Letterlijk: persbericht federale overheid

Hieronder volgt het persbericht van de federale overheid over de voorwaarden voor de Fortis-coupon

PERSMEDEDELING

 

 

TEGEMOETKOMING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN FORTIS GROEP

 

De federale Staat zal een fonds oprichten waarin ze een deel van de mogelijke meerwaarde en opbrengsten die ze behaalt door haar deelname in BNP Paribas zal storten.

 

1) De Staat zal dit fonds stijven ten belope van het verschil tussen de hierna bepaalde positieve en negatieve term.

 

POSITIEVE TERM :

 

-          De waarde van de aandelen BNP Paribas, vastgesteld op de referentiedatum, plus het bedrag dat reeds gerealiseerd werd door de Staat als gevolg van de verkoop van het geheel of een deel van de BNP Paribas aandelen, rekening houdend met het feit dat de Staat normaal gezien haar aandelen tot deze referentiedatum zal bijhouden, behalve uitzonderlijke omstandigheden, vermeerderd met

 

-          De netto dividenden die de Staat al ontvangen heeft en de dividenden waarop ze ten laatste op de referentiedatum recht zal hebben.

 

NEGATIEVE TERM :

 

-          De totale investering van de federale overheid in FORTIS, namelijk 9.4 miljard euro, vermeerderd met een rentevoet van 4,11% (OLO-rentevoet op 5 jaar op datum van 10 oktober 2008) per jaar en een premie van 2% per jaar,

 

-          vermeerderd met het eventuele verlies geleden door de Staat omwille van haar belang in het SPV voor het beheer van de portefeuille van gestructureerde activa.

 

 

De datum van de algemene vergadering van de groep BNP Paribas waarop over de toekenning van het dividend over het jaar 2013 wordt beslist, geldt als referentiedatum.

 

2) Het Fonds zal op 1 juli 2014 verdeeld worden. Dit is het moment waarop de begunstigden van het Fonds het bedrag zullen ontvangen dat fiscaal wordt gelijkgesteld met een meerwaarde op aandelen.  

 

Bij de verdeling van het Fonds, zal de maximale waarde van elk deel in dit Fonds gelijk zijn aan het verschil tussen tussen 1) 10 EUR en 2) het gemiddelde van de slotnoteringen op de beurs voor de 5 eerste dagen na hervatting van de notering.

 

Procedure :

 

FORTIS is dit weekend overgegaan tot het knippen van een coupon, zodat hiermee een element van bewijs van het aandeelhouderschap in FORTIS op de datum van het knippen van de coupon wordt geleverd.

 

Dit niet-verhandelbaar effect, dat onafhankelijk is van het FORTIS effect en dat de waarde ervan niet beïnvloedt, zal bij de Staat kunnen worden ingeruild tegen volgende voorwaarden.

 

In samenspraak met de banken zal een procedure opgestart worden waarbij de betrokken personen hun aangifte zullen kunnen doen hetzij via hun bank, hetzij via een door de FOD Financiën aan te duiden meldpunt.

 

De aanvragen worden gecentraliseerd bij de FOD Financiën en worden onderworpen aan volgende voorwaarden waaraan moest voldaan zijn op 1 juli 2008:  

 

- de aanvrager is een natuurlijke persoon ;

- de aanvrager is Belg of verblijft in België of heeft een andere EU-nationaliteit ;

- de aanvragen worden verricht binnen de bij Koninklijk Besluit te bepalen periode en procedure.

- de aanvrager levert het bewijs dat hij eigenaar was van de FORTIS aandelen op 1 juli 2008.

 

De aanvraag kan maximaal betrekking hebben op 5000 FORTIS aandelen per fysieke persoon.

 

Na goedkeuring van de aanvraag krijgt de aanvrager per FORTIS coupon een deel van het Fonds.

 

De Regering zal de mogelijkheid van een beursnotering van de aandelen van dit Fonds te onderzoeken.  

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud