Dexia bijt in het zand in Oos­ten­rijks dos­sier

©EPA

Het hoog­ste rechts­col­le­ge van Oos­ten­rijk heeft Dexia in het on­ge­lijk ge­steld in een ge­schil over de na­ti­o­na­li­se­ring van een lo­ka­le bank. Die in­greep kost­te Dexia ruim 150 mil­joen euro.

Dexia kwam de voor­bije maan­den ge­re­geld in het nieuws met pro­ble­men in Oos­ten­rijk. Want de li­qui­da­tie van de bad bank Heta Asset Re­so­lu­ti­on, op last van de Oos­ten­rijk­se over­heid, dreigt de Bel­gisch-Fran­se groep heel wat geld te kos­ten. Dexia staat voor 395 mil­joen bloot aan Heta en legde in het eerste kwartaal van dit jaar een provisie van bijna 200 miljoen euro aan voor het dossier. De rest­bank gaat ju­ri­di­sche stap­pen on­der­ne­men.

In een ander dos­sier ligt Dexia ook over­hoop met Oos­ten­rijk. Dat dos­sier gaat terug tot de fi­nan­ciële cri­sis van 2008, toen Wenen Kom­mu­nalkre­dit Au­stria, een fi­nan­cier van lo­ka­le be­stu­ren, na­ti­o­na­li­seer­de. Dexia aan­vaard­de als aan­deel­hou­der (49%) van Kom­mu­nalkre­dit Au­stria om een bloot­stel­ling van 200 mil­joen euro om te zet­ten in fi­nan­ciële in­stru­men­ten, zogenaamde participation notes. Een groot deel daar­van (152 mil­joen) be­land­de bij de opdeling van Kommunalkredit Austria bij een bad bank, KA Finanz, die de waar­de van de notes in 2012 op nul zette om ver­lie­zen, vooral als gevolg van de Griekse schuldencrisis, aan te zui­ve­ren.

Cassatie

Dexia betwist die ingreep en kaart­te de zaak aan bij de recht­bank, maar werd on­langs in het on­ge­lijk ge­steld door het Oberste Gerichtshof, de Oos­ten­rijk­se te­gen­han­ger van ons Hof van Cas­sa­tie. Dat meld­de de lo­ka­le krant Der Standard. Dexia be­ves­tigt het ar­rest. De restbank had aangevoerd dat haar rechten door de ingreep geschonden waren omdat ze zonder haar instemming gebeurde. Maar dat ook de houders van de notes in de klappen deelden, is volgens het Oberste Gerichtshof 'dwingend' en 'kan niet door een voorafgaande toestemming worden tegengehouden'. 

De rest­bank tilt echter niet zo zwaar aan de uit­spraak. 'Er lopen nog ver­schil­len­de an­de­re rechts­za­ken hier­over, om ons recht te doen gelden. Voor­lo­pig geven we het niet op', valt te horen bij Dexia-woordvoerster Caroline Junius. Een de­fi­ni­tief on­ge­lijk kost Dexia geen extra geld omdat een voor­zie­ning werd aan­ge­legd, blijkt uit oudere jaarverslagen.

Het aan­hou­den­de pro­test van Dexia tegen zijn be­han­de­ling als aan­deel­hou­der van Kom­mu­nalkre­dit Au­stria lokte een scham­pe­re re­ac­tie uit van een columniste van het za­ken­blad For­bes. In een stuk met de titel When bad banks fight each other wijst ze erop dat de oude aan­deel­hou­ders van de rest­bank zelf aan de kant wer­den ge­scho­ven toen de Bel­gi­sche en de Fran­se staat eind 2012 de macht over­na­men bij Dexia door het te nationaliseren en er 5,5 miljard euro in te pompen. Met andere woorden: Dexia klaagt aan wat het zelf deed, met dien verstande dat het geen keuze had om een veel grotere ravage te vermijden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud