Arbeidsongevallenverzekering: apart of samen?

Elke werkgever moet een verzekering voor arbeidsongevallen afsluiten. U moet erop letten dat alle werknemers gedekt zijn door een polis, en alle werkzaamheden moeten zorgvuldig omschreven worden. Problemen kunnen ontstaan wanneer u vergeet een categorie te verzekeren of wanneer werknemers prestaties verrichten die niet tot hun normaal takenpakket behoren. Het slachtoffer staat sowieso uit de wind, de werkgever niet altijd.

Als werkgever bent u verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor de werknemers van uw bedrijf. Deze verplichting staat in de Arbeidsongevallenwet. De arbeidsongevallenverzekering moet u afsluiten bij een daartoe gemachtigde verzekeringsmaatschappij tegen vaste premie of bij een gemachtigde gemeenschappelijke verzekeringskas. Volgens de wet dekt de verzekeraar alle risico 's die in de Arbeidsongevallenwet worden omschreven. Het gaat over al uw werknemers en voor alle werkzaamheden waarvoor u hen tewerkstelt. Precies over deze laatste regel wil nogal eens discussie bestaan.

De zogenaamde risico' s zijn kort gezegd de arbeidsongevallen en de arbeidswegongevallen. Een arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt.

Een arbeidswegongeval, of trajectongeval, is een ongeval dat zich voordoet op de weg naar en van het werk. De weg naar en van het werk is het normale traject dat de werknemer moet afleggen om van zijn verblijfplaats te gaan naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd.

De zinsnede "voor alle werkzaamheden waarvoor zij door die werkgever zijn tewerkgesteld" levert vandaag nog weinig problemen op. Vroeger werd het begrip meestal beperkend omschreven in de verzekeringspolis. De werkgever stelde zich dan wel bloot aan een potentieel gevaar, met belangrijke financiële gevolgen. Nu kan het slachtoffer door een beperkende omschrijving van de "werkzaamheden" geen schade meer lijden. De verzekeraar moet tussenbeide komen, maar kan de kosten verhalen op de werkgever.

De bepaling dat de verzekeraar de risico 's moet dekken "voor alle werknemers in dienst van een werkgever" echter niet dat u alle werknemers, dus zowel uw arbeiders, bedienden en huispersoneel, bij eenzelfde verzekeraar moet verzekeren.

Het loopt in de praktijk wel eens fout bij de verplichting van de werkgever om al zijn werknemers te verzekeren. Een starter stelt bijvoorbeeld alleen een bediende tewerk en een sluit een polis af waarvan de dekking zich beperkt tot arbeidsongevallen overkomen aan bedienden. Na een tijdje wordt een arbeider aangeworven, maar de werkgever vergeet een nieuwe polis af te sluiten of de bestaande aan te passen. Wat gebeurt er dan als die arbeider het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval?

Het slachtoffer wordt in ieder geval vergoed. Maar de vraag is wie de last moet dragen, als de werknemer behoort tot een personeelscategorie waarvoor de werkgever niet geldig verzekerd is. Over het algemeen beslist de rechtspraak dat de verzekeraar de werknemer schadeloos moet stellen en dus dekking moet verlenen. Maar uteindelijk staat het de werkgever nog altijd vrij verschillende categorieën van personeel te verzekeren bij afzonderlijke verzekeraars. Dus moet de verzekeraar niet instaan voor risico 's van een personeelscategorie waarvoor de werkgever geen arbeidsongevallenverzekering heeft afgesloten.

Advocaat De Meulemeester & Partners in Gent

Het volledige artikel verscheen in de Ondernemers-Tijd van 4 januari 2002

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud