Hervorming asielprocedure definitief goedgekeurd

(belga) - De ministerraad heeft vrijdag in tweede lezing de hervorming van de asielprocedure en de Raad van State goedgekeurd. Dat moet volgens de regering voor een betere en snellere procedure zorgen en de Raad van State toelaten om zich opnieuw te concentreren op andere taken.

De ministerraad zette op de laatste vergadering van 2005 al het licht op groen voor de plannen van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael. Deze keer werd de tekst nog aangepast aan opmerkingen die de Raad van State formuleerde op de twee wetsontwerpen. De wetteksten verhuizen nu naar het parlement.

In de nieuwe procedure moet de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zich niet meer uitspreken over de ontvankelijkheid van asielaanvragen. Dat wordt een taak voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), dat ook nog altijd de uitspraak ten gronde doet. Beroep zal mogelijk zijn bij de nieuw op te richten Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), die op 32 magistraten zal kunnen rekenen.

Momenteel is beroep mogelijk bij de Vaste Beroepscommissie en de Raad van State. De eerste wordt na verloop van tijd geïntegreerd in de RvV en de Raad van State zal enkel nog optreden als cassatie-instantie (toetsen of geen vormfouten zijn gemaakt). De DVZ zal enkel nog meervoudige aanvragen behandelen en aanvragen waaraan een aspect van openbare orde zit. Daarnaast zal hij ook nagaan of een aanvraag al in een andere EU-lidstaat is ingediend.

Voor onderdanen uit (kandidaat-)EU-lidstaten - goed voor zo'n 1.000 aanvragen per jaar - komt er een verkorte procedure van maximaal vijf dagen. Zij krijgen geen financiële steun en worden na een negatieve beslissing meteen teruggestuurd.

Naast de gewone asielprocedure voert Dewael een 'subsidiair beschermingsstatuut' in. Dat statuut, dat recht geeft op een verblijfstitel van beperkte duur, komt er voor personen die niet in aanmerking komen voor een vluchtelingenstatuut, maar die een risico lopen wanneer ze terugkeren naar hun land van herkomst.

Ook voor personen die om medische redenen niet kunnen terugkeren, is er een aparte procedure, bij de DVZ. Een arts zal de ernst van de ziekte en de behandelingsmogelijkheden in het land van herkomst evalueren.

De minister van Binnenlandse Zaken blijft de bevoegdheid hebben om personen te regulariseren op individuele basis en om humanitaire redenen. Het gaat dan om mensen die te lange in de procedure zitten. Dewael neemt zich voor om de Kamer mee te delen welke criteria hij daarvoor hanteert. 'Tijdens deze parlementaire bespreking zal eveneens nagegaan worden of het aangewezen is om deze criteria verder te formaliseren doch op zo'n manier dat er voldoende soepelheid blijft om rekening te houden met maatschappelijke en internationale situaties', luidde het vrijdag. Sommige partijen - ook binnen de meerderheid - en vluchtelingenorganisaties pleitten eerder voor een onafhankelijke regularisatiecommissie om dergelijke dossiers te behandelen.

Het wetsontwerp moet ook misbruiken met de gezinshereniging aanpakken. Zo wordt de leeftijd waarop gezinshereniging mogelijk is, verhoogd van 18 naar 21 jaar. Na de hereniging worden de betrokkenen nog 3 jaar lang gecontroleerd (nu 1,5 jaar).

Slachtoffers van mensenhandel worden dan weer beter beschermd. De wettekst voorziet dat ze een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen wanneer ze meewerken aan het gerechtelijk onderzoek en de banden met de mensenhandelaars hebben verbroken.

Het tweede wetsontwerp tot slot hervormt de Raad van State zelf. Door de oprichting van de RvV zal het rechtscollege zich voortaan meer kunnen concentreren op niet-vreemdelingendossiers. Tweederde van alle dossiers hebben momenteel te maken met vreemdelingenzaken.

De Raad krijgt ook extra personeel voor andere dossiers, zodat de rechtspraak in het algemeen sneller moet verlopen.

(foto: belga)

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud