Advertentie

Restaurantkosten mogen tot 75 procent worden ingebracht

(tijd) - De regering besliste dit weekend in Gembloers de fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten te verhogen. Ook boog ze zich over schijnzelfstandigen en breidt ze het fiscale gunstregime voor wetenschappelijk onderzoek uit. Een overzicht van alle maatregelen.

. De ministerraad besliste tot een geleidelijke verhoging van de aftrekbaarheid van de restaurantkosten. Voor het aanslagjaar 2004 wordt de aftrek van restaurantkosten in het binnen- en buitenland gelijkgeschakeld op 62,5 procent. Voor 2005 wordt de aftrek opgetrokken tot 75 procent. Tot nu waren de buitenlandse restaurantkosten voor 100 procent aftrekbaar, de kosten in Belgische restaurants voor maar 50 procent.

De federale regering besliste tevens de retributie op sterke dranken af te schaffen op 1 januari 2005.

In het kader van de strijd tegen de sociale fraude besliste de regering de controle op schijnzelfstandigen op te drijven. Er komt een autonome wet met een algemene definitie van een arbeidsovereenkomst. Daarin zal een definitie van de gezagsrelatie staan. Dat is een essentieel element in het bepalen of iemand zelfstandige dan wel werknemer is. De afbakening van het element gezag zal gebeuren op basis van neutrale criteria. De wet bepaalt dat gezag totstandkomt zodra een meerderheid van relevante criteria is vervuld.

De regering kwam eveneens overeen dat rekening moet worden gehouden met de wil van de partijen. Per sector, categorie of beroep kunnen specifieke criteria bepaald worden. De inwerkingtreding van het nieuwe systeem is gepland na 'een voldoende lange termijn.'

Het fiscale gunstregime voor wetenschappelijk onderzoek wordt uitgebreid. Het huidige systeem dat de universiteiten en hogescholen maar 50 procent van de bedrijfsvoorheffing moeten betalen voor hun onderzoekers wordt vanaf 1 juli 2004 verruimd tot 70 nieuwe instellingen. Vanaf 2005 geldt de maatregel ook voor onderzoekers in bedrijven die samenwerken met universiteiten, hogescholen of instellingen die van de vrijstelling genieten.

Tegen 2005 moet 2 procent van alle brandstoffen voor voertuigen bestaan uit biobrandstoffen. Tegen 2010 moet dat al 5,75 procent zijn. De biobrandstof kan bestaan in mengvorm en in pure vorm.

De ministerraad besliste om in 2005 3,5 miljoen extra vrij te maken voor de sociale huisvesting in grote steden. Dat bedrag stijgt op termijn tot 24 miljoen.

Midden maart 2004 wordt een Task Force investeringen opgericht. Die bestaat uit hoge ambtenaren die op geregelde tijdstippen de regering moeten inlichten over problemen bij grote investeringsdossiers.

Een groep experts moet tegen eind maart 2004 de wet op de aanvullende pensioenen aanpassen. Ze is onvoldoende flexibel voor werknemers die naar het buitenland verhuizen en er zijn problemen met de fiscale 80-procentregel.

De thuiswerker krijgt een volwaardige plaats. Daartoe voorziet de regering in een aanpassing van de arbeidsbescherming en een betere verzekering tegen arbeidsongevallen.

Vanaf 1 juli 2004 wordt de bedrijfsvoorheffing op lonen van ploegenarbeiders met 1 procent verminderd.

De regering zette het licht op groen voor enkele studies over de vergrijzing. Op grond daarvan wordt in de tweede helft van 2004 een meerjarenplan 2005-2007 uitgetekend. Het budgettaire kaartje, het verhogen van de activiteitsgraad, de aanpassing van de gezondheidszorg en de verbetering van de pensioenen staan op de agenda.

Er komt een fonds voor de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden van oudere werknemers. Dat fonds zal gebruikt worden om aandacht te besteden aan gepast werk voor 55-plussers.

20880636

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud