De krijtlijnen van het compromis-De Wever

De nota van Bart De Wever omvat een rist voorstellen op het gebied van werk, de financieringswet, de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de gezondheidszorg.

De belangrijkste krijtlijnen van het voorstel van De Wever zijn:

* Politieke vernieuwing

- Het aantal ministers en/ of staatssecretarissen wordt verminderd.

- Er wordt fors gesnoeid in de (bijkomende) vergoedingen van de parlementsleden. Bovendien wordt de leeftijd waarop parlementsleden hun pensioen kunnen opnemen, gelijkgeschakeld met de publieke en de privésector. Het parlementair zomerreces wordt ingekort.

- De senaat wordt gemoderniseerd en krijgt minder bevoegdheden, maar wordt niet afgeschaft.

- Er komt een deontologische code voor politici, waarin onder meer regels staan over het cumuleren van mandaten en over hoe parlementairen en regeringsleden moeten omgaan met hun beleggingen.

* Werk

- Er komt een nieuwe taakverdeling tussen de RVA en de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB in Vlaanderen). De regelgeving blijft op het federale niveau, maar de gewesten krijgen maximale bevoegdheden op vlak van de zoektocht naar een passende job en opleidingen, het actief zoekgedrag, de vrijstellingen en de bestraffing van werklozen. De Gewesten kunnen ervoor kiezen om de controle en de sanctiemaatregel zelf uit te voeren, of om dat over te laten aan de federale overheid (RVA).

- Het doelgroepenbeleid gaat volledig naar de gewesten.

* Financieringswet'

- In het voorstel staat dat 45 procent van de personenbelasting naar de gewesten gaat. Op die manier zou Vlaanderen 60 procent van zijn inkomsten zelf verwerven, ofwel zo'n 10 miljard. Dat komt neer op ongeveer 45 procent van de totale opbrengst van de personenbelasting. Er komt een solidariteitsmechanisme voor gewesten die het financieel moeilijk hebben, al zal een gewest nooit volledig gecompenseerd worden voor zijn lagere inkomsten.

- De eigen fiscale ontvangsten van het Vlaams gewest, het Waals gewest en het Brussels gewest zullen toenemen tot respectievelijk 60 procent (Vlaams gewest en Vlaamse gemeenschap) en 80 procent (Brussels en Waals gewest) van hun middelen.

- Volgens De Wever leidt het nieuwe model voor geen enkele entiteit tot een structurele verarming. Een mogelijk beperkt tekort voor het Waals gewest bij de start van het nieuwe model kan gedurende een overgangsperiode worden gecompenseerd door een tijdelijke federale dotatie. Er is ook sprake van een solidariteitsmechanisme, maar dat moet betere beleidsimpulsen geven dan het huidige mechanisme.

* BHV en herfinanciering van Brussel

- Voor Brussel voorziet de tekst in een jaarlijkse extra financiering van 100 miljoen euro vanaf 2011. Dat bedrag wordt tot en met 2013 jaarlijks verhoogd met 100 miljoen euro. Voorts wordt voorzien in een additionele jaarlijkse financiering van 50 miljoen euro na een akkoord over een meer transparante en efficiënte bestuurlijke organisatie op het grondgebied van Brussel-19.

- Voor de kwestie-BHV voorziet de tekst een splitsing in een provinciale kieskring Vlaams-Brabant en een kieskring Brussel. De inwoners van de zes faciliteitengemeenten zouden de keuze krijgen om te stemmen op Vlaams-Brabantse of Brusselse lijsten. Ook over de aanvraag van documenten en de benoeming van de drie burgemeesters bevat de tekst een voorstel.

* En verder

- De gemeenschappen worden bevoegd voor de organisatie van Justitie, behalve de Raad van State. De gewesten worden bevoegd voor de wegcode en de verkeersboetes. Daarnaast krijgen de gewesten ook een grotere vinger in de pap bij de spoorwegen: ze zullen bepaalde projecten bijvoorbeeld mee kunnen financieren.

- Ook in de gezondheidszorg worden een aantal bevoegdheden overgeheveld, onder meer de eerstelijnsgezondheidszorg (diensten voor thuisverzorging, palliatieve zorg, drugsbeleid, ...).

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud