Advertentie

De prioriteiten van Peeters en Michel

©BELGA

In hun 170 pagina's tellende formateursnota schetsen Charles Michel en Kris Peeters de contouren van het toekomstige regeerakkoord. De focus ligt op loonlastenverlaging, een belastingverlaging en langer werken.

Het belangrijkste thema lijkt concurrentiekracht te zijn. Eerder lekte al uit dat de 'Zweedse onderhandelaars' streven naar een verlaging van de sociale bijdragen die bedrijven betalen op de brutolonen van hun werknemers van 33 naar 25 procent.

Een ander belangrijk luik is de invoering van een energienorm voor bedrijven. Daarbij zou België er naar analogie met de loonnorm naar streven de stijging van de energieprijzen in de pas te laten lopen met die in de buurlanden, om te vermijden dat een uit de pan swingende energiefactuur de concurrentiepositie van de industrie jaar na jaar aanvreet.

Voorts liggen er nog een reeks maatregelen op tafel. Voor kmo's zou er een afschaffing van de sociale lasten op de eerste drie werknemers moeten komen, plus een doorgedreven administratieve vereenvoudiging. Ook de gerichte lastenverlagingen voor horeca, handelszaken en transport lijken vooral op kmo's gericht. 

Andere 'maatregelen' zijn meer een logische uitvoering van eerdere beslissingen, zoals de afronding van de gelijkschakeling van het arbeiders- en bediendenstatuut en een opgevoerde strijd tegen sociale dumping in de transport- en bouwsector. 

Quid belastingen?

 • Gelijkschakeling accijnzen op benzine en diesel
 • Verlaging personenbelasting
 • Verhoging belastingvrij minimum door aanpassing belastingschijven
 • Uitbreiding fiscale vrijstelling op spaarboekjes naar aandelen en obligaties
 • Aan de notionele intrestaftrek wordt niet geraakt

Tot slot staan twee hervormingen op het 'Zweedse menu': een hervorming van van het arbeidsrecht voor havenarbeiders - al jaren een controversieel thema - en studenten, plus een hervorming van de wet-Renault voor collectieve ontslagregelingen

Langer werken

Een tweede groot thema is het streven naar langer werken. Zo moet de absolute minimumleeftijd om te stoppen met werken naar 60 jaar stijgen. Dat zou bijvoorbeeld ook voor het brugpensioen bij herstructureringen gelden. Voorts zouden gepensioneerden voortaan onbeperkt mogen bijverdienen. Ten slotte pleiten de formateurs voor de invoering van de aanbevelingen van de pensioencommissie van ex-minister Frank Vandenbroucke, met onder andere een toenadering tussen de ambtenarenpensioenen en die in de privé.

Onvermijdelijk komen ook belastingen op het menu (zie lijstje hiernaast). De belangrijkste uitgelekte maatregelen zijn daar de mogelijke gelijkschakeling van de accijnzen op benzine en diesel en de uitbreiding van de fiscale vrijstelling voor spaarboekjes naar aandelen en obligaties. Dat laatste is een stokpaardje van ontslagnemend minister van Financiën Koen Geens (CD&V), die zo hoopt het ondernemerschap een boost te geven door meer spaargeld richting risicokapitaal te kanaliseren.

DE OVERIGE KRACHTLIJNEN

Sociale zekerheid

 • Automatische indexering van lonen en sociale zekerheid blijft behouden
 • Rem op de groeinorm voor de sociale zekerheid
 • Verbetering sociaal statuut zelfstandigen
 • Geleidelijke stijging uitkeringen naar het niveau Europese armoededrempel
 • Hervorming financiering ziekenhuizen.

Energie

 • Maatregelen om de bevoorradingszekerheid van bedrijven en gezinnen te verzekeren en op korte termijn een blackout te vermijden
 • Maatregelen voor een nieuwe energiemix.  

Financiën

 • Er komt een oplossing voor de 800.000 Arco-coöperanten die bij de Dexia-crisis ruim 1 miljard euro aandelenkapitaal in rook zagen opgaan
 • Belasting op intercommunales (die tussen 200 en 300 miljoen moet opbrengen).

Justitie

 • Invoering van een systeem - gebaseerd op het Angelsaksische juridische model - voor snellere schuldbekentenis. Bedoeling is om strafuitvoering te versnellen.
 • Invoering van nieuwe maatregelen om bepaalde mensen toegang tot het land te ontzeggen
 • Versterking van de strijd tegen terreur en radicalisering, onder meer oprichting nationale taskforce voor Belgische strijders in Syrië.

Ambtenaren

 • Herstructurering van de overheidsdiensten buitenlandse zaken en defensie.

Mobiliteit

 • Invoering van de minimale dienstverlening op het openbaar vervoer

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud