Fiscus mag belastingschulden kwijtschelden

(tijd) - De belastingdiensten krijgen een mandaat om 'als buitengewone gunstmaatregel' fiscale schulden kwijt te schelden aan mensen die zwaar in de financiële problemen zitten en te goeder trouw zijn. De wettelijke basis voor die nieuwe bevoegdheid staat in het programmawetsontwerp dat de federale regering dinsdag goedkeurde. De regering hoopt dat de maatregel helpt de grote achterstand bij het innen van belastingen weg te werken. Dat meldt De Tijd.

De achterstand bij de belastingen bedroeg eind 2003 ruim 28 miljard euro. Vorige maand maakte de regering bekend dat ze een deel van deze oude schulden wil 'verkopen' aan private banken. Ze hoopt zo op een beter invorderingsresultaat. In het programmawetsontwerp dat de regering vandaag naar het parlement stuurt, staan nog twee andere maatregelen die de historische schuldenberg bij de fiscus moeten helpen wegwerken. De kwijtschelding van schulden is de eerste maatregel. Ten tweede kan de fiscus geld dat een belastingplichtige eigenlijk moet terugbetalen, gebruiken om zijn andere fiscale schulden zoals BTW-schulden te vereffenen.

Volgens de regering helpt de mogelijkheid van de volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van schulden globaal voor een efficiëntere inning van de belastingen en levert ze de schatkist niet minder maar meer middelen op. Een regeringsmedewerker: 'De oude zware procedures zijn er in veel gevallen de oorzaak van dat de fiscus helemaal niets kan innen. Door in bijzondere omstandigheden een deel van de schulden kwijt te schelden, kunnen mensen financieel overleven zodat op termijn toch nog een deel van de fiscale schulden in de schatkist terechtkomt.' De mogelijkheid van de kwijtschelding geldt niet als er sprake is van fiscale fraude.

Verzaking

Tot vandaag kan de gewestelijke directeur een belastingplichtige enkel een spreidingsplan voor zijn fiscale schulden voorstellen of de nalatigheidsintresten kwijtschelden. De eigenlijke belasting kan hij in geen geval kwijtschelden, zelfs niet gedeeltelijk. Met de nieuwe maatregel voert de regering deze mogelijkheid in. Strikt juridisch gaat het niet om een kwijtschelding, maar om een 'definitieve verzaking aan de invordering'. Voor de belastingplichtige is het resultaat hetzelfde: hij wordt verlost van zijn fiscale verplichting en de belastingschuld wordt tot in de eeuwigheid 'geklasseerd'.

De maatregel geeft de gewestelijke directeurs een erg grote autonomie om op te treden tegenover belastingplichtigen in moeilijkheden. Om de toepassing van de kwijtscheldingsmachtiging te stroomlijnen, stuurt de minister van Financiën, Didier Reynders (MR), nog een rondzendbrief naar de administratie. 'We moeten vermijden dat een directeur gemakkelijk een dading aanvaardt, terwijl een andere op een andere plaats in het land met juridische procedures tot in het oneindige de achterstallige belastingen blijft opeisen', heet het in regeringskringen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud