Berg administratieve rompslomp krimpt

België is nog steeds geen administratief paradijs, maar het gaat vooruit. Een jaar nadat de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka een klachtenlijst van de meest ergerlijke 35 administratieve omslachtigheden heeft gepubliceerd, blijkt meer dan de helft ervan geheel of gedeeltelijk te zijn opgelost. Voka is echter nog lang niet tevreden: 'De administratieve lasten in België moeten met 30 procent dalen.'

(tijd) De meeste beleidsaanpassingen zijn gebeurd op federaal niveau. Van de twintig eisen die Voka een jaar geleden stelde aan de federale staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, Vincent van Quickenborne (Open VLD), is er voor zestien ook daadwerkelijk sprake van een (gedeeltelijke) vereenvoudiging.

Voka-woordvoerder Peter Vandenborne verwelkomde de resultaten gisteren: 'Elke maatregel om het papierterrorisme terug te dringen is een goede maatregel. Maar de meeste ondernemers voelen daar nog weinig van door de optelsom van lokale, provinciale, regionale, federale en Europese regelgeving.'

Vandenborne is dan ook nog lang niet tevreden. 'De overheid moet blijven streven naar meer slimme regelgeving. België zou een voorbeeldland moeten zijn door de administratieve lasten met 30 procent te verminderen, tegenover de Europese doelstelling van 20 procent.'

De reikwijdte van Van Quickenbornes federale bevoegdheden zijn ingeperkt door regionale, lokale en Europese invloedssferen. Zo zijn de veelgehate structuur- en loonstructuurenquêtes grotendeels Europese verplichtingen. Daar staat tegenover dat het in dienst nemen van buitenlandse kenniswerkers aanzienlijk minder omslachtig werd als gevolg van een richtlijn van de Europese Commissie.

Op Vlaams niveau zijn er minder concrete resultaten geboekt. Voka had vorig jaar drie eisen aan de Vlaamse overheid gesteld. Maar zowel de vereenvoudiging van de milieueffectenrapportage, de snellere afgifte van bouw- en milieuvergunningen en de afschaffing van de decretale milieuaudit zijn nog niet gerealiseerd. Volgens de Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), 'zijn alle dossiers lopende' en wordt nog voor het eind van dit jaar resultaat geboekt zijn.

BaK/KVe

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud