Steun en toeverlaat voor Brusselse KMO's

Het Brusselse Agentschap voor de Onderneming (BAO) ontstond op 1 januari 2003 uit de fusie van de Brusselse gewestelijke instellingen Technopol en Ecobru. Pas op 3 september start BAO officieel. Het eerste kwartaalrapport van BAO toont bemoedigende resultaten, zegt directeur Bruno Wattenbergh. BAO is sterk marktgericht met vier departementen. De managers van de departementen hebben de taak de steun en toeverlaat te zijn van de Brusselse KMO's en ze op gelijk welk terrein aan de juiste partner te helpen.

Bruno Wattenbergh is een duivel-doet-al, net als zijn Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO). Het agentschap staat onder de voogdij van de Brusselse minister Eric Thomas maar staat ten dienste van alle Brusselse ministeries en instellingen, of ze nu met milieu, onderzoek en ontwikkeling of buitenlandse handel bezig zijn. BAO is een stroomlijning van twee diensten Ecobru (bedrijfsbegeleiding) en Technopol (technologie). VUB-voorzitter Eddy van Gelder is de voorzitter van BAO .

Bruno Wattenbergh kan bij het agentschap rekenen op vele gekwalificeerde medewerkers maar hij is zelf nog betrokken bij diverse andere organisaties en instellingen. Bruno Wattenbergh was het jongste lid van de Hoge raad voor de KMO en van de sociaal-economische raad Brussel. Hij is ook nog lid van de raad van bestuur van het Brusselse Waarborgfonds en voorzitter van het Nationaal distributiecomité.

Deze ruime contacten zijn van groot nut in zijn rol als directeur van het Brussels agentschap voor de onderneming (BAO). 'BAO onderhoudt goede relaties met de kamer van koophandel Brussel, de Unie van de middenstand, Unizo, maar is in de eerste plaats een platform dat alle diensten van het Brusselse Gewest voor de ondernemingen zichtbaar maakt. Gesprekken met andere organisaties wijzen uit dat zij 1 gesprekspartner verkiezen in plaats van twee. 'Met dat doel zijn samenwerkingsprotocollen met de Brusselse organisaties en instellingen in voorbereiding', zegt Bruno Wattenbergh.

BAO treedt bijvoorbeeld op als bemiddelaar-tussenpersoon voor het Brussels Instituut voor het Milieu (BIM) om de milieuverplichtingen uit te leggen aan de ondernemingen. 'Het BIM kan moeilijk tegelijk informeren en controleren, daarom nemen wij zijn informatierol over', verklaart Wattenbergh. 'Wij doen hetzelfde voor talrijke andere Brusselse organisaties. BAO is KMO-gericht en gefocust op de gewestelijke instellingen. BAO speelt een trechterrol als 'one shopping'-punt en kanaliseert alle vragen naar de juiste organisatie. Het aanbod samenbrengen is een goede zaak. Het is makkelijker voor de gebruiker en waarborgt een goed gebruik van het overheidsgeld.' Volgens Wattenbergh heeft Brussel een te beperkte oppervlakte om alles zelf te doen zoals Vlaanderen en Wallonië.

'Er is geen gevaar voor concurrentie met de bestaande organisaties', weerlegt Bruno Wattenbergh. 'Al onze aandacht gaat naar de begeleiding van de ondernemingen en deze begeleiding is specifiek gericht op bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, innovatie, milieu of Europese steunprogramma's. Starters begeleiden is niet onze taak. Daarvoor zijn al voldoende instellingen beschikbaar, zodat er geen sprake is van concurrentie met ondernemingsorganisaties zoals Unizo. BAO maakt een starterspakket klaar en geeft op het web informatie over starten in Brussel. In het starterspakket steekt een model van bedrijfsplan en informatie over de Brusselse instellingen en organisaties. Dat levert voor beide partijen een toegevoegde waarde op. BAO begeleidt bijvoorbeeld medewerkers van Unizo om ze wegwijs te maken in de Brusselse wetgeving en overheidsadministratie. Er is ook een webstek in de maak die een volledig overzicht zal geven van alle overheidsmaatregelen en die rechtstreeks zal verwijzen naar de bevoegde diensten. De nieuwe webstek van BAO wordt op 3 september geopend ter gelegenheid van de officiële opening van BAO. De KMO's kunnen dan rechtstreeks de Brusselse diensten en instellingen raadplegen en contacteren zonder nog langs BAO te moeten passeren. Geeft BAO daarmee zijn toegevoegde waarde niet weg? 'Neen', antwoordt Bruno Wattenbergh, 'wij stellen informatie van andere organisaties ter beschikking omdat hun klanten niet onze klanten zijn'.

De structuur van BAO is klantgericht. Het Brussels Gewest telt ongeveer 70.000 zelfstandige ondernemers en 30.000 KMO's. BAO rekent 10.000 van die KMO's tot zijn potentiële klantenbestand. Dat is de doelgroep waarop de vier departementen van BAO zich richten.

Elk departement heeft een eigen directeur, die afkomstig is uit het bedrijfsleven, een eigen actieplan en een eigen budget. In het tweede halfjaar zal een kwalitatieve controle plaatsvinden bij de klanten van BAO om de toegevoegde waarde van de BAO-diensten te meten.

Het departement internationale betrekkingen zet vier mensen voltijds in voor de sensibilisering en begeleiding van Brusselse KMO's die willen deelnemen aan de Europese programma's voor onderzoek en ontwikkeling (O&O). Veel aandacht gaat uit naar het Zesde Europese Kaderprogramma dat eind 2002 van start ging. Voorts tracht dit departement via het Bureau voor buitenlandse investeringen (BBI-OIE) en een investeringsgids voor Brussel buitenlandse investeerders aan te trekken. BAO maakt een SWOT-analyse van het Brussels Gewest met betrekking tot het aantrekken van buitenlandse investeringen. Tegen eind 2003 komt er ook een actieplan. Het gewest heeft 30 handelsattachés in de wereld.

Voorts wordt ook aandacht besteed aan de ruimtelijke ordening en de overheidssteunmaatregelen.

Het departement technologie en innoverende producten telt 13 mensen die een helpdesk bemannen, de risico's helpen bepalen en de buitenlandse normen bekijken. Zij verzamelen informatie in opdracht van de bedrijven over bijvoorbeeld patenten. Er is ook een 'technology-watch' in samenwerking met de universiteiten VUB/ULB die een kwartaaloverzicht van de technologische ontwikkelingen in de verschillende sectoren.

Het derde departement ruimtelijke ordening en milieu zet vijf medewerkers in om milieuinformatie te verstrekken aan de bedrijven en de vergunningsformulieren te helpen invullen. BAO helpt ook met de opstelling van het beroep tegen beslissingen.

Het departement economie en starters ontfermt zich over buitenlandse starters en buitenlandse werknemers in Brussel, ondermeer wat betreft werk- en vestigingsvergunningen. De vijf medewerkers kunnen zich niet bezighouden met de begeleiding van starters maar geven na 1 juli informatie aan starters over de ondernemingsloketten.

Kris Barrezeele

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud