Wanneer is een lid van de VZW persoonlijk aansprakelijk?

Een lid loopt in drie gevallen het risico aansprakelijk gesteld te worden. Hij is persoonlijk aansprakelijk voor handelingen vóór oprichting van de VZW, in geval hij de VZW-gegevens niet vermeld op VZW-documenten en indien hij bepaalde gegevens niet vermeld op de VZW-documenten bij vereffening van de VZW. Hoe kunnen deze risico's beperkt worden?

Persoonlijk aansprakelijk voor handelingen vóór oprichting van de VZW

In principe zijn de toekomstige leden persoonlijk aansprakelijk en persoonlijk gebonden indien zij vóór de oprichting van de VZW bepaalde handelingen stellen, zoals het openen van een bankrekening, de huur van een gebouw, het aanwerven van personeel enz.
Met "vóór de oprichting" bedoelen we: het verwerven van rechtspersoonlijkheid. Door de nieuwe VZW-wetgeving verkrijgt men rechtspersoonlijkheid vanaf het moment dat men de statuten en akten van benoeming van de bestuurders neerlegt ter griffie van de rechtbank van koophandel .

Voorbeeld
Indien één van de oprichters reeds voor het verwerven van rechtspersoonlijkheid van de VZW een huurcontract afsluit voor een clublokaal, zal het toekomstig lid/bestuurder die het contract tekent in principe persoonlijk verbonden zijn met de verhuurder. Het toekomstig lid/bestuurder zal met andere woorden persoonlijk moeten instaan voor o.a. de betaling van de huurprijs. Aangezien de VZW nog geen rechtspersoonlijkheid bezit, kan het toekomstig lid/bestuurder immers nog niet optreden in naam van de VZW.

Dat is ook logisch. Indien de VZW nog niet is opgericht, bestaat er ook nog geen "muur" tussen de leden en de buitenwereld, zodat de leden persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor contractuele en buitencontractuele tekortkomingen.

Niet vermelden van de VZW-gegevens op de VZW-documenten

Elk lid dat optreedt in naam van de VZW en bepaalde gegevens niet vermeldt op de documenten die uitgaan van de VZW, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die de VZW krachtens dat stuk heeft aangegaan.

 • Akten (ook bijv. contracten...)
 • Facturen
 • Aankondigingen (bijv. affiches van bepaalde georganiseerde evenementen...)
 • Andere stukken (bijv. het vragen van prijsoffertes...)
 • Naam van de vereniging (zoals in de statuten vermeld staat)
 • De woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of "VZW"
 • Het adres van de zetel van de VZW (zoals in de statuten vermeld staat)

Niet vermelden van bepaalde gegevens op de VZW-documenten bij vereffening van de VZW

Alle documenten die uitgaan van een VZW, waar door de algemene vergadering een beslissing tot ontbinding is genomen, moeten eveneens bepaalde gegevens vermelden op alle uitgaande documenten. Indien dat niet gebeurt, kan iedereen die meewerkt aan zo'n document persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die de VZW krachtens dat stuk heeft aangegaan.
Hier worden dezelfde documenten en gegevens bedoeld zoals hierboven vermeld bij 'Niet vermelden van de VZW-gegevens op de VZW-documenten'.

Leden van een VZW moeten niet panikeren. Bovenstaande risico's kunnen op een eenvoudige manier worden ingeperkt.

 • Dat de VZW in oprichting uiteindelijk rechtspersoonlijkheid verwerft binnen de twee jaar volgend op het ontstaan van de afgesloten verbintenis.
 • Dat de VZW de afgesloten verbintenissen bekrachtigt binnen de zes maanden na het verwerven van de rechtspersoonlijkheid. Dat kan door een beslissing van de raad van bestuur.
 • Dat de leden die namens een toekomstige VZW verbintenissen aangaan, dit ook duidelijk maken: zij moeten expliciet vermelden dat men handelt "in naam van VZW "x" in oprichting".
 • Naam van de vereniging (zoals vermeld in de statuten)
 • De woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of "VZW"
 • Het adres van de zetel van de VZW (zoals vermeld in de statuten)

Ten tweede dient men in alle publicaties van de VZW (bijv. affiches, programmaboekjes, advertenties_) duidelijk dezelfde gegevens te vermelden.
Men zorgt er ook voor dat facturen die worden uitgeschreven dezelfde gegevens bevatten.

Ten slotte zal men dezelfde gegevens ook vermelden wanneer men prijsoffertes aanvraagt of contracten ondertekent.
Op deze manier kan men de persoonlijke aansprakelijkheid van de leden vermijden.

 • Naam van de vereniging (zoals vermeld in de statuten)
 • De woorden "vereniging zonder winstoogmerk in vereffening" of "VZW in vereffening"
 • Het adres van de zetel van de VZW (zoals vermeld in de statuten)
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud