Advertentie
Advertentie

Betrouwbare connectiviteit is fundamentele Europese waarde

7 juli 2019. Afrikaanse staatshoofden vergaderen op de 55ste African Union Summit in Niamey, de hoofdstad van Niger. Op de top werd het akkoord over de Afrikaanse continentale vrijhandelszone van kracht. 'De vrijhandelszone biedt een historische kans om samen grootschalige connectiviteitsprojecten op te zetten', aldus Charles Michel en Kaja Kallas. ©EPA

Om onze grondrechten en vrijheden te vrijwaren en ons door de digitale en groene transformatie te loodsen, moeten de democratieën samen en snel de wereldwijde behoefte aan fysieke en virtuele infrastructuur lenigen. Een alternatief bieden voor globale spelers van autocratische signatuur met belangen en waarden die indruisen tegen de onze.

We hadden een pandemie nodig om in te zien hoe sterk we met elkaar verbonden zijn: als mensen (sociale banden), als economieën (waardeketens) en in ons digitale leven. Net die digitale interconnectiviteit, via data, laat een uitzonderlijke digitale transformatie in ons leven zien.

Kaja Kallas, de premier van Estland. ©Kay Nietfeld/dpa POOL/dpa

De wereld wordt vandaag bepaald door hoe mensen, landen en economieën zijn verbonden, zowel via infrastructuur als via persoonlijke banden. Connectiviteit is een belangrijk instrument voor buitenlands beleid geworden in de internationale betrekkingen. Van vervoer, handel en milieutechnologieën tot normen en interpersoonlijke contacten.

Vredesproject

Die onderlinge verwevenheid brengt ook de geopolitieke dimensie van connectiviteit aan het licht. Het wordt almaar duidelijker dat wie investeert in connectiviteitsnetwerken, die toepast, beheert en de normen ervan bepaalt, de wereld van vandaag en vooral die van morgen vormgeeft. Het zijn regionale of mondiale actoren die die weg inslaan om overeenkomstig hun visie en waarden hun belangen te bevorderen en invloed uit te oefenen.

De essentie

  • De auteurs
  • Charles Michel is voorzitter van de Europese Raad.
  • Kaja Kallas is premier van Estland.
  • De kwestie
  • Er is wereldwijd een enorme behoefte aan fysieke en virtuele infrastructuur.
  • Het voorstel
  • De democratieën van deze wereld moeten voor het lenigen van die nood samen een alternatief bieden voor dikwijls autocratische machten met belangen en waarden die indruisen tegen de onze.

De Europese Unie is een economische grootmacht. We willen een rol spelen die in verhouding staat tot die economische invloed, om onze belangen en die van onze burgers te verdedigen en om de wereld beter, rechtvaardiger, veiliger en duurzamer te maken voor iedereen.

Onze Europese Unie is een vredesproject dat steunt op vrijheid en vertrouwen en dat landen en volkeren met dezelfde waarden met elkaar verbindt: mensenrechten en waardigheid, rechtsstatelijkheid, rechtvaardigheid en inclusie. Enkele van de belangrijkste verwezenlijkingen van dit project waren de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal, het vrij verkeer van gegevens, de totstandbrenging van Euregio's en energienetwerken, en de ontwikkeling van communicatie­netwerken. Onze netwerken en toepassingen zullen altijd divers zijn en vrijheid bieden, omdat onze democratische communicatiearchitectuur erin tot uiting komt. Daarom sluiten ze ook goed aan op andere soortgelijke democratische systemen.

Vertrouwen

Het meest inspirerende voorbeeld van hoe de EU mensen met elkaar verbindt, is misschien wel het Erasmus-programma. Dit is het succesvolste project op het gebied van interpersoonlijke contacten en een van de meest gewaardeerde en typerende voorbeelden van Europese integratie. In ons dagelijks leven bestaan natuurlijk nog tal van andere voorbeelden van grensoverschrijdende vertrouwenskaders die mensen en bedrijven met elkaar verbinden, zoals de Covid-19-vaccinatiecertificaten, geen roamingtarieven in het buitenland, en ons kader voor vertrouwensdiensten en digitale handtekeningen (eIDAS). Vertrouwen maakt veel mogelijk: waar vertrouwen is komen netwerken tot stand die onderling kunnen worden verbonden.

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad. ©AFP

Al die verwezenlijkingen zijn de bouwstenen van de Europese Unie. Ze zijn het resultaat van onze investeringen in gemeenschappelijke projecten en gemeenschappelijke regels en normen die economische welvaart met zich meebrengen en die onze consumenten- en burgerrechten beschermen. De EU past dat investeringsmodel al lang ook buiten onze grenzen toe. Zo bestaan er vandaag ambitieuze connectiviteitspartnerschappen met de landen van Zuidoost-Azië, Japan en sinds kort ook India.

Andere actoren zijn met gedetailleerde connectiviteitsoplossingen gekomen waaraan veel ruchtbaarheid is gegeven. Die oplossingen vinden hun oorsprong echter in autocratische regimes en zijn daar dan ook een afspiegeling van. Ze creëren net meer in plaats van minder ongezonde afhankelijkheid. Dat maakt het veel moeilijker om aan open samenlevingen te bouwen.

De Europese Unie heeft een enorme invloed op het internationale toneel, zowel in de handel als op het gebied van economische samenwerking, ontwikkelingshulp en humanitaire acties. En onze begrotingen zijn navenant. We hebben al een aantal connectiviteitspartnerschappen opgezet. Maar we moeten een versnelling hoger schakelen en met een allesomvattend, duidelijk afgebakend en marktgericht aanbod komen dat voldoet aan onze normen en waarden. We moeten met andere woorden een totaalaanbod hebben dat de grondrechten eerbiedigt.

Transparantie

Aan de basis van deze normen moet vertrouwen liggen. Burgers, ondernemingen, publieke en private actoren, en uiteraard ook onze partners, moeten vertrouwen hebben in een geloofwaardig aanbod dat steunt op twee onwrikbare pijlers: transparantie en verantwoordingsplicht.

Transparantie moet de rode draad zijn van ons connectiviteitsaanbod. De burgers moeten weten hoe, waar en door wie hun persoonsgegevens worden gebruikt. Hoe de algoritmen, al dan niet met behulp van artificiële intelligentie, bepalen wat ze op hun sociale netwerken zien, of welke invloed de algoritmen hebben op hun persoonlijke keuzes. De burgers moeten de controle hebben, niet big brother.

Transparantie moet de rode draad zijn van ons connectiviteitsaanbod. De burgers moeten weten hoe, waar en door wie hun persoonsgegevens worden gebruikt.

Ook op het gebied van financiën en fiscaliteit moet transparantie centraal staan. Een gelijk speelveld bij de belastingheffing op multinationals is van cruciaal belang geworden voor de publieke opinie. Het is echter ook cruciaal voor kmo’s, zodat ze samen met de reuzen kunnen deelnemen aan grote infrastructuurprojecten. Op dezelfde manier wordt door het bepalen van een koolstofprijs in de internationale handel de strijd tegen de klimaatverandering transparanter en rechtvaardiger.

Verantwoording

Ook de verantwoordingsplicht is van fundamenteel belang om vertrouwen op te bouwen. De belastingbetaler wil dat de overheidsbegroting verstandig wordt besteed of geïnvesteerd, en dat financieringsprojecten aan reële behoeften tegemoetkomen, de gezondheid en de rechten van de bevolking eerbiedigen en milieuvriendelijk zijn. Alle partners waarmee we belangrijke samenwerkingsverbanden aangaan, moeten zeker kunnen zijn van de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van die samenwerking.

Om een Europese betrouwbare connectiviteit te ontwikkelen, moeten we als volgt te werk gaan. We moeten onze bestaande partnerschappen een maximale impuls geven en tegelijk nieuwe allianties smeden met gelijkgestemden, zoals de Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië en India. We moeten onze samenwerking versterken in internationale fora zoals de G7 en de OESO.

We moeten de financiële middelen waarover de EU beschikt voor die projecten stroomlijnen, en maatregelen op Europees niveau blijven afstemmen op die van de lidstaten. Op die manier kunnen we een efficiënte Europese aanpak en een maximale doeltreffendheid waarborgen. Ondersteuning via subsidies kan als hefboom werken voor financiering door internationale financiële instellingen en de particuliere sector om doeltreffende, duurzame en financieel haalbare projecten te helpen opzetten.

Prioriteiten

Daarbij is het van fundamenteel belang de belangrijkste projecten binnen onze partnerschappen in kaart te brengen. Het klimaat, de digitalisering en de cyberbeveiliging moeten onze prioriteitenlijst aanvoeren. Op het gebied van infrastructuur moeten we voorrang geven aan haalbaarheidsstudies voor strategische communicatiecorridors om projecten aan te merken die zowel rendabel als nuttig zijn op supraregionaal niveau. Ons waardevoorstel moet ook technologiepakketten bevatten die beschikbaar zijn voor onze partners in zowel de ontwikkelde landen als de ontwikkelingslanden. De digitale kloof verkleinen tussen geconnecteerde en onvoldoende geconnecteerde landen is het doel.

Daarbij moeten we, samen met gelijkgestemde partners en zo nodig in het kader van de relevante internationale organisaties, gemeenschappelijke normen vaststellen en waken over interoperabiliteit, gemeenschappelijke investeringen en bijstandsmechanismen.

De Afrikaanse continentale vrijhandelszone biedt een historische kans om samen grootschalige connectiviteitsprojecten op te zetten.

We moeten een op maat gesneden aanbod ontwikkelen voor onze strategische partners: de westelijke Balkan, de zuidelijke Kaukasus, Centraal-Azië, Zuid-Amerika en Afrika. De totstandbrenging van de Afrikaanse continentale vrijhandelszone biedt een historische kans om samen grootschalige connectiviteitsprojecten op te zetten.

Om de grondrechten en fundamentele vrijheden te waarborgen, is het absoluut nodig dat democratieën de handen in elkaar slaan en snel met een antwoord komen op de wereldwijde vraag naar fysieke of virtuele infrastructuur, met name door een alternatief te bieden voor mondiale actoren met belangen en waarden die indruisen tegen de onze.

Betrouwbare verwevenheid biedt het kader om de connectiviteitsagenda's van de democratische landen te consolideren. De EU bevindt zich samen met haar gelijkgestemde partners in de ideale positie om het voortouw te nemen en ons door de digitale en de groene transformatie te leiden, op weg naar een toekomst die vrijer, veiliger, welvarender en duurzamer is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud