België klaar voor Europese vennootschappen

(tijd) - België is op de valreep klaar om nieuwe Europese hoofdzetels binnen te halen. De sociale partners keurden woensdag in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) goed met betrekking tot de rol van de werknemers in een Europese vennootschap. Het sociale hoofdstuk van de Europese vennootschap is daarmee geregeld, naast het vennootschapsrechtelijke onderdeel.

Vanaf 8 oktober kunnen vennootschappen die op pan-Europese schaal opereren een Europese vennootschap vormen. Ze kunnen actief zijn over het hele EU-grondgebied op basis van eenzelfde, in alle landen erkende rechtspersoon. Ondernemingen kunnen enkel een Europese vennootschap oprichten via een vorm van betrokkenheid van de werknemers, hetzij via informatie, raadpleging en/of medezeggingschap.

De Europese vennootschap wordt geregeld door de Europese verordening van 8 oktober 2001. De lidstaten kregen drie jaar de tijd om de regelgeving om te zetten. België voldoet op de valreep aan die verplichting. Het vennootschapsrechtelijke deel van de Europese vennootschap wordt geregeld in een koninklijk besluit dat op 9 september 2004 in het Belgisch Staatsblad verscheen. Het sociale hoofdstuk wordt geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst. De sociale partners keurden het woensdag goed. De CAO 82 heeft tot doel de te volgen procedures en de regelingen met betrekking tot de rol van de werknemers in een Europese vennootschap vast te leggen.

Manoeuvreerruimte

De CAO laat een grote manoeuvreerruimte aan de bedrijven. Zij worden enkel verplicht een bijzondere onderhandelingsgroep (BOG) op te richten waarin de werknemers van alle betrokken landen vertegenwoordigd zijn. Voor België zullen leden van de ondernemingsraad, van het comité voor preventie en bescherming op het werk en ook van de vakbondsafvaardiging aan de BOG deelnemen. De BOG moet onderhandelen met de directie en de werknemersorganen van de deelnemende vennootschappen over de werknemersvertegenwoordiging in de op te richten Europese vennootschap. Er kan worden geopteerd een informatieorgaan op te richten, werknemers zitting te laten nemen in het bestuur of in een toezichtsraad. Ook kan gekozen worden voor de instelling van een of meer informatie- en raadplegingsprocedures. Als er geen akkoord totstandkomt, geldt de van kracht zijnde regelgeving in de lidstaten waar de vennootschap haar werknemers tewerkstelt.

De CAO bepaalt dat een vertegenwoordigingsorgaan ten minste een keer per jaar moet worden ingelicht en geraadpleegd over de ontwikkeling van de activiteiten en over de vooruitzichten. Bovendien moeten ze geïnformeerd worden over buitengewone omstandigheden, zoals collectief ontslag of verhuizing. De leden van het vertegenwoordigingsorgaan hebben dezelfde rechten en bescherming als de leden van de ondernemingsraad.

Paul Windey, voorzitter van de NAR, is verheugd. 'België is klaar om nieuwe Europese hoofdzetels naar ons land te halen.' Windey vergelijkt de werknemersvertegenwoordiging in Europese vennootschappen met de Europese ondernemingsraden die bestaan in multinationale ondernemingen. 'Een Europese werknemersvertegenwoordiging kan nu ook voor kleinere bedrijven.'

Windey beklemtoont dat de sociale partners kozen voor een 'milde omzetting van de richtlijn'. 'De CAO is niet misbruikt geweest om nieuwe eisen van vakbonden of werkgevers door te voeren. We hebben geprobeerd ons sociaal overlegmodel over te planten op de Europese vennootschap.' De CAO moet nog aangevuld worden met enkele wetgevende bepalingen, onder andere inzake de toepassing op de openbare sector, de vertrouwelijke informatie en de wettelijke aspecten van de ontslagbescherming.

22156228

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud