Advertentie

Regering beslist tot strengere controle werklozen

(tijd) - De federale regering keurde zaterdag tijdens de sociaal-economische ministerraad een nieuwe aanpak voor de controle op de beschikbaarheid van werklozen goed. De werkzoekenden zullen vanaf 1 juli 2004 op geregelde tijdstippen moeten bewijzen dat ze actief op zoek zijn naar een job. De Rijkdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zal in de nieuwe aanpak rekening houden met lokale situatie van de arbeidsmarkt. De regering effende nog de weg voor de werkbonus, en stelde een logboek in de strijd tegen de sociale fraude op.

Het motto van de tweedaagse ministerraad in Gembloers luidde 'Objectief 200.000'. De ministers keurden zaterdag maatregelen goed die de arbeidsmarkt beter moeten bewapenen om die doelstelling te realiseren. Ze gaven groen licht voor een strengere controle op de beschikbaarheid van werklozen.

De Franstalige socialisten konden verhinderen dat Frank Vandenbroucke (sp.a), de federale minister van Werk, de thuiscontrole op werklozen opnieuw invoerde. Maar vice-premier Laurette Onkelinx (PS) slaagde er niet in oudere werklozen vrij te stellen van het nieuwe controlesysteem. De regering kwam wel overeen dat de oudere werklozen niet als een prioritaire doelgroep beschouwd worden.

Het nieuwe controlesysteem gaat ervan uit dat wie een uitkering krijgt als werkzoekende, ook effectief op zoek moet zijn naar werk. De werklozen moeten daartoe hun zoekinspanningen naar een job op geregelde tijdstippen bewijzen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA). De werkloze die aanhoudend weigert een opleiding te volgen of werk te zoeken, verliest geleidelijk zijn uitkering. De regering besliste tevens de regeling voor de schorsing van werklozen, het artikel 80, af te schaffen.

Een werkloze moet gemiddeld na 18 maanden zonder job een balans opmaken van zijn zoekinspanningen bij de RVA. In regio's met een lage werkloosheid komt de eerste uitnodiging tot een gesprek zes maanden vroeger, in regio's met een hoge werkloosheid komt ze zes maanden later. Werklozen die voldoende inspanningen aan de dag legden, worden na respectievelijk 9, 12 en 15 maanden opnieuw uitgenodigd voor een gesprek. Werklozen die zich passief opstelden, moeten na gemiddeld 3, 4 of 5 maanden bewijzen dat ze hun leven beterden.

Voldoet de werkloze bij het tweede gesprek niet, dan worden zijn werkloosheidsuitkeringen voor vier maanden geschorst of tijdelijk verlaagd tot het niveau van het leefloon. De werkloze moet na vier maanden opnieuw voor de RVA verschijnen. Volhardt hij in de boosheid, dan verliest hij zijn uitkeringen. De regering kondigde nog overleg met de gewesten aan om een actievere bemiddeling en een meer persoonlijke begeleiding uit te werken voor werkzoekenden. Ook zei ze dat de stempelcontrole uiterlijk tegen eind 2004 afgeschaft moet worden.

Vandenbroucke kreeg zaterdag het fiat van zijn collega's voor de hervorming van de inkomensgarantie-uitkering (IGU) en de invoering van de werkbonus. De basisfilosofie van het plan is dat de overgang van werkloosheid naar werk lonend moet zijn. Met de werkbonus zullen werknemers met een inkomen onder 1.956 euro minder persoonlijke sociale bijdragen betalen. Vandaag ligt de loongrens op 1.539 euro. Iemand met een loon onder 1.095 euro zal helemaal geen sociale bijdragen moeten betalen. De werkbonus wordt gefaseerd ingevoerd. Dit jaar wordt een eerste stap gedaan door de bestaande maximale bijdragevermindering te verhogen van 90 naar 105 euro per maand. De werkbonus komt in de plaats van de bestaande vermindering van de sociale bijdragen voor lage inkomens en van het belastingkrediet.

De regering hervormt ook de IGU waardoor een werkzoekende die een deeltijdse job aanvaardt een deel van zijn uitkering bovenop het loon behoudt. In het nieuwe systeem zal het netto-inkomen steeds stijgen als de werkloze meer uren werkt. De IGU zal tevens worden uitgekeerd als een toeslag per uur van 1 tot 2,5 euro in plaats van als een vast bedrag.

De regering herhaalde haar voornemen dat ze de strijd tegen de sociale fraude in een hogere versnelling wil schakelen. Ze nam weinig concrete beslissingen, maar schoof een logboek van te nemen maatregelen naar voren. Het gaat over een betere communicatie en een versterking van de sociale inspectiediensten. Ook worden vereenvoudigingen van sociale regels voorbereid. De regering verwees naar sociale documenten in de tuinbouw en horeca, de definitie van arbeidstijd, of de dagen waarop bouwwerken uitgevoerd mogen worden. De paarse regering plant voorts een hervorming van het sociaal strafrecht. Een aantal inbreuken zou bestraft worden met administratieve geldboetes, en er komen tegen eind 2004 gespecialiseerde kamers voor sociaalrechtelijke strafzaken. Er zullen nog maar drie types inbreuken bestaan, met drie soorten strafmaten.

20880636

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud