'Bankenwaakhond moet ook speuren naar fraude'

De Optima-onderzoekscommissie doet een hele reeks aanbevelingen. Een overzicht van de opvallendste.

Bankentoezichthouder moet attent zijn voor fiscale fraude

Terwijl Optima Bank onder verscherpt toezicht van de Nationale Bank stond, verscheen in de media dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een onderzoek voerde naar fiscale fraude bij de bank en door Optima-klanten. De Nationale Bank, die eerder zelf had geconstateerd dat Optima geen antiwitwasbeleid voerde, vroeg toen geen informatie op bij de BBI. De commissie is van oordeel dat de bankenwaakhond een actievere rol moet worden opgelegd bij het opsporen van de fraudemechanismen die financiële instellingen organiseren.

Meer overleg nodig tussen overheidsinstanties

Het gerecht, de fiscus en de financieeltoezichthouders waren op een bepaald ogenblik allemaal met het Optima-dossier bezig, zonder dat ze dat van elkaar wisten. De commissie pleit voor een de oprichting van een communicatiecel waarin de Nationale Bank, de marktentoezichthouder FSMA, de BBI, de antiwitwascel en het gerecht elkaar bondige informatie kunnen doorgeven over financiële instellingen of hun toplui.

Toezicht op toezichthouders

De Optima-commissie herhaalt de aanbeveling van de onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraude om een controleorgaan op te richten dat toeziet op de werking van de diensten die fraude - fiscale, sociale, economische en financiële - bestrijden. Een Comité F, naar analogie van het Comité P - voor de controle op de politie - en het Comité I - voor de controle op de inlichtingendiensten.

Strengere beoordeling van geschiktheid bankbestuurders

De commissie vindt dat de Nationale Bank strenger moet worden bij het beoordelen van de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid van de bestuurders van banken. De screening moet verder gaan dan vandaag en moet regelmatiger gebeuren.

Op aandringen van Groen stelt de commissie ook de bankierseed voor. Dat is een beroepseed waarbij bankiers beloven hun beroep integer en zorgvuldig te zullen uitoefenen en het belang van de klant voorop te zullen plaatsen. Die eed moet ook afdwingbaar zijn.

Meer macht voor toezichthouder

Optima Bank legde herhaaldelijk de aanmaningen van de Nationale Bank naast zich neer. De commissie pleit er daarom voor dat de afdwingbaarheid van de aanmaningen wettelijk wordt geregeld.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect