Direct marketing en promotionele spelletjes: de BDMV-code

Het Belgisch Direct Marketing Verbond heeft in de eigen deontologische code een subsectie over loterijen en prijsvragen opgenomen. De leden van het BDMV (onder wie quasi alle grote postorderbedrijven) moeten zich daaraan houden. Enkele passages uit die code...

Artikel 102: Presentatie van de prijzen
Het lid verbindt zich ertoe de te winnen prijzen duidelijk en waarheidsgetrouw af te beelden of te beschrijven.
Indien in het kader van een loterij of een wedstrijd geschenken worden aangeboden boven op de prijzen, moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de voorstelling en beschrijving van het geschenk enerzijds en de prijs anderzijds.
In zijn communicatie dient het lid op duidelijke wijze en zonder tegenstrijdigheid het gehele aantal van de te winnen prijzen vermelden, alsmede - indien van toepassing - het aantal prijscategorieën, het aantal prijzen per categorie en de normale winkelwaarde van elke prijs.

Artikel 103: Voorkomen van het risico tot verwarring
Geen enkele communicatie mag zo worden opgesteld dat de geadresseerde er toe wordt aangespoord te geloven dat hij een bepaalde prijs zeker heeft gewonnen of zal winnen, wanneer niet vaststaat dat hij die inderdaad gewonnen heeft.
(...)
Het lid onthoudt zich ervan om verwarring te scheppen tussen lijsten van personen en lijsten van prijzen of geschenken, bijvoorbeeld door deze naast elkaar te plaatsen.

Artikel 104: Deelnemingsreglement
Elke communicatie bevat tenminste een uittreksel uit het deelnemingsreglement. Tevens moet in het uittreksel zeer duidelijk worden vermeld dat de deelname al dan niet gepaard gaat met een verplichting tot aankoop, indien deze wettelijk is toegelaten.
Het uittreksel uit het deelnemingsreglement moet minstens de uiterste geldigheidsdatum van de promotie, de datum van bekendmaking van de lijst met de winnende nummers of winnaars en de daaraan verbonden prijzen vermelden, alsook de wijze waarop de resultaten worden bekendgemaakt.
Het uittreksel moet eveneens de datum vermelden vanaf wanneer de prijzen ter beschikking van de winnaars worden gesteld, alsook de uiterste datum voor hun terbeschikkingstelling.
(...)
Het lid wordt aanbevolen zich te laten bijstaan door een gerechtsdeurwaarder om het objectieve verloop van de operatie vast te stellen.

  • de winnaar uiterlijk binnen één maand na de afsluitingsdatum van de actie schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen;
  • het nodige te ondernemen om de oorspronkelijk aangeboden prijs binnen de twee maanden na verzending van het voorgenoemde bericht alsnog aan de winnaar te leveren.
  • de winnaar uiterlijk binnen één maand na de afsluitingsdatum van de actie schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen;
  • tevens zal het lid binnen twee maanden na de verzending van het voorgenoemde bericht aan de winnaar een soortgelijke prijs leveren met een tenminste gelijkwaardige winkelwaarde. Indien dit ook niet mogelijk blijkt, zal het lid binnen dezelfde termijn een bon met een waarde van tenminste de winkelwaarde van de prijs toezenden aan de winnaar.

Artikel 107: Loterijen
Elk nummer dat aan de geadresseerde wordt toegekend, moet volkomen gelijke winstkansen hebben, onafhankelijk van het feit of een geadresseerde een bestelling plaatst of niet.

Artikel 108: Prijsvragen
Geen enkele communicatie rond een wedstrijd mag zo worden opgesteld dat de geadresseerde in de veronderstelling wordt gebracht dat het toeval of lot een overwegende rol speelt bij het aanduiden van de winnaars.
Indien bij een wedstrijd gebruik wordt gemaakt van een jury zal dit eveneens in het reglement vermeld worden samen met de samenstelling ervan. Het reglement dient ook de criteria te bevatten die gebruikt worden om de winnaars aan te duiden.

22370183

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud