'Zwakkeren beginnen crisis nu pas écht te voelen'

©Layla Aerts/Photo News

De crisis schopt al enkele jaren wild om zich heen, maar de so- ciale impact ervan blijft beperkt. 'Al beginnen de zwakke groepen de economische moeilijkheden nu écht te voelen', klinkt het bij Sociale Zekerheid.

Sinds 2008 is het armoederisico in ons land nauwelijks gestegen. Dat blijkt uit een rapport van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. Opvallend, want sinds 2008 raast de economische crisis over ons heen. In 2011 liepen bijna 2,3 miljoen land- genoten een risico op armoede of sociale uitsluiting, wat staat voor 21 procent van de bevolking. In 2008 was dat met 20,8 procent amper minder. 'Het is een bewijs dat onze sociale beschermingsmaatregelen een stabiliserende rol spelen in crisisjaren', zegt Rudi Van Dam van de FOD Sociale Zekerheid. Armoede-experte Bea Cantillon van de Universiteit Antwerpen onderschrijft die stelling. 'Maar dat betekent absoluut niet dat dit een goed rapport is.'

Beginnen we met het goede nieuws, dan stellen we vast dat de armoede onder ouderen afneemt. Die daalde van 23 procent in 2007 naar 19 procent vandaag. 'Een bewijs dat de inspanningen om de minimumpensioenen te verhogen hun effect niet missen', stelt Van Dam. Een kanttekening: het gemiddelde armoederisico onder ouderen ligt in Europa op 16 procent, een pak lager dan in ons land. Al moet opgemerkt worden dat veel Belgische gepen- sioneerden een eigen huis hebben, wat niet meetelt bij de bereke- ning van het armoederisico (lees kader).

Voor andere groepen is het beeld minder rooskleurig. Het risico op armoede en sociale uitsluiting bij koppels die niet werken maar wel kinderen hebben, bedraagt liefst 75 procent. Het is de kwetsbaarste groep. Opvallend: al 13,9 procent van de kinderen leeft in zo'n gezin. In 2006 was dat slechts 8,9 procent.

Die tendens baart zorgen. 'Want voor kinderen is het heel moeilijk om uit de armoede te klimmen', zegt Van Dam. 'Hun kinderen hebben bijgevolg ook een grote kans om arm te worden, waardoor de armoede over de generaties heen bestendigd wordt.' Vooral gezinnen van niet-Europese afkomst en laagopgeleiden lopen het risico in die situatie te verzeilen. Voorts is het opvallend dat vooral huurders het risico lopen om arm te worden. 'Het wijst erop dat zwakkeren de crisis echt beginnen te voelen', stelt Van Dam. 'Het knipperlicht staat op oranje.'

'Onze welvaartsstaat is een sterke buffer, maar hij is minder sterk dan voorheen', merkt Cantillon op. 'Dat is het gevolg van de keuze om in te zetten op het activeren van mensen, waardoor enkele werkloosheidsvallen bestreden werden. Dat vertaalde zich in lagere uitkeringen.'

Volgens de Antwerpse hoog- leraar moeten we nog veel meer inzetten op de juiste verdeling van werk. 'Vergeleken met Nederland telt België veel te veel werkarme gezinnen, huishoudens waarin niemand werkt.' Daarnaast pleit ze voor efficiëntere uitkeringen en subsidies. 'We moeten de mensen helpen die dat het meeste nodig hebben.' Dat is bijvoorbeeld mogelijk met een herziening met de kinderbijslag.'

Intussen wordt het steeds onwaarschijnlijker dat we de Europese 2020-doelstellingen halen. Tegen 2020 zou het aantal personen in armoede of sociale uitsluiting tot zo'n 1,8 miljoen moeten dalen. 'De budgettaire en economische context bemoeilijkt het halen van dat streefdoel', klinkt het.

Vergelijken we België met de andere Europese landen, dan scoren we net iets beter dan het gemiddelde. Maar wanneer we vergelijken met de andere rijke Noordwest- Europese landen valt op dat België ietwat achterblijft. Vooral Nederland en Scandinavië doen het beter. Al relativeert Cantillon dat. 'De kloof met de Scandinavische landen wordt kleiner. En Nederland? Dat heeft een veel efficiënter beleid, waar we veel van kunnen leren.'

RISICO OP ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING

Hoe berekent men het armoederisico?

Om de armoede te becijferen worden drie indicatoren samengevoegd. Het armoederisico staat voor het aantal personen met een inkomen dat lager ligt dan 60 procent van de mediaan (middelste meting). Ook de werkintensiteit - de verhouding tussen de maanden dat iemand kan werken en dat effectief doet - wordt meegenomen. Tot slot tellen ook de personen mee die niet in hun basisbehoeftes kunnen voldoen of die betalingsproblemen hebben.

Wat met het vermogen?

Vermogen en vastgoedbezit tellen niet mee voor de berekening van het armoederisico. Inkomens uit vermogen wel.

Zijn er andere indicatoren?

Ja, zoals het subjectief armoedegevoel. Dat cijfer geeft weer hoeveel mensen het gevoel hebben de eindjes niet aan elkaar te kunnen knopen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content