Steeds meer ondernemingen verzekeren de aansprakelijkheid van hun bestuurders

(fm) - Bestuurders van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, doch in de uitoefening van hun beheersmandaat kunnen zij burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. In tegenstelling tot de aandeelhouders die in het kader van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hun financieel risico in het algemeen beperkt weten tot het bedrag van hun inbreng in het vermogen van de onderneming, kunnen de bestuurders persoonlijk en onbeperkt aansprakelijkheid gesteld worden voor de nadelige financiële gevolgen van hun bestuursfouten. Dit betekent dat indien hun burgerlijke aansprakelijkheid betrokken is, de bestuurders voor de vergoeding van de financiële gevolgen kunnen aangewezen zijn op hun persoonlijk patrimonium.

Ten opzichte van de vennootschap is elke bestuurder een lasthebber die verantwoordelijk is voor de uitoefening van zijn taak. In die hoedanigheid heeft hij een verplichting van zorgvuldig beheer en iedere tekortkoming hieraan kan zijn contractuele aansprakelijkheid ten aanzien van de onderneming meebrengen. De rechtbanken houden bij hun beoordeling van deze aansprakelijkheid er steeds meer rekening mee dat ondernemingen op een professionele wijze moeten beheerd worden. Zo kunnen bestuurders bijvoorbeeld hun afwezigheid en passiviteit of het feit dat zij hun taak onbezoldigd waarnemen niet zonder meer als verdediging inroepen. Daarnaast kunnen bestuurders zowel door de onderneming als door derden aangesproken worden op basis van een onrechtmatige daad (artikel 1382 B.W.).

Bovendien rust er op de bestuurders een aansprakelijkheid in geval van inbreuken begaan op bijzondere bepalingen van het Wetboek Vennootschappen of op de statuten van de vennootschap. In die gevallen lopen de bestuurders een verzwaard aansprakelijkheidsrisico omdat deze inbreuken een vermoeden van fout meebrengen in hoofde van elk van de bestuurders en dat de wetgever de last van het bewijs van het tegendeel bij de bestuurders heeft gelegd. Elke bestuurder kan dan aangesproken worden voor de vergoeding van de totaliteit van de financiële gevolgen van de overtreding. Indien in geval van faillissement van de vennootschap de bestuurders zware gekarakteriseerde beheersfouten gesteld hebben die bijgedragen hebben tot het faillissement, dan kunnen zij al dan niet hoofdelijk veroordeeld worden tot de betaling van het geheel of een gedeelte van het deficit.

Vooral de bestuurders van vennootschappen met filialen in verschillende landen staan bloot aan een verhoogd risico, aangezien de verschillende wetgevingen niet altijd even goed gekend en nageleefd worden, en in sommige landen het aansprakelijk stellen van bestuurders reeds langer een realiteit is(ondermeer in de Common Law landen). Hetzelfde geldt indien er veel mandaten uitgeoefend worden bij externe entiteiten (minderheidsparticipaties), indien de vennootschap beursgenoteerd is of indien ze regelmatig actief is in het aangaan van fusies, verkoop of verwerving van vennootschappen.

Vorderingen tegen bestuurders kunnen ingesteld worden door

- de vennootschap zelf, in het bijzonder na een wijziging van de directie of van het aandeelhoudersschap

- de aandeelhouders waaronder de minderheidsaandeelhouders

- alle personen of entiteiten die in verhouding staan met de onderneming (Overheden, Sociale zekerheid, cliënteel, toeleveranciers en schuldeisers in het algemeen)

- in het algemeen iedere derde op basis van artikel 1382 B.W.

In de praktijk wordt vooral beroep gedaan op de aansprakelijkheid van bestuurders bij faillissement en andere vormen van samenloop, bij ondernemingen in moeilijkheden, bij overnames en naar aanleiding van conflicten binnen de onderneming.

Verzekering van de aansprakelijkheid van de bestuurders

De verzekering Aansprakelijkheid Bestuurders wordt niet op een individuele basis aangegaan door de bestuurders. Het is de onderneming die de verzekering afsluit ten voordele van al haar bestuurders. Doorgaans onderschrijft een onderneming reeds een verzekering bedrijfsaansprakelijkheid en doet zij dit in de eerste plaats ter vrijwaring van haar vermogen tegen de financiële gevolgen van haar aansprakelijkheid ingevolge de risico's die inherent zijn aan de uitoefening van haar activiteiten. Deze bedrijfsverzekering verleent aan de bestuurders evenwel geen sluitende waarborg voor de financiële schade die zij kunnen leiden ingevolge hun persoonlijke aansprakelijkheid in het kader van het bestuur van de onderneming.

De verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid is specifiek gericht op de bescherming van de bestuurders. Zij verzekert alle bestuurders van de onderschrijvende vennootschap en haar filialen alsook hun vertegenwoordigers bij externe entiteiten (dit zijn entiteiten die niet door de vennootschap worden gecontroleerd).

De verzekering verzekert de financiële schade ingevolge een fout van één of meerdere bestuurders die hun aansprakelijkheid meebrengt en zij vergoedt tevens de burgerrechtelijke en strafrechtelijke verdedigingskosten. Zij zal de schadelijders vergoeden voor rekening van de bestuurders en indien de onderneming de bestuurders heeft vergoed, zal de verzekeraar de onderneming terugbetalen.

Deze verzekering is van het type "Claims made basis", wat betekent dat zij zal tussenkomen voor de vorderingen die tegen bestuurders worden ingesteld tijdens de duur van de verzekeringspolis en die betrekking hebben op bestuursfouten die gesteld zijn vóór of na de aanvangsdatum van de polis.

Tevens wordt er dekking verleend voor de vorderingen die aan de verzekeraar worden aangegeven binnen de 60 maanden na de beëindiging van de polis voor zover deze vorderingen betrekking hebben op bestuursfouten gesteld vóór de beëindiging van de polis (deze zogenaamde posterioriteitsdekking vervalt soms indien de bestuurders na de beëindiging van de polis verzekerd zijn in het kader van een andere polis).

De verzekering is geconcipieerd als een "Alle risico's polis" zodat alle aansprakelijkeden van de bestuurders verzekerd zijn behoudens de gevallen die uitdrukkelijk en beperkend zijn uitgesloten in de polis.

- de opzettelijke bestuursfouten, met inbegrip van deze met een bedrieglijk of frauduleus karakter en de toekenning van onwettelijke voordelen. Evenwel blijft de bestuurder verzekerd voor zijn verdedigingskosten tot definitief het voornoemd karakter van de bestuursfout is vastgesteld.

- vorderingen die de vergoeding beogen van stoffelijke schade of lichamelijke letsels (deze kunnen verzekerd worden in het kader van de aansprakelijkheidspolissen van het type Bedrijfsaansprakelijkheid, Productaansprakelijkheid of Beroepsaansprakelijkheid).

- Boetes en penaliteiten die wettelijk niet verzekerbaar zijn

De minnelijke, gerechtelijke of arbitrage procedures die reeds ingesteld zijn vóór de aanvang van de polis.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud