Achterpoortjes effectentaks verschillend behandeld

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) wou garanties dat de effectentaks 254 miljoen euro opbrengt. ©Photo News

De federale regering pakt twee achterpoortjes van de taks op effectenrekeningen aan. Ze is strenger voor de ene dan voor de andere sluipweg.

Op vraag van vicepremier Kris Peeters (CD&V) heeft de federale regering vrijdagavond de geplande taks op effectenrekeningen een laatste keer aangepast. Peeters wilde garanties dat de nieuwe belasting 254 miljoen euro opbrengt.

Een paar veranderingen moeten het gebruik van twee achterpoortjes bemoeilijken. Peeters vreesde dat beleggers aandelen op rekening zouden omzetten in aandelen op naam of aandelen zouden inbrengen in een vennootschap om aan de taks te ontsnappen. De effectentaks viseert alleen effecten op een effectenrekening en effectenportefeuilles van natuurlijke personen.

Aandelen op naam

Beleggers die vanaf 9 december 2017 aandelen op rekening omzetten in aandelen op naam moeten de waarde van die aandelen nog één jaar meetellen bij de berekening van de belastbare waarde van de effectenportefeuille. De taks geldt voor effectenportefeuilles van minstens 500.000 euro. Pas vanaf het tweede jaar ontsnappen de 'nieuwe' aandelen op naam aan de effectentaks.

De regering speelt kort op de bal. Beleggers die eraan dachten om na de goedkeuring van de definitieve tekst en voor eind december aandelen op rekening om te zetten betalen één jaar effectentaks. Beleggers die de omzetting naar aandelen op naam hebben voltooid ontsnappen aan de taks.

Effectenportefeuille van vennootschap

Beleggers die vanaf 2018 een effectenrekening inbrengen in een aan de vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersoon met als enige doel de taks te omzeilen, moeten de taks op die effecten betalen. Het valt op dat de aanpak van dat achterpoortje wat milder is. De antimisbruikbepaling wordt pas van kracht op 1 januari 2018. Bovendien wordt de clausule alleen toegepast als de inbreng als enig doel heeft de taks te ontwijken. 'De belastingplichtige moet het tegenbewijs leveren', zegt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

De toelichting van het wetsontwerp zegt dat er verscheidene redenen zijn waarom de regering aandelen op naam gunstiger behandelt dan aandelen op een effectenrekening. De regering wil voorkomen dat veel beleggers een aangifte moeten doen. Nu zullen de banken in de meeste gevallen de effectentaks innen en doorstorten. Bovendien zegt de regering dat beleggers aandelen op naam aanhouden om actief deel te nemen aan het 'leven' van een vennootschap.

De vrijstelling van aandelen van een rechtspersoon moet voorkomen dat die in sommige gevallen twee keer worden belast. Voorts is het belastingrecht voor rechtspersonen en natuurlijke personen fundamenteel verschillend.

Vrijstelling dividenden

De regering besliste ook vanaf 2019 dividenden tot 800 euro vrij te stellen van de roerende voorheffing. Aangezien die bronheffing 30 procent bedraagt, levert dat een voordeel van 240 euro op. In het Zomer-akkoord was voorzien dat dividenden vanaf 2018 tot 627 euro van de roerende voorheffing zijn vrijgesteld.

EFFECTENREKENINGEN

De taks op effectenrekeningen wordt van kracht op 1 januari 2018. Belastbare producten zijn aandelen (genoteerd en niet-genoteerd), obligaties (genoteerd en niet-genoteerd), beleggingsfondsen, kasbons en warrants. Levensverzekeringen, pensioenspaarfondsen en derivaten als opties zijn vrijgesteld. De taks bedraagt 0,15 procent op de totale belastbare basis, dus niet alleen op de schijf vanaf 500.000 euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect