IMF bepleit loonmatiging en hervorming arbeidsmarkt

Behalve het opbouwen van begrotingsoverschotten moet het creëren van jobs de prioriteit zijn van de overheid. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) na zijn doorlichting van de Belgische economie. De instelling roept op tot loonmatiging en een verdere hervorming van de arbeidsmarkt.

(tijd) Het IMF is positief over het recente arbeidsmarktbeleid van de regering en de sociale partners. 'Het Generatiepact verbeterde de prestaties van de arbeidsmarkt. De sociale partners handelden op een verantwoordelijke manier en de loonevolutie stemt ongeveer overeen met de afgesproken normen.'

Maar bijkomende ingrepen zijn noodzakelijk, onderstreept de instelling. In de eerste plaats moeten de sociale partners een akkoord bereiken over loonmatiging om de recente erosie van de concurrentiekracht ongedaan te maken. 'Onze analyse stemt ongeveer overeen met die van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De ruimte voor reële loonsverhogingen is beperkt.'

Grotere loonverschillen tussen de sectoren en de ondernemingen zijn volgens het IMF noodzakelijk. 'Er moet meer rekening worden gehouden met productiviteitsverschillen bij de loonvorming. Dit kan de regionale verschillen inzake arbeidsmarktprestaties doen verminderen. Het IMF is tegen een uniforme loonnorm. Men kan verdrinken in een rivier die gemiddeld één meter diep is.'

'Een groter gebruik van 'all-in'-akkoorden kan helpen om een ontsporing van de lonen te voorkomen indien de inflatie onverwacht versnelt. 'De sociale partners moeten waarborgen dat een vermindering van de belastingen en sociale bijdragen alleen wordt gebruikt voor een vermindering van de loonkosten.'

De lage werkgelegenheidsgraad wijst op een rigide arbeidsmarkt, zegt het IMF, dat ook wijst naar de hoge structurele werkloosheid. 'Verdere hervormingen van de arbeidsmarkt zijn essentieel om werken aantrekkelijker te maken. Een grotere werkbonus is een mogelijkheid. De focus op activering van werklozen is erg verantwoord.' Het IMF merkt op dat het na zes maanden werkloosheid veel moeilijker wordt om nog iemand aan een baan te helpen. 'De lasten op arbeid moeten verder dalen, de vervroegde pensionering moet geleidelijk uitdoven en de voordelen voor niet-werkenden moeten worden geëvalueerd. De werkloosheidsuitkeringen moeten worden beperkt in de tijd.'

Naast de hervorming van de arbeidsmarkt is ook een hervorming van de goederen- en dienstenmarkten wenselijk. Het IMF vermeldt administratieve vereenvoudiging en een liberalisering van netwerksectoren, zoals telecom, elektriciteit en gas. Voorts moet de concurrentie in de dienstensector worden aangezwengeld.

Het IMF heeft ook aandacht voor de conjunctuur. Dankzij een gezond economisch beleid en de gunstige internationale conjunctuur groeit de Belgische economie in 2006 met bijna 3 procent. Maar in 2007 zal de groei vertragen tot 2,2 procent als gevolg van drie factoren. Het begrotingsbeleid zal de groei niet meer stimuleren maar neutraal zijn, de rentestijging en het uitdoven van fiscale stimuli zullen de woningbouw doen vertragen in het tweede halfjaar en de internationale conjunctuur zal verzwakken.

De financiële sector ten slotte is sterk en veerkrachtig. Maar het IMF stipt aan dat het systeemrisico van het financieel systeem verandert, omdat de grote bank-verzekeraars nieuwe markten aanboren. De toezichthouders moeten daarvoor aandacht hebben. De kwaliteit van het toezicht door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) verbeterde flink, maar kan nog beter, besluit het IMF.

WV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud