Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Het ideale moment om uw verzekeringen te herbekijken

Corona heeft onze gewoonten veranderd. Bieden uw verzekeringen nog de bescherming die u nodig heeft? U doet er goed aan de polissen grondig door te nemen.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis in maart vorig jaar is ons leven drastisch veranderd. Van de ene op de andere dag werd telewerk de norm, moesten werknemers massaal in tijdelijke werkloosheid, en hebben we reizen en verplaatsingen moeten beperken. Winkels en horecazaken gingen dicht. Niet-dringende of niet-essentiële zorgen moesten we uitstellen. Sommige verzekeringen werden plots massaal aangesproken - denk aan reis- en annulatieverzekeringen - en andere, zoals uw autopolis, een stuk minder.

In een verzekeringscontract moet u de meeste aandacht besteden aan het luik uitsluitingen.

Wauthier Robyns Woordvoerder Assuralia

Advertentie

Moet u nu die polissen tegen het licht houden? Uiteraard is het een goed idee dat geregeld te doen. Maar dat betekent niet dat u de contracten in allerijl moet heronderhandelen, wijzigen of opzeggen. ‘Doe dat niet als overreactie op een ervaring of een gebeurtenis’, zegt Barbara Van Speybroeck, de communicatiedirecteur van de sectorfederatie Assuralia. Verzekeringen moet u bekijken op de lange termijn, zoals een beleggingsportefeuille, klinkt het.

‘Verzekeringen zijn uitgaven die je doet uit veiligheidsoverwegingen. Ze zijn essentieel’, voegt Assuralia-woordvoerder Wauthier Robyns toe. Volgens hem is de vraag naar polissen tijdens de coronaperiode niet veranderd. De aard en de omvang van de schadegevallen kenden in vergelijking met voorgaande jaren wel sterke schommelingen.

Geste

Weet ook dat de sector bepaalde dekkingen en termijnen heeft aangepast aan corona. Verzekeraars passen zich op de lange termijn aan in functie van de behoeften en gedragingen van klanten, en van nieuwe technologieën, benadrukt Van Speybroeck. ‘Zo is de autoverzekering de voorbije jaren enorm geëvolueerd en zal ze dat blijven doen.’

Robyns somt enkele inspanningen in coronatijden op. ‘Alle dekkingen (overlijden, invaliditeit, hospitalisatie) voor werknemers die tijdelijk werkloos werden, bleven behouden. Hun extralegale voordelen werden op geen enkel moment geschorst.’ Die steunmaatregelen zijn verlengd tot 31 maart.

Een verzekeringscontract mag u niet van de ene dag op de andere opzeggen, heronderhandelen of wijzigen als overreactie op een ervaring of een gebeurtenis.

Barbara Van Speybroeck
Directeur communicatie Assuralia

Advertentie

‘We moeten ook toejuichen dat de sociale zekerheid het gros van de covidgerelateerde facturen voor gezondheid ten laste heeft genomen. De verzekeraars hebben dan weer de termijnen in hospitalisatieverzekeringen aangepast door de gedekte periodes voor en na een hospitalisatie te verlengen’, zegt Robyns. Op die manier hield de sector rekening met de volledig verstoorde gezondheidszorg tijdens de eerste lockdown. Operaties werden uitgesteld en doktersafspraken geannuleerd, waardoor de tussenkomst van uw verzekering in het gedrang kon komen en eventuele postoperatieve behandelingen niet terugbetaald dreigden te worden.

Verzekeraars deden ook andere inspanningen:

  • Omdat hun klanten minder op reis gingen, hebben bepaalde verzekeraars spontaan een geste gedaan en hun premie voor dit jaar verlaagd. Dat was het geval bij Europ Assistance voor de NO-GO-contracten.
  • Huisartsen die hun diensten aanboden aan ziekenhuizen in de triagecentra voor zieke mensen bleven hun dekking behouden.
  • Restaurants die met leveringen aan huis begonnen, bleven verzekerd, hoewel het aanvankelijk gedekte risico op een arbeidsongeval geen rekening hield met verplaatsingen.
  • De verzekering gewaarborgd inkomen van zelfstandigen heeft een tussenkomst verleend voor al wie ziek werd door Covid-19.

Positief effect van corona

‘Het positieve effect van de lockdown is dat mensen meer de tijd namen om hun verzekeringscontracten te overlopen’, zegt Patrick Cauwert, de CEO van Feprabel, de federatie van de verzekerings- en financiële tussenpersonen in België. ‘Mensen stelden zich vragen en besteedden meer aandacht aan de inhoud, de dekkingen en de beperkingen van hun contract.’

Idealiter overloopt u uw dossier om de twee of drie jaar samen met uw verzekeringsmakelaar. Dat moet u zeker doen telkens iets belangrijks wijzigt in uw leven. Besef ook dat niet alles kan verzekerd worden. ‘Voor een brandverzekering bestaan 500 criteria. U kunt dus een polis hebben die in 499 van de gevallen perfect dienstdoet, maar waarin net dat ene criterium ontbreekt waar u het meest behoefte aan hebt.’

‘Het luik waaraan u de meeste aandacht moet besteden, is dat van de uitsluitingen. Daarin staan de situaties opgesomd waarin u geen beroep kunt doen op uw verzekering’, benadrukt Robyns. Het is essentieel dat u dat op voorhand weet.

Tip

Geef voor een reis- en annulatieverzekering de voorkeur aan een jaarcontract. Als u twee of drie reizen per jaar boekt, is dat het goedkoopst. ‘Een tijdelijk contract kan tot 4 procent van de reiskosten bedragen’, zegt Patrick Cauwert (Feprabel).

Reis geannuleerd

Velen vroegen zich de voorbije maanden af of hun annulatieverzekering wel zou tussenkomen als hun reis in het water viel. ‘Als u ziek wordt, hebt u recht op een tussenkomst van uw reisverzekering. Maar als u beslist niet op reis te gaan, is de annulatie van uw verblijf in het buitenland (meestal) niet gedekt’, zegt Robyns.

‘Voor de pandemie evolueerden enkele premiumcontracten naar een dekking van alle risico’s, maar de meeste beperkten zich tot een opsomming van de omstandigheden die recht geven op annulatie. Pandemieën, epidemieën en besmettelijke ziektes vond je in de lijst niet terug’, aldus Robyns. Daar zal niets aan veranderen. ‘Het probleem van een pandemie is dat ze iedereen op hetzelfde moment treft en in dit geval zelfs overal ter wereld’, zegt Robyns. Het is een algemeen risico dat verzekeraars onmogelijk kunnen beheren.

De consumentenorganisatie Test-Aankoop stelde zelfs een daling vast van het aantal reisbijstands- en annulatiecontracten die een annulatie dekken wegens de uitbraak van een epidemie in het land van bestemming. In het begin van de crisis bleek dat een pak verzekeraars in dat geval geen dekking aanboden. Bij een analyse enkele maanden later bleek dat verzekeraars die voorheen een dekking boden hun voorwaarden hadden aangepast en voor nieuwe contracten geen tussenkomst meer voorzien.

Een kleine kanttekening: annulatieverzekeringen verschaffen doorgaans wel dekking als een verzekerde vóór de afreis besmet geraakt met het coronavirus en daardoor de reis niet kan aanvatten.

En wat als de overheid - zoals tot 1 maart - reizen naar het buitenland verbiedt of als een land zijn grenzen sluit? ‘Het contract moet die situatie specifiek vermelden. De weigering van een visum wordt aanvaard, maar een negatief reisadvies van de overheden staat niet noodzakelijk in de annulatievoorwaarden’, aldus Robyns.

Door de pandemie zetten herverzekeraars ook druk op verzekeraars. ‘Ze zijn zich bewust geworden van de risico’s die eruit voortvloeien. Ze willen weten of die risico’s expliciet vermeld staan in de contracten en of de voorwaarden van de contracten voor interpretatie vatbaar zijn. In dat laatste geval kunnen ze recht geven op een schadevergoeding’, aldus Cauwert.

Een voorbeeld: ‘Een bepaalde verzekeraar verleende een forfaitair bedrag van 1.000 euro aan instellingen die door de overheid verplicht waren te sluiten. Die dekking had tot doel handelszaken te vergoeden die verplicht moesten sluiten omdat de straat volledig was afgesloten voor werken’, vertelt Cauwert. ‘Maar ze kon ook toegepast worden op restaurants die het slachtoffer werden van de pandemie. Hoewel het over zo’n 500 contracten ging, hebben de herverzekeraars de verzekeraar aangemaand die dekking te schrappen.’

In de toekomst zullen alle polissen uitdrukkelijk vermelden wat gedekt is en wat uitgesloten is. Bijvoorbeeld: ‘De risico’s die verband houden met een epidemie of een besmettelijke ziekte zijn niet gedekt.’

Weet dat verzekeraars niet zomaar de dekkingsvoorwaarden van een contract mogen aanpassen. ‘Lopende overeenkomsten kunnen niet voortijdig gewijzigd worden’, aldus Robyns. ‘Wel kunnen wijzigingen ingevoerd worden voor nieuwe zaken. Bij een wijziging tegen de volgende verjaardag van uw polis krijgt u de kans om een einde te maken aan de polis als u de wijziging van premies of van andere voorwaarden niet zou aanvaarden.’

Test-Aankoop merkt evenwel op: verzekeraars zien de betaling van de premie als een aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. Het kan dus gebeuren dat u bij de aangifte van een schadegeval de melding krijgt dat sommige eerdere dekkingen niet meer gelden op het moment van het schadegeval. ‘De klant werd bij een vorig premievervaldagbericht geïnformeerd over eventuele nieuwe algemene voorwaarden, maar kon er geen kennis van nemen. Wij vinden dat de verzekeraar de instemming moet aantonen met een geschrift (elektronisch of op papier). De betaling van de premie zou niet mogen volstaan als bewijs.’

Meer kilometerverzekeringen

Ook op autoverzekeringen had corona invloed. Tijdens de lockdown vorig jaar daalde de verkeersdrukte drastisch, waardoor verzekeraars minder schadegevallen vaststelden. De ernst van de ongevallen nam wat toe. ‘Die tendens zien we al enkele jaren’, zegt Robyns. ‘De kosten voor herstellingen zitten in stijgende lijn omdat de nieuwe technologieën gesofisticeerd zijn. Het kost veel om ze bij schade te vervangen.’

Daarnaast waren er nog verschuivingen: afgelopen zomer verkozen we de auto boven het vliegtuig om op reis te gaan. Voor beroepsverplaatsingen was er een verschuiving van het openbaar vervoer naar individuele transportmiddelen (auto, fiets en te voet). En omdat we meer telewerken, staat de auto vaker op de oprit. Wie weet wordt dat een blijver.

Uw autoverzekeraar zal rekening moeten houden met die evolutie. Verwacht wordt dat in de toekomst alle verzekeraars een kilometerverzekering aanbieden, waarbij de premie afhangt van het aantal gereden kilometers. Legt u vervolgens minder kilometers af, dan betaalt de verzekeraar het verschil terug. Zijn het er meer, dan moet u een bijkomende premie aan uw verzekeraar betalen.

‘Dat betekent dat wie veel rijdt meer gaat betalen, hoewel ze statistisch gezien niet de gevaarlijkste chauffeurs zijn’, zegt Cauwert. ‘Wie weinig rijdt, kan een korting van 5 tot 25 procent krijgen op zijn omnium- of burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.’ Zo’n verzekering is momenteel vooral interessant voor wie minder dan 15.000 kilometer per jaar aflegt, besluit Test-Aankoop.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.