan. Soms gebeurt het ook dat in het contract een uitsluiting wordt opgenomen.'

DE AANDACHTSPUNTEN VAN EEN VERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN

·'U moet beslissen welk inkomen u wilt verzekeren. Dat is het bedrag dat de verzekeraar zal uitkeren bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat doet u door een cashflowanalyse te maken op basis van uw inkomen, kosten en reserves', luidt het advies van onafhankelijk financieel planner Jo Stremersch.

·Bekijk het fiscale plaatje. De betaalde premies zijn aftrekbaar als beroepskosten als u de werkelijke kosten bewijst. Dat voordeel geldt zowel voor zelfstandigen, werknemers als ambtenaren.

·Bepaal zelf hoe snel u de verzekering wilt aanspreken. 'Hebt u een mooie financiële buffer, dan kan u de wachttijd uitbreiden, waardoor u een lagere premie moet betalen.'

·Hou rekening met uitzonderingen of uitsluitingen. Zo bent u niet gedekt als u uw verzekering afsluit op een moment dat een ongeval of ziekte u al verhinderde om te werken. 'De meeste maatschappijen aanvaarden ook geen nieuwe aansluitingen met een invaliditeitsdekking voor personen ouder dan 55 jaar', zegt Stremersch.

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect