Advertentie

Regering treft maatregelen voor zelfstandigen en ondernemingen

(tijd) - Op zijn superministerraad van 16 en 17 januari heeft de federale regering een aantal maatregelen genomen met verregaande impact voor ondernemingen en zelfstandigen. Het meest in het oog springend is de beslissing dat zelfstandige ondernemers vanaf juli 2006 verplicht 1 procent van hun inkomen moeten bijdragen voor een beter en volwaardiger pensioen. Andere maatregelen zijn lagere energiekosten voor grote verbruikers, een hogere aftrekbaarheid van de restaurantkosten en een strengere aanpak van schijnzelfstandigen.

De regering pompt tegen 2007 160 miljoen euro extra in de minimumpensioenen voor zelfstandigen. Ze wil daarmee het verschil tussen de minimumuitkering voor zelfstandigen en werknemers meer dan halveren. Dit jaar en de volgende drie jaren stijgen de minimumpensioenen jaarlijks gemiddeld 30 euro. Ook voor de opwaardering van de ziekteverzekering van de zelfstandigen reserveert de regering vers geld.

De minister van Werk, Frank Vandenbroucke (sp.a), verduidelijkte zaterdag na de uitleg van zijn collega van Middenstand, Sabine Laruelle (MR), dat de jaarlijkse brutoverhoging van 30 euro een gemiddelde is. Vandenbroucke: 'Voor sommige zelfstandigen met een minimumpensioen zullen er enkele euro's bij komen. Voor anderen zal het meer zijn.' De regering werkt de volgende dagen en weken het politiek akkoord uit dat de coalitiepartners in Gembloers over de minimumpensioenen sloten.

Wel staat vast dat het voorziene budget voor de verhoging 160 miljoen euro bedraagt. Minister Laruelle: 'Het verschil tussen het minimumpensioen voor zelfstandigen en werknemers bedraagt nu nog 200 euro. Na de opwaardering in 2007 zullen we dat gemiddeld verschil met 120 euro hebben verminderd.'

De regering besliste ook om vanaf juli 2006 het onderscheid tussen de kleine en grote risico's in de ziekteverzekering voor zelfstandigen af te schaffen. De kleine risico's zullen voor iedereen worden geïntegreerd in het verplichte verzekeringspakket.

Premier Verhofstadt benadrukte samen met Vandenbroucke dat de financiering van de sociale zekerheid voor de zelfstandigen in evenwicht moet blijven. Om dat evenwicht te behouden, spreekt Vandenbroucke over vier maatregelen.

De verhoging van de overheidstoelage van het stelsel van 139 tot 172,5 miljoen zal ook de volgende jaren worden aangehouden. Ten tweede hoopt de regering dat een vereenvoudiging van het stelsel besparingen mogelijk zal maken. Zo zal het zekerheidsstelsel voor mensen met een gemengde loopbaan van zelfstandige en werknemer worden herbekeken en komen er andere regels voor gemengde koppels van een zelfstandige en werknemer.

Ten derde maakt de regering het geld vrij voor een extra injectie in het systeem waarover tijdens de regeringsonderhandelingen al afspraken zijn gemaakt. Die extra middelen lopen op van 16 miljoen euro via 75 miljoen euro tot 100 miljoen euro in 2007.

Ten vierde zullen de zelfstandigen de opwaardering van hun sociale zekerheid gedeeltelijk zelf moeten financieren. De regering onderhandelt verder over de verhoging van de verplichte bijdrage.

Grote verbruikers betalen minder energiekosten

Energie-intensieve bedrijven maar ook kleine en middelgrote ondernemingen betalen vanaf juli minder voor hun elektriciteit. De federale regering besliste de heffingen op het transmissienet te beperken door een degressief maximum in te voeren. De minderinkomsten (27 miljoen euro) worden gecompenseerd door de internationale doorvoer van stroom duurder te maken en steenkoolcentrales zwaarder te belasten.

De heffingen op het transmissienet worden beperkt. Het gaat om onder meer de bijdrage voor het Kyotoprotocol (beperking van de uitstoot van broeikasgassen) en de bijdrage voor de sociale tarieven. Energie-intensieve bedrijven, zoals de chemie- en de staalsector, klagen er al geruime tijd over dat de hoge energiekosten hun concurrentiepositie ondergraven.

Het maximumtarief gaat op 1 juli in. Bedrijven die jaarlijks meer dan 250.000 megawattuur (MWh) elektriciteit verbruiken, betalen maximaal nog 250.000 euro. De beperking geldt enkel voor de bedrijven die met de overheid van hun gewest een convenant over energie-efficiëntie hebben gesloten en de overeenkomst naleven. Moerman zei op een persconferentie dat 25 grote bedrijven 40 procent van de federale heffing betalen.

Ook voor de kleine en middelgrote ondernemingen die meer dan 20 MWh stroom verbruiken, betalen door de degressieve beperking van het heffing vanaf 1 juli minder voor hun stroom.

De maatregel kost de federale overheid 27 miljoen euro. Om de minderinkomsten te compenseren, wordt de heffing op de doorvoer van stroom uit het buitenland door België opgetrokken. Elektriciteitscentrales die op steenkool draaien, worden zwaarder belast.

De regering besliste voorts de elektriciteitsmarkt concurrentiëler maken om de stroomprijs te drukken. Ondanks de liberalisering van de markt is dat nog niet gebeurd. Een kwart van de productiecapaciteit moet toegankelijk worden voor diverse marktactoren. Aan de Commissie voor Regulering van Gas en Elektriciteit (CREG) en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen zal de regering advies vragen over een regelgevend kader voor de oprichting, toegang en werking van een elektriciteitsbeurs.

De regering besliste ook om de fiscale aftrekbaarheid van restaurantkosten te verhogen. Voor het aanslagjaar 2004 wordt de aftrek van restaurantkosten in het binnen- en buitenland gelijkgeschakeld op 62,5 procent. Voor 2005 wordt de aftrek opgetrokken tot 75 procent. Tot nu waren de buitenlandse restaurantkosten voor 100 procent aftrekbaar, de kosten in Belgische restaurants voor maar 50 procent.

De federale regering besliste tevens de retributie op sterke dranken af te schaffen op 1 januari 2005.

In het kader van de strijd tegen de sociale fraude besliste de regering de controle op schijnzelfstandigen op te drijven. Er komt een autonome wet met een algemene definitie van een arbeidsovereenkomst. Daarin zal een definitie van de gezagsrelatie staan. Dat is een essentieel element in het bepalen of iemand zelfstandige dan wel werknemer is. De afbakening van het element gezag zal gebeuren op basis van neutrale criteria. De wet bepaalt dat gezag totstandkomt zodra een meerderheid van relevante criteria is vervuld.

De regering kwam eveneens overeen dat rekening moet worden gehouden met de wil van de partijen. Per sector, categorie of beroep kunnen specifieke criteria bepaald worden. De inwerkingtreding van het nieuwe systeem is gepland na 'een voldoende lange termijn.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud