Turtelboom maakt regularisatie families mogelijk

Foto Belga ©BELGA

Minister van Asiel en Migratie Annemie Turtelboom heeft families met schoolgaande kinderen toegevoegd aan de lijst van bijzondere omstandigheden van prangende humanitaire aard die aanleiding kunnen geven voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Ze doet dat in een instructie aan de Dienst Vreemdelingenzaken, waarin ze ook de bestaande criteria nog eens expliciteert.

(belga) - Voortaan kunnen ook families met schoolgaande kinderen een verblijfsvergunning krijgen. Voorwaarde is wel dat ze een ononderbroken verblijf van minstens vijf jaar in ons land kunnen aantonen en dat ze een asielaanvraag hebben ingediend voor 1 juni 2007, waarvan het onderzoek minstens één jaar heeft genomen bij de asielinstanties.

Daarnaast moet het schoolgaande kind (of kinderen) minstens sinds 1 september 2007 school lopen in een door één van de gemeenschappen georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, waar ze regelmatig de lessen hebben gevolgd tijdens de duur van de asielprocedure en/of tijdens de periode van verblijf volgend op de asielprocedure.

De verblijfsvergunning zou voor één jaar gelden. De verlenging van het verblijf zal enkel worden toegestaan indien de betrokkenen geen belasting vormen voor het sociale bijstandsstelsel. Dat betekent dat ze moeten aantonen dat ze in staat zijn in hun eigen behoeften en die van hun kinderen te voorzien. In de omgeving van de minister valt te horen dat zal worden nagegaan hoe dat laatste kan worden georganiseerd en gestimuleerd vanuit de overheid.

In de instructie worden overigens nog eens de criteria opgelijst op basis waarvan vreemdelingen die zich in een prangende humanitaire situatie bevinden, een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Het gaat daarbij om vreemdelingen met een onredelijk lange asielprocedure en om vreemdelingen die zich in een prangende humanitaire situatie bevinden, waardoor hun verwijdering in strijd zou zijn met de internationale mensenrechtenverdragen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud