opinie

Doktersbriefje verdwijnt, maar ook betaalcircuit moet eenvoudiger

In 2018 worden we dus wakker in een wereld zonder groene en witte dokters- en andere briefjes. Eindelijk, was ongetwijfeld de spontane reactie van velen. Maar waarom niet zo snel mogelijk ook het betaalcircuit vereenvoudigen? Laat de ziekenfondsen rechtstreeks de zorgverstrekkers betalen, zodat de patiënt niet meer het honorarium van zijn arts moet voorschieten.

Door Paul Callewaert, algemeen secretaris Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten

Sommigen dachten wellicht: waarom pas nu, die afschaffing van de papieren doktersbriefjes? Die vermaledijde ziekenfondsen toch, zo blijven vasthouden aan het papieren tijdperk. Laat ik u geruststellen: net als u zijn we ervan overtuigd dat we aan onze kinderen niet meer uitgelegd krijgen dat ze over en weer moeten van dokter naar ziekenfonds en terug met briefjes en attesten. Meer nog: wij zijn al jaren intensief bezig dat voor te bereiden.

Advertentie

Als je naar de dokter gaat, krijg je als patiënt vanaf 2018 geen groen of wit getuigschriftje meer. Wel nog een bewijs met vermelding van wat je hebt betaald. Je dokter stuurt zelf elektronisch het getuigschrift door naar je mutualiteit. Die stort automatisch het geld op je rekening. Je hoeft als patiënt geen briefjes meer binnen te brengen en dus ook geen klevertjes meer te plakken.

©rv

Het was de blikvanger van het geactualiseerde actieplan e-gezondheid dat gisteren werd voorgesteld. Een tastbare blikvanger voor de mensen. Een tastbare blikvanger ook voor de ziekenfondsen. Het Socialistisch Ziekenfonds verwerkt jaarlijks meer dan 3,2 miljoen getuigschriften van huisartsen voor zijn leden. Een peulschil, als we kijken naar alles wat we verwerken en controleren van facturen van ziekenhuizen, rusthuizen, labo’s en andere zorgverstrekkers. De leden die recht hebben op het voorkeurtarief zijn bovendien niet in die cijfers opgenomen, gezien ze sinds kort genieten van het derdebetalerssysteem dat vandaag al elektronisch kan verlopen.

Versnelling hoger

Wij zijn trouwens vragende partij om hier op verder te bouwen en onmiddellijk een versnelling hoger te schakelen. Laat ons niet enkel het papieren circuit maar ook het betaalcircuit vereenvoudigen. Laat de patiënt niet meer het honorarium van zijn arts moeten voorschieten, maar laat ons werk maken van een veralgemeende derdebetalersregeling waarbij de ziekenfondsen rechtstreeks de zorgverstrekkers betalen. Administratief eenvoudig en goed voor de toegankelijkheid van de zorg. Deze stap geniet nog onvoldoende politieke steun en nog onvoldoende ruggensteun bij de zorgverstrekkers.

Ziekenfondsen zijn al lang niet meer de bureaucratische dinosaurussen waarmee sommigen ons willen vereenzelvigen.

Voor de afschaffing van de doktersbriefjes zijn wij helemaal klaar. Wij zijn al lang niet meer de bureaucratische dinosaurussen waar sommigen ons mee willen vereenzelvigen. Wij staan allang niet meer voor een archaïsche manier van werken met kleefbriefjes en getuigschriften, zonder enig besef van de digitale wereld.

De mutualiteiten hebben altijd aan de wieg gestaan van modernisering en digitalisering van de gezondheidszorg. Het gros van onze dienstverlening gebeurt vandaag al via derdebetaler en geautomatiseerd, denk maar aan ziekenhuisopnames, apotheker, thuisverpleegkundigen en klinische biologie. Daartoe hebben de ziekenfondsen een digitaal netwerk ontwikkeld (MyCarenet) waarbij ze permanent en in real time met deze zorgverstrekkers communiceren, data uitwisselen, en e-diensten met meerwaarde aanreiken. Een sprekend cijfer: elke maand vragen zorgverstrekkers, vooral apothekers, meer dan 11 miljoen keer online en in real time naar de verzekerbaarheid van een patiënt, met andere woorden of hij of zij in orde is met haar of zijn ziekenfonds.

Complexer

Hebben we nog ziekenfondsen nodig als alles digitaal en automatisch gebeurt, hoor ik u al denken. Mijn antwoord is - het zal u niet verbazen - volmondig ja. Onze administratieve takenlast zal verminderen. Maar in de plaats komen nieuwe, zeker even tijdsintensieve en vaak complexere opdrachten. We zetten steeds meer in op het begeleiden, informeren, adviseren en verdedigen van patiënten in een steeds moeilijker wordende reglementering en zorglandschap. Zo krijgen complexere dossiers en proactieve dienstverlening meer tijd en aandacht. Laat mij een aantal sprekende voorbeelden geven.

Wij schrijven onze leden met diabetes en ernstige kortademigheid individueel aan. Laten zij zich medisch goed opvolgen, laten zij op gepaste tijdstippen de nodige onderzoeken doen of moeten we bijsturen? Daarnaast geven we tips op maat over hoe ze gezonder kunnen leven. Dit jaar zetten we ook extra in op tandzorg. Gaan onze leden regelmatig naar de tandarts, en zo niet, kunnen we hen een duwtje in de rug geven? We voeren daar deze maand een intensieve actie rond, en onze leden kunnen in hun eigen onlinedossier kijken wanneer ze voor het laatst naar de tandarts zijn geweest en waarvoor.

Het zijn misschien verborgen parels voor gezonde leden die weinig met dokters en ziekenhuizen te maken hebben, maar voor leden die kampen met gezondheidsproblemen maken ze het verschil.

Wij begeleiden onze leden individueel - en indien nodig juridisch - bij vragen of klachten over hun zorgfacturen of hun medische behandeling. Wij bieden ook informatie over de gehanteerde tarieven in de verschillende ziekenhuizen en door zorgverstrekkers en staan onze leden met raad en daad bij met betrekking tot alle vragen over de gezondheidszorg.

Wij sporen actief leden op die niet in regel zijn of die recht kunnen hebben op de voorkeurregeling en kennen hun de voordelen toe waarop ze recht hebben.

Wij informeren onze leden over de voordelen van het delen van medische gegevens tussen zorgverleners en bereiden hen voor op het gebruik van e-gezondheidsdiensten.

Het zijn misschien verborgen parels voor gezonde leden die weinig met dokters en ziekenhuizen te maken hebben, maar voor leden die kampen met gezondheidsproblemen maken ze het verschil. We zullen resoluut deze weg verder inslaan.

Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.