Druk op bankbestuurder neemt toe

©BELGA

De bestuurders van een bank moeten straks aanzienlijk strengere regels naleven. Dat komt door de nieuwe bankenwet waaraan minister van Financiën Koen Geens werkt.

Minister van Financiën Koen Geens is bezig de bankenwet van 1993, die de werking en het toezicht op de financiële instellingen in ons land regelt, helemaal te herschrijven. Dat is een titanenwerk. Het eerste luik daarvan - goed voor 100 bladzijden - is klaar. Het legt uitgebreide regels op voor het leiden en besturen van een bank. De verantwoordelijkheden van de bestuurders worden aanzienlijk verzwaard, en de vereisten waaraan ze moeten beantwoorden verscherpt. Enkele opvallende krachtlijnen uit de nieuwe regels.

1. Benoeming van bestuurders

Bestuurders van een bank, ook de niet-uitvoerende bestuurders, moeten fysieke personen zijn. Ze mogen hun bestuursmandaat voortaan niet meer uitoefenen via een (management)vennootschap.

Bestuurders moeten blijk geven van professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid. Dat gaat verder dan het vroegere ‘fit & proper’. Hun betrouwbaarheid en deskundigheid zal worden getoetst bij hun benoeming, maar ook voortdurend tijdens de uitoefening van hun mandaat.

De benoeming van elke bestuurder, ook een niet-uitvoerende, moet vooraf ter goedkeuring aan de toezichthouder worden voorgelegd. Die heeft dus een vetorecht.

Personen die een strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen of die veroordeeld zijn wegens het overtreden van sommige financiële wetten, mogen geen bestuursmandaat uitoefenen in een bank. Dat zal voortaan ook gelden voor wie een administratieve boete heeft gekregen van de Nationale Bank, de FSMA of een buitenlandse toezichthouder. Deze nieuwe bepaling is retroactief.

2. Cumulbeperking

Het algemene voorschrift dat bestuurders voldoende tijd dienen te besteden aan de uitoefening van hun taak in de bank wordt, voor wat de grootbanken betreft, aangevuld door een sterke beperking van de cumuls. Het aantal bestuursmandaten die niet-uitvoerende bestuurders mogen uitoefenen buiten de bank, wordt beperkt tot drie. Als de bestuurder bovendien een operationele verantwoordelijkheid heeft in een ander bedrijf, mag hij er maar één bestuursmandaat bijnemen.

Deze cumulbeperking zal een aantal van de huidige bankbestuurders in België zwaar vallen. Ze zullen moeten kiezen: hun bestuurszitje in de bank opgeven of een aantal andere mandaten laten vallen.

Er is wel een ontsnappingsmogelijkheid: de toezichthouder kan een afwijking op de cumulbeperking toestaan.

3. Werking raad van bestuur

In de schoot van de raad van bestuur van een bank moeten vier gespecialiseerde comités worden opgericht: een auditcomité, een remuneratiecomité, een benoemingscomité en een risicocomité. In elk van die comités moet een onafhankelijk bestuurder zetelen. Om de concentratie van te veel macht in handen van enkele bestuurders te vermijden, is bepaald dat een bestuurder ten hoogste in twee van de vier comités zitting mag hebben.

4. Bescherming klokkenluiders

Elke bank moet een intern waarschuwingssysteem opzetten dat het mogelijk maakt dat klokkenluiders inbreuken op de normen en gedragscodes van de bank kunnen melden.

De nieuwe wet legt ook sterk de klemtoon op de onafhankelijkheid van de operationele controlefuncties in de bank: compliance, risicobeheer en interne audit. De mensen die deze functies uitoefenen, dienen ook de nodige professionele betrouwbaarheid en deskundigheid te kunnen aantonen. Hun benoeming én hun eventuele ontslag moet door de toezichthouder worden goedgekeurd.

De raad van bestuur moet op geregelde tijdstippen, en minstens één keer per jaar, nagaan of de onafhankelijke interne controlefuncties correct worden uitgeoefend.

5. Leningen aan bestuurders

Een bank mag leningen, kredieten of borgstellingen geven aan de bestuurders. Maar die mogen geen gunstvoorwaarden genieten. Ze moeten dezelfde tarieven betalen en waarborgen geven als de gewone klanten van de bank.

De leningen aan bestuurders moeten bovendien uitdrukkelijk worden goedgekeurd door de raad van bestuur, waarbij de betrokken bestuurder uiteraard niet aan de beraadslagingen deelneemt. En de Nationale Bank dient daarover te worden geïnformeerd. Een bank mag in geen geval een lening toestaan aan personen om hen in staat te stellen in te tekenen op aandelen van de financiële instelling.

Als een bank failliet gaat, zijn alle betalingen nietig die de voorafgaande twee jaar aan de bestuurders zijn gedaan in de vorm van een tantième of een winstdeelname. Tenzij de rechtbank oordeelt dat de bestuurders geen ernstige en duidelijke fout hebben begaan die tot het faillissement heeft bijgedragen.

6. Toezichthouder kan overrulen

Strategische beslissingen die door de raad van bestuur worden genomen, dienen vooraf ter goedkeuring aan de toezichthouder te worden voorgelegd. Dat geldt uitdrukkelijk ook voor beslissingen om een participatie te nemen in een niet-financiële onderneming, voor de fusie met of de overname van een andere bank, en voor de overname van het kantorennet van een andere bank.

De toezichthouder kan zijn veto daartegen uitspreken als hij van oordeel is dat de operatie de kapitaalbasis van de bank te sterk verzwakt of als hij vindt dat de operatie niet past in een gezond en voorzichtig beleid.

Europese richtlijnen

De nieuwe Belgische bankenwet is voor een groot stuk geïnspireerd door Europese richtlijnen - uitgevaardigd of in wording. Dat is vooral het geval voor het luik ‘corporate governance’.

Maar dat geldt ook voor andere onderdelen waar nog aan wordt gewerkt, zoals de organisatie van het toezicht op de banken en de regels voor de redding en ontmanteling van de banken. Er is ook rekening gehouden met sommige aanbevelingen van de parlementaire commissie over de bankencrisis en van de Dexia-commissie.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content