opinie

Inburgeringslessen betalend maken is een onnodig risico

Bijdragen van mensen van buitenlandse herkomst aan onze economie zijn essentieel. Daarom is de beslissing van Vlaanderen om inburgeringstrajecten betalend te maken onbegrijpelijk.

In april stonden 50 procent meer vacatures open dan vorig jaar. De juiste mensen vinden was nog nooit zo moeilijk. Werkgevers verwachten dat dat zal leiden tot een omzetdaling en trekken aan de alarmbel.

De lage werkzaamheidsgraad in België is een oud zeer. Vlaanderen moet zelfs zorg- en verpleegkundig personeel uit India aantrekken. Ook andere sectoren (zoals de ICT, landbouw, en bouw) kijken naar arbeidsmigratie. Maar tegelijk bemachtigen mensen die hier al lang(er) zijn moeilijk een job. Er is een groot verschil in werkzaamheidsgraad tussen mensen van Belgische origine (74%) en van buitenlandse herkomst (50%). In het huidige tempo duurt het nog 60 jaar om de kloof te dichten.

Astrid De Bruycker.

Ons land erkent de aanwezige capaciteiten onvoldoende en verspilt talent. Het gelijkekansencentrum Unia en de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg tonen aan dat het diploma van mensen van wie de ouders geen Belgen zijn, minder gewaardeerd wordt.

Studies en praktijktesten bewijzen dat discriminaties nog altijd een deel zijn van het probleem, zie de recente cijfers uit Antwerpen. Volgens de Nationale Bank zijn de economische bijdragen van personen met buitenlandse wortels nochtans essentieel voor onze (sociale) welvaart.

De essentie

  • De auteurs: Astrid De Bruycker (Vooruit), voorzitter van IN-Gent (het stedelijk agentschap inburgering en integratie in Gent), en Roeland Gielen, algemeen directeur van IN-Gent.
  • De stelling: Mensen met een buitenlandse achtergrond geven onze economie een directe steun.
  • Het voorstel: Hou het inburgeringsproject gratis.

De SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) waarschuwde al dat de coronacrisis de kloof in de werkzaamheidsgraad nog dreigt te vergroten als geen passende beleidsmaatregelen worden genomen.

Wat moet gebeuren?

Dat Vlaanderen inburgeringstrajecten betalend zal maken, is dan moeilijk uit te leggen. Nederlands kunnen is een topeis van veel werkgevers. Hoe meer mensen zo'n traject volgen, hoe beter. Van de huidige Gentse inburgeraars doet 60 procent dat vrijwillig (lees: ze zijn niet verplicht die lessen te volgen). 80 procent van de Gentse nieuwkomers is een EU-burger of een migrant in het kader van gezinshereniging. Gaan die nog vrijwillig inburgeren als het kostenplaatje per traject minimaal 360 euro per persoon bedraagt?

Roeland Gielen.

De werkgeversorganisaties en de VDAB willen meer diversiteit op de arbeidsmarkt. Sommige privébedrijven en lokale besturen zetten al de toon. Met een taal- en diversiteitsbeleid willen ze de toegankelijkheid op hun werkvloer verhogen. Bedrijven willen vooral aandacht besteden aan competenties, eerder dan aan diploma’s.

Vlaanderen kan het aanwezige talent daarom ook beter inzetten door elders verworven diploma’s en competenties sneller te valoriseren. De operationalisering van het Vlaamse decreet over ‘de erkenning van eerder verworven competenties’ (EVC, juli 2019) moet een versnelling hoger schakelen.

Het adviesorgaan SERV waarschuwde al dat de coronacrisis de kloof in de werkzaamheidsgraad nog dreigt te vergroten als geen passende beleidsmaatregelen worden genomen.

Het is positief dat het departement Onderwijs en Vorming voorziet in middelen om EVC-instrumenten te ontwikkelen. We moeten daar vooral mee verdergaan. Internationaal zijn er genoeg goede praktijken om productiever om te gaan met verworven competenties.

Vrouwen

De federale arbeidsinspectie mag praktijktesten uitvoeren om discriminatie aan te pakken. Vooroordelen zijn zelden bewuste ‘zwart-op-witpraktijken', maar sluipen dikwijls binnen via procedures en onbewust gedrag. Rolmodellen in onze onderwijsinstellingen, bedrijven en organisaties moeten de diversiteit in onze samenleving weerspiegelen.

De stijging in werkzaamheidsgraad in de jongste jaren is grotendeels toe te schrijven aan vrouwen van buitenlandse herkomst. Een efficiënt arbeidsmarktbeleid moet dus ook voldoende aandacht besteden aan flexibele kinderopvang en een werkorganisatie afgestemd op de gezinsnoden.

Wij blijven daarop inzetten, via versterkende inburgeringstrajecten, ondersteuning bij de procedure tot diploma-erkenning, een nauwe samenwerking met de VDAB, een vormingsaanbod voor organisaties op het vlak van taal- en diversiteitsbeleid, de promotie van initiatieven op de werk- en onderwijsvloer, advies over een inclusief beleid en een juiste beeldvorming.

Vlaanderen kan het aanwezige talent ook beter inzetten door elders verworven diploma’s en competenties sneller te valoriseren.

Het verhogen van de werkzaamheidsgraad van mensen met buitenlandse wortels is een investering met een directe return, geen kostenpost. Het is in ieders belang aanwezige talenten te benutten, en een no-brainer als investeringsbeslissing.

De overheid neemt een onnodig risico met de betalende inburgeringstrajecten. We moeten net voldoende investeren in de aanwezige rijkdom aan mensen. Zeg dat IN-Gent, Unia, de FOD Werkgelegenheid, de VDAB én de SERV het gezegd hebben. Een gemeenschappelijk front dat niet te negeren valt.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud