Invoering CO2-taks nog niet voor morgen

(tijd) - Een eventuele invoering van een CO2-heffing wordt gekoppeld aan enkele studies waarvan de eerste op zijn vroegst eind 2003 klaar zal zijn. Dat staat in het Nationaal Klimaatplan dat op 6 maart werd voorgesteld. De groenen hadden gehoopt dat het plan hen een stap verder zou brengen bij de concretisering van een energietaks, maar daar is dus voorlopig geen sprake van.

Het Nationaal Klimaatplan werd op 6 maart goedgekeurd door de interministeriële conferentie Leefmilieu. Het werd dezelfde dag voorgesteld door staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Olivier Deleuze en de federale en de gewestelijke ministers van Leefmilieu, Magda Aelvoet, Didier Gosuin, Michel Foret en (een vertegenwoordiger van) Vera Dua.

Het Klimaatplan moet uitvoering geven aan het internationale Kyotoverdrag dat bepaalt dat de uitstoot van broeikasgassen met minstens 5 procent verminderd moet zijn in de periode 2008-2012 tegenover het referentiejaar 1990. Voor de Europese Unie werd een reductie van 8 procent vastgelegd. Die 8 procent werd over de landen van de Unie verdeeld en voor België werd er een reductiedoelstelling van 7,5 procent vooropgesteld.

De vermindering van de broeikasgassen dient in de eerste plaats te gebeuren door nationale maatregelen zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, fiscale maatregelen en afvalbeheer. In aanvulling op die maatregelen mag er ook gebruikgemaakt worden van drie flexibiliteitsmechanismen. Er is de internationale emissiehandel waarbij "overschotten" verkocht kunnen worden aan landen of ondernemingen die de doelstellingen niet halen. Een tweede optie is de "gezamenlijke uitvoering": geïndustrialiseerde landen kunnen investeren in projecten die de emissies in andere geïndustrialiseerde landen verlagen. Een deel van de reductie mogen zij dan aftrekken van de eigen nationale doelstelling. Ten derde is er het mechanisme voor schone ontwikkeling, waarbij de geïndustrialiseerde landen investeren in ontwikkelingslanden. Als die investering leidt tot een reductie van de broeikasgassen dan mogen zij dit eveneens aftrekken van hun nationale doelstelling.

Het Nationaal Klimaatplan geeft een historisch overzicht van het internationale en nationale klimaatbeleid en somt de genomen en nog te nemen maatregelen op. Uit berekeningen blijkt dat ons land, als er geen nieuwe maatregelen genomen worden, in de periode 2008-2012 34,3 megaton CO2-equivalenten meer zal uitstoten dan de 130,5 megaton die het Kyotoprotocol vastlegt. In een combinatiescenario van de geprogrammeerde niet-fiscale maatregelen en de invoer van een CO2-taks van 11,5 euro per ton zal van die 34,3 megaton slechts 13,7 megaton worden weggewerkt. Voor de resterende 20,6 megaton rekent het Klimaatplan op de flexibiliteitsmechanismen en "nieuwe maatregelen".

In de eerste versie van het samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en de federale regering staat dat er in 2005 een voorstel moet zijn over de verdeling van de reductiedoelstelling van 7,5 procent tussen de gewesten.

De eventuele introductie van een CO2-heffing wordt gekoppeld aan enkele studies, waarvan de eerste eind 2003 bekend moet zijn. Over de flexibiliteitsmechanismen zal staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling Olivier Deleuze nog voor het zomerreces een nota klaarstomen voor de ministerraad.

De Bond Beter Leefmilieu noemde het klimaatplan een "nationale ramp" en een "3-Suisses-catalogus zonder samenhang". De koepel van de Vlaamse milieuverenigingen verdenkt de overheid ervan vooral een beroep te zullen doen op de flexibiliteitsmechanismen "waarvoor zelfs nog geen budget en planning is opgesteld". Volgens woordvoerder Bart Martens is het plan zelfs een achteruitgang. "In het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling staat dat België zelf een energietaks zal invoeren als het Europees overleg daarover faalt. Nu wordt de invoering van die taks weer op de lange baan geschoven. Alles moet nog eens ' worden onderzocht '. Nochtans blijkt uit studies van het Planbureau dat de recyclage van de opbrengsten van zo'n taks voor de verlaging van de loonkosten, voor het BNP en de tewerkstelling een positief resultaat oplevert".

Ilse de Vooght

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud