Van Brempt wil mobiliteitstoets voor nieuwe bedrijventerreinen

(tijd) - Nieuwe bedrijventerreinen moeten voortaan een mobiliteitstoets doorstaan. Dat is een van de voorstellen in de beleidsnota Mobiliteit van Vlaams minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt (sp.a, foto Belga). Ze stelt voor een milieu- of bouwvergunning te koppelen aan de resultaten van een 'mobiliteitseffectenrapportage'. Die 'Mober' moet de gevolgen van nieuwe activiteiten nagaan op de mobiliteitssituatie en eventueel extra maatregelen voorstellen.

Van Brempt stelt in haar beleidsnota Mobiliteit vijf peilers centraal: het verhogen van de basismobiliteit, de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid, en een vermindering van de impact van het verkeer op het milieu.

Het verkeer mag de leefbaarheid van de omgeving en de impact op het leefmilieu niet (extra) aantasten. Daarom stelt Van Brempt voor dat voor alle activiteiten die bijkomende mobiliteit veroorzaken, een 'mobiliteitseffectenrapportage' (Mober) wordt opgesteld. Ze denkt daarbij aan nieuwe woonwijken, recreatiecentra en bedrijvencentra. 'In de praktijk gebeurt het nog al te vaak dat mobiliteitsoplossingen nog moeten gezocht worden als de locatie al vast ligt', luidt het. 'Bij een nieuw bedrijventerrein zou dan meteen moeten worden ingeschat welke inspanningen nodig zijn om werknemers op een duurzame manier op het werk te krijgen.'

Als voorwaarde voor een nieuwe inplanting kan bijvoorbeeld geëist worden om driekwart van de werknemers via collectief vervoer (bedrijfsbus, carpooling, akkoord met De Lijn) op het werk te krijgen of om veilige fietspaden aan te leggen. De 'Mober' mag geen extra administratieve rompslomp veroorzaken. Daarom wordt gedacht de rapportage te integreren in de bestaande Milieueffectenrapportering (MER).

Voor een andere peiler van het mobiliteitsplan, de bereikbaarheid, werden tal van projecten gelanceerd in landelijke en stedelijke regio's. Het meest spraakmakende is het masterplan in Antwerpen voor een betere bereikbaarheid en mobiliteit in de Scheldestad.

Voor de peiler basismobiliteit is al zo'n 75 procent van de doelstellingen gelanceerd, zegt Van Brempt. Volgend jaar wordt nog eens 15 miljoen euro uitgetrokken en komt er een evaluatie van de bestaande maatregelen.

De verkeersveiligheid wil de minister onder meer verhogen met acties op bepaalde tijdstippen en voor specifieke doelgroepen. Samen met minister van Openbare Werken Peeters (CD&V) wordt er ook een fietspadenplan opgesteld. Volgens Van Brempt zal er volgend jaar 40 miljoen euro worden uitgetrokken voor veiligere fietspaden in Vlaanderen.

De regionalisering van het verkeersveiligheidsbeleid en de invoering van een wegenvignet zal worden besproken op het Forum voor een verdere staatshervorming. Het wegenvignet zou de verkeersbelasting moeten vervangen. Tegen februari moet een eerste studie klaar zijn over de mogelijkheden van zo'n vignet, later volgt een grondiger studie.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud