Omvallen Dexia heeft 'zeer ernstige gevolgen'

(Foto: Reuters)

De nakende kapitaalverhoging van Dexia door België en Frankrijk is een absolute must. Want zonder de operatie valt de restbank om en dat leidt tot 'zeer ernstige systeemgevolgen' en 'het bedreigen van de stabiliteit van het hele Europese financiële systeem', met bijvoorbeeld het opeisbaar maken van 386,5 euro aan schulden en 605 miljard aan derivaten. Dat staat in het woensdag vrijgegeven verslag van de raad van bestuur van Dexia voor de kapitaalinjectie.

Op vrijdag 21 december buigt een buitengewone algemene vergadering van Dexia zich over een kapitaalverhoging van 5,5 miljard euro voor de restbank. België neemt daarvan 53 procent voor zijn rekening en Frankrijk 47 procent.

De injectie is nodig om Dexia drijvend te houden. De groep diende namelijk de waarde van haar Franse dochter DCL in haar boeken op nul te zetten wat leidt tot een negatief eigen vermogen van 2,685 miljard euro. Dat is meer dan de cijfers die tot nu toe de ronde deden. Het negatief eigen vermogen activeert het wetboek van vennootschappen en verplicht Dexia de aandeelhouders samen te roepen om te beraadslagen over de toekomst van de groep.

Dexia ontbinden is geen optie, zo was al bekend, omdat dat zware gevolgen zou hebben. Het verslag van de raad van bestuur maakt nu in detail - en op een hallucinante manier - duidelijk hoe zwaar die gevolgen zouden zijn.

Een overzicht:

  1. Vernietiging van de waarde van de resterende activa. Een ontbinding van Dexia zou tot gevolg hebben dat een vereffenaar de schulden betaalt en de resterende activa verkoopt. Gelet op de aard van deze activa en het gebrek aan liquiditeit ervan zouden zulke verkopen in de huidige marktomstandigheden enkel kunnen plaatsvinden met erg significante waardeverminderingen en zouden die tot gevolg hebben dat aanzienlijke kapitaalverliezen worden gekristalliseerd. De vereffening zou leiden tot een negatief resultaat, zonder winstuitkering aan de aandeelhouders.
  2. Een ontbinding zou eveneens serieuze gevolgen hebben voor de schuldeisers. Het omvallen van Dexia zou het totaalbedrag van de schulden, ten belope van ongeveer 386,5 miljard euro op 30 september 2012, alsook de verschuldigde bedragen uit de derivatenoverenkomsten, ten belope van een notioneel bedrag van ongeveer 605 miljard op 30 september 2012, opeisbaar maken. De schuldeisers zouden dus aanzienlijke verliezen lijden op hun schuldvorderingen jegens de groep. De 605 miljard is wel voor de duidelijkheid het nominale bedrag. Dat wil zeggen dat het in de praktijk lager zal uitvallen als gevolg van de dekking van een deel door onderpand, marktomstandigheden, enzovoort.
  3. Zo'n wanprestatie zou de stabiliteit van het gehele Europese financiële systeem bedreigen. Een ontbinding zou immers een bevriezing van de activa op korte termijn teweegbrengen en zou de liquiditeit van de markt aantasten, met een aanzienlijk risico op besmetting van de eurozone, rekening houdend met de omvang van de balans, het bijzonder hoog bedrag van niet-gewaarborgde schulden, het volume van derivatenovereenkomsten gesloten door bepaalde entiteiten van de groep en bancaire tegenpartijen en de grote impact van de verplichte verkoop door de entiteiten van de groep van hun obligatieportefeuille op de ontwikkeling van de financiële markten.
  4. Het omvallen zou eveneens de markten voor staatsobligaties, daarin begrepen die van de eurozone, destabiliseren. De entiteiten van Dexia hielden op 30 september 2012 immers een portefeuille van soevereine schulden aan ten belope van 20,05 miljard euro. Het zou aanzienlijke kettingreacties op de financiële markten tot gevolg hebben.
  5. Bovendien zouden de door België, Frankrijk en Luxemburg verleende staatswaarborgen, goed voor ruim 70 miljard euro, geactiveerd worden.
  6. Ten slotte zou een ontbinding van Dexia, en het faillissement van DCL dat daardoor veroorzaakt zou worden, negatieve gevolgen hebben op het vlak van werkgelegenheid omdat de groep Dexia ongeveer 3.600 personen in dienst heeft.

Het hoeft dan ook geen betoog dat de raad van bestuur van Dexia pleit voor een voortzetting van de activiteiten en dus de broodnodige kapitaalverhoging aanbeveelt. De opsomming van de gevolgen indien die er niet komt kan gelezen worden als een sterke aanmaning aan de aandeelhouders om de operatie goed te keuren.

Zo'n groen licht is geen automatisme. Op de buitengewone algemene vergadering dient 50 procent van de aandeelhouders vertegenwoordigd te zijn en 75 procent van de uitgebrachte stemmen moet de kapitaalinjectie goedkeuren.     

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud