Publicatie Staatsblad op internet strookt niet met gelijkheidsbeginsel

(tijd) - De nagenoeg exclusieve publicatie van het Belgisch Staatsblad via het internet is strijdig met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. Niet alle burgers hebben gelijke toegang tot de wetten, decreten, besluiten en officiële teksten. Het Arbitragehof vernietigde woensdag de bepalingen over de publicatieprocedure in de programmawet van eind 2002. De federale regering krijgt een jaar om een oplossing te zoeken.

Van het Belgisch Staatsblad worden sinds 1 januari 2003 nog maar drie exemplaren gedrukt. Daarvan wordt er een gedeponeerd in de Koninklijke Bibliotheek en wordt er een bewaard door de minister van Justitie. Het derde exemplaar ligt ter inzage in de kantoren van het Staatsblad. De publicatie voor het brede publiek gebeurt via de internetsite van het Belgisch Staatsblad.

De regering-Verhofstadt I besliste in het najaar van 2002 de gedrukte versie van het Staatsblad af te schaffen. Ze zei daarmee 2 miljoen euro per jaar te besparen. De maatregel werd opgenomen in de programmawet van 24 december 2002.

Tegen de gewijzigde publicatieprocedure tekende Gerfa, een Franstalige ambtenarenvakbond, beroep aan bij het Arbitragehof. De bond zei dat zijn leden gediscrimineerd werden, omdat enkel burgers die over een computer en een internetverbinding beschikken, kennis kunnen nemen van wetten, besluiten en andere maatregelen die hun aanbelangen.

Het Arbitragehof gaf de vakorganisatie gelijk. In een rechtsstaat hebben alle burgers het recht te allen tijde kennis te kunnen nemen van officiële teksten, zodat zij er zich naar kunnen gedragen. De overheid moet daarom de toegankelijkheid van die teksten zonder discriminatie waarborgen.

Bij de bespreking van de programmawet zei de regering dat de gemeenten en de bibliotheken informaticamateriaal moeten kopen, zodat elke geïnteresseerde burger daar het Staatsblad kan raadplegen. Het Arbitragehof zegt dat er geen garantie is dat de gemeenten en bibliotheken dat doen.

Dat wie niet over informatica beschikt, bij de diensten van het Staatsblad een kopie van een akte of document kan krijgen, vindt het Arbitragehof eveneens onvoldoende. Wie geen computer heeft, kan moeilijk achterhalen in welk nummer van het Staatsblad het gewenste document staat.

Omdat de beslissing de papieren publicatie van het Staatsblad te schrappen 'niet gepaard gaat met voldoende maatregelen die waarborgen dat de rechtsonderhorigen een gelijke toegang hebben' tot de officiële teksten, heeft de maatregel 'onevenredige gevolgen voor bepaalde categorieën van personen' en is hij strijdig met het grondwettelijke gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel, zegt het Arbitragehof. Daarom vernietigde het de bepalingen daarover in de programmawet.

Het Arbitragehof geeft de regering tot 31 juli 2005 de tijd om een oplossing te zoeken. Tot dan kan de bestaande publicatieprocedure behouden blijven. Uit het arrest blijkt dat die oplossing niet noodzakelijk de terugkeer naar het gedrukte Staatsblad hoeft te zijn. Minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) zei in een reactie dat ze, in overleg met de staatssecretarissen voor Administratieve Vereenvoudiging (Vincent Van Quickenborne) en van Informatisering (Peter Vanvelthoven), een werkgroep zal oprichten die een oplossing voor de kwestie moet zoeken.

MD

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud