Bonden willen ook investeringen in mensen

(belga) - De twee grote vakbonden, Vlaams ACV en ABVV, verwelkomen de sterke aandacht in de Septemberverklaring voor de sociaal-economische relance met daarbij een zware nadruk op investeringen. De Vlaamse regering had evenwel verder moeten gaan in het investeren in mensen en het blijft onduidelijk welke extra middelen er voor het arbeidsmarktbeleid beschikbaar komen, vooral vanaf 2007, luidt het in een gezamenlijke reactie op de verklaring en de meerjarenbegroting.

De bonden verwelkomen de sterke aandacht voor de sociaal-economische relance, met daarbij een zware nadruk op investeringen: in innovatie, in een gecoƶrdineerd industrieel beleid, in logistiek en mobiliteit, in bodemsanering, in infrastructuur voor zorg en onderwijs, enzovoort. Ze verwachten echter dat de concrete invulling van dit beleid voorwerp wordt van een open overleg in VESOC, met alle sociale partners. De regering had volgens de bonden echter veel verder kunnen gaan in zijn investeringsbeleid, wanneer niet zo'n groot gedeelte van de beleidsruimte zou zijn voorzien voor belastingverlaging. Vooral de verruiming vanaf 2009 van de forfaitaire belastingkorting van 200 euro tot alle werkende Vlamingen slorpt zeer veel middelen op en heeft helemaal geen uitstaans meer met de oorspronkelijke doelstelling om de werkloosheidsval voor lageloonjobs weg te werken.

De Vlaamse regering had voor Vlaams ACV en ABVV in elk geval verder moeten gaan in het investeren in mensen. De democratisering van het onderwijs en de uitbouw van het levenslange leren zal nooit lukken zonder extra investeringen, zoals de versterking van het studietoelagenstelsel, een budgettair groeipad voor het volwassenenonderwijs en voor een actieplan ter bestrijding van de laaggeletterdheid, de vergroting van de opleidingscapaciteit voor werklozen om de wachttijden te beperken, de versterking van het stelsel van opleidingscheques voor werknemers, ...

De bonden betreuren de grote onduidelijkheid over de extra middelen voor het arbeidsmarktbeleid, in het bijzonder vanaf 2007. 'We willen niet opnieuw onderhandelingen voor een Vlaams werkgelegenheidsakkoord starten met een krap bemeten budget. Bovendien is op geen enkele wijze duidelijk op welke wijze de Vlaamse regering de verwachte aderlating van Europese middelen na 2006 gaat opvangen', waarschuwen ze. Over de 20 miljoen euro die extra beschikbaar zou komen voor werkgelegenheid in 2006 vragen ze overleg ten gronde in VESOC. Wel positief is dat eindelijk sprake is van maatregelen voor jonge werklozen. Voor de ouderen mogen Vlaamse maatregelen het federale overleg niet doorkruisen.

De christelijke en socialistische vakbond verheugen zich ook over de extra investeringen in non-profit en sociale economie, en over het feit dat de aan druk om de kinderopvang te commercialiseren via dienstencheques werd weerstaan. Ze zijn wel niet te spreken over de nieuwe stilstand in de zorgverzekering. 'De financiering (met een forfaitaire bijdrage) is onrechtvaardig en naar de toekomst ruim onvoldoende. Dit dossier mag niet opnieuw worden vooruitgeschoven', luidt het.

Ten slotte klagen de bonden aan dat er geen aanzet is voor een meer onafhankelijk beheer van de elektriciteits- en gasnetwerken, en dat de Vlaamse regering kiest voor de aankoop van emissierechten in het buitenland, eerder dan het geld binnen Vlaanderen te houden voor rationeel energiegebruik en hernieuwbare energiebronnen.

23898978

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud