Grondspeculatie wordt aangepakt

Gemeenten met een duidelijk tekort aan bouwgrond worden door de Vlaamse overheid verplicht speculatie met bouwpercelen te belasten. Met die beslissing wil de regering speculanten aanporren hun percelen op de markt te brengen. Dat moet de prijzen drukken en bouwgrond betaalbaarder maken.

(tijd) - Wie slechts één onbebouwd perceel bezit, wordt vrijgesteld van die 'speculatieheffing'. Dat geldt ook voor wie eigenaar is van meer bouwgronden zolang die bedoeld zijn voor zijn of haar kinderen jonger dan 30 jaar.

De Vlaamse regering maakt werk van betaalbaar wonen. Op bouwkavels die om speculatieve redenen onbenut blijven, moeten de eigenaars een heffing betalen. En de privésector wordt ingeschakeld om meer betaalbare woningen te bouwen. De regering bereikte een politiek akkoord over een nieuw grond- en pandendecreet. Tegen eind dit jaar moet dat technisch en juridisch worden uitgewerkt.

Vlaanderen zou zo'n 850.000 onbenutte bouwpercelen tellen. Maar dat is extreme theorie. Sommige gronden zullen nooit bebouwd worden. Iets realistischer cijfers hebben het over zo'n 40.000 hectare braakliggende bouwgrond. Die (lang)slapende bouwgronden wakkeren schaarste op de markt aan en jagen de prijzen de hoogte in. De investering in bouwgrond maakt vandaag tot 50 procent uit van een woonproject. 15 jaar geleden was dat slechts 25 tot 30 procent.

Betaalbaar voor iedereen

In 2004 beloofde de Vlaamse regering in zijn regeerakkoord 'een betaalbare woning voor iedereen'. Eind 2006 maande het parlement de regering nogmaals aan die belofte na te komen. Gisteren werd op de ministerraad hierover een akkoord, maakte minister-president Kris Peeters (CD&V) bekend.

De Vlaamse regering hanteert het motto 'eerst stimuleren, dan sanctioneren'. Zo zal de publieke en private sector voort warm gemaakt worden om buurtvernieuwingsprojecten te ontwikkelen, in ruil voor subsidies. Ook wordt geld lenen aan een vriend om een leegstaand pand te renoveren, fiscaal aftrekbaar tot 50.000 euro.

'We willen echt speculatie met bouwgronden tegengaan', zei minister Frank Vandenbroucke (sp.a). Wie een lap grond bijeengespaard heeft, hoeft niet in paniek te schieten. Iedereen mag sowieso één onbebouwd perceel bezitten. Daarenboven mag u ook nog extra braakliggende bouwgronden bezitten, zolang het gaat om één kavel per kind tot 30 jaar. Heeft u een lap grond gekocht naast uw huis, bijvoorbeeld om uw tuin te vergroten, dan is die ook vrijgesteld voor maximaal 30 meter straatzijde.

De regering wil ook dat een kwart van alle gronden in Vlaanderen die in bezit zijn van de (semi)publieke sector worden ingezet voor sociale woningen. Het gaat dan om gronden van lokale besturen, OCMW's, intercommunales, maar ook van kerkfabrieken. Per gemeente wordt een percentage sociale woningen vastgelegd.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud